Meld jordflytning

Hvis du planlægger at flytte jord, skal du først undersøge jorden og melde flytningen til kommunen - det gælder uanset, om du er ejer, bruger, bygherre eller entreprenør.

Du kan anmelde flytning af jord, hvis du er tilmeldt Jordweb. Er du ikke tilmeldt, skal du starte med at oprette dig. Det er gratis.

Du har pligt til at undersøge og melde flytningen, inden du kører jord bort. 

Læs vores pjece om jordflytning (PDF)

Læs regulativet for jord (PDF)

Når du har meldt jordflytningen

Hvis vi ikke har reageret på din anmeldelse inden for 4 uger efter modtagelsen, kan du gennemføre din jordflytning. 

I nogle tilfælde vil vi bede om supplerende oplysninger. Reagerer vi ikke inden for 2 uger, fra vi har modtaget de supplerende oplysninger, kan du gennemføre jordflytningen som anmeldt. 

Hvis du støder på en ukendt forurening under arbejdet

Du har pligt til at standse arbejdet og underette kommunen, hvis du støder på en ukendt forurening. 

Godt at vide

Du kan køre jorden til et godkendt modtageranlæg uden anmeldelse, hvis:

  • det samlede projekt drejer sig om højest 1 m3 jord

Så mange prøver skal du udtage

I tabellen kan du se, hvor mange prøver, du som minimum skal udtage til analysen, alt efter hvor jorden er placeret inden flytningen: 

Jordens placering forud for flytningen Minimumsprøveantal ved jordflytningen Anvendelse, som kræver, at jorden ikke er forurenet (fri anvendelse)
Jord fra kortlagte arealer 1 prøve pr. 30 ton* 1 prøve pr. 30 ton*
Jord fra klassificerede områder (byzoner) og offentlige vejarealer (dog ikke kortlagte arealer inden for området 1 prøve pr. 120 ton 1 prøve pr. 30 ton
Intakt jord Prøveantal vurderes i hvert enkelt tilfælde af kommunen Prøveantal vurderes i hvert enkelt tilfælde af kommunen

*Prøveantallet kan reduceres, hvis det sker i overensstemmelse med en plan for jordens håndtering, som vi i kommunen har godkendt.

Inden du går i gang

Inden du går i gang med at foretage jordanalyse, anbefaler vi, at du taler med en rådgiver om, hvordan du skal udtage jordprøver. 

Se en liste over rådgivere, der arbejder i kommunen (PDF)

Særligt for intakt jord

Intakt jord er jord, som aldrig har været flyttet. Jord, som har været pløjet eller grubet betegnes ikke som intakt jord.

Uforurenet intakt jord skal som udgangspunkt ikke analyseres. Det kan dog være nødvendigt at undersøge den øverste del for at kunne dokumentere, at jorden ikke er forurenet. 

Inden du går i gang

Inden  du går i gang, anbefaler vi, at du indhenter en accept af, at der er tale om intakt jord, da det kan kræve tilsyn. Accepten indhentes af kommunen.

Flytning af intakt jord med følgende placering skal meldes:

  • Kortlagte grunde
  • Områdeklassificerede grunde
  • Offentlige veje

Vil du vide mere?

Læs vores miniguide til forureningsundersøgelser (PDF)

Punkt Foureningskilde/historik Parametre, der som minimum bør analyseres for
1 Diffus forurening Total kulbrinter, benz(a)pyren, PAH, Cd, Cu, Pb, Zn
2 Veje, rabatjord mm. Total kulbrinter, benz(a)pyren, PAH, Cd, Cu, Pb, Zn

Områdeklassificerede arealer analyseres som udgangspunkt som angivet under punkt 1. 

For andre forureningskilder fastsætter vi, hvilke parametre, der skal analyseres for.

Opdager du andre forureningstyper

Hvis der under analysearbejdet kommer en indikation af - eller opstår kendskab til - andre forureningstyper, skal der foretages en selvstændig analyse af disse komponenter. 

Kemiske analyser

De kemiske analyser skal udføres af akkrediterede eller certificerede laboratorier.

Prøverne skal udtages af et akkrediteret firma eller af andre, som er forhåndsgodkendt af kommunen. 

 

Du skal sikre, at der er en følgeseddel

Når du melder en jordflytning, er du forpligtet til at sørge for, at der følger en kopi af anmeldelsen eller udskrift fra anmeldelsen med jorden. Kopien eller udskriften skal altså fungere som en følgeseddel under jordflytningen. 

Du skal sikre, at transportøren har den seneste følgeseddel, og at transportøren påfører sit navn og adresse på den.

Hvis forholdene omkring flytningen ændrer sig, skal du som anmelder opdatere følgesedlen. Du skal desuden påføre en ny dato og referere til datoen på den oprindelige følgeseddel.

Ændrede forhold kan f.eks. være, at:

  • vi beder om yderligere oplysninger eller analyser
  • tidspunktet for flytningen ændrer sig væsentligt
  • jordmængden ændrer sig væsentligt

Du skal gemme følgesedlen 

Som anmelder skal du opbevare et eksemplar af den seneste følgeseddel i 2 år, efter flytningen har fundet sted. 

Du skal opbevare og aflevere følgesedlen

Som transportør skal du opbevare et eksemplar af følgesedlen under transporten. Du vil få udleveret følgesedlen af anmelderen af jordflytningen, som også vil bede dig om at påføre dit navn og din adresse på sedlen. 

Når du afleverer jorden, skal du samtidig aflevere følgesedlen. 

Du modtager en følgeseddel med jorden

Som modtager af jorden, vil du sammen med jorden få udleveret en følgeseddel af transportøren.

Du skal opbevare følgesedlen i 2 år, efter flytningen har fundet sted. 

Skal jorden flyttes fra Vesthimmerland til en anden kommune, informerer vi modtagerkommunen om jordflytningen - med mindre der er tale om et godkendt modtageranlæg. 

Hvis du skal flytte jord fra V1- eller V2-kortlagte grunde, informerer vi regionen, som modtagerkommunen ligger i, om jordflytningen - men mindre jorden bortskaffes til et godkendt modtageranlæg. 

Forureningstype/-komponent Kategori 1 (mg/kg TS) Kategori 2 (mg/kg TS)
Arsen (AS) <20 <20
Cadmium (Cd) <0,5 <5
Chrom total (Cr total) <500 <1000
Kobber (Cu) <500 <1000
Kviksølv(Hg) uorganisk <1 <3
Bly (Pb) <40 <400
Zink (Zn) <500 <1000
PAH total <4 <40
Benz(a)pyren <0,3 <3
Dibenz(a,h)anthracen <0,3 <3

Om kategorierne

  • Kategori 1 jord er ren jord, som stort set kan anvendes frit. Der kan dog være skærpede krav i naturområder og på landbrugsjord. 
  • Kategori 2 jord betegnes som lettere forurenet jord. 

Jord, der er kraftigere forurenet end kategori 2, bliver klassificeret af kommunen.