Priser og tilskud til SFO

Få et overblik over priserne for SFO, SFO 2 Klubber, Mini-SFO og Special SFO, samt hvilke tilskud, du kan få.

Sådan foregår betalingen

Forældrebetalingen opkræves månedsvis forud. Du bliver opkrævet i 11 måneder med juli måned som betalingsfri måned.

Priser for 2021

Morgenplads (kun før skoletid): 648 kr. pr. måned

Eftermiddagsplads (kun efter skoletid): 1.189 kr. pr. måned

Heldagsplads (før og efter skoletid): 1.354 kr. pr. måned

2 åbningsdage pr. uge: 300 kr. pr. måned

Morgenplads (kun før skoletid): 559 kr. pr. måned

Eftermiddagsplads (kun efter skoletid): 1.021 kr. pr. måned

Heldagsplads (før og efter skoletid): 1.164 kr. pr. måned

Prisen er uden feriepasning.

Heltidsplads: 2.045 kr. pr. måned

Deltidsplads (30 timer pr. uge): 1.350 kr. pr. måned

Hvis dit barn bliver passet i en anden kommune, end den kommune, hvor barnet har bopæl, vil du blive opkrævet en forældrebetaling af Vesthimmerlands kommune (jf. Dagtilbudslovens bestemmelser). 

Tilskud til pasning

Hvem kan søge om økonomisk friplads i dagtilbud?

Ligger familiens samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du eller I få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.

Den skattepligtige indkomst indgår i husstandsindkomsten.

Ved en samlet husstandsindkomst, dvs. husstandsindkomsten pr. måned x 12 (2021):

  • op til 185.700 kr. – fuld friplads
  • 185.701 kr. til 576.799 kr. – delvis friplads
  • 576.800 kr. eller derover – fuld forældrebetaling.

Når du/I søger om økonomisk fripladstilskud, skal der tages udgangspunkt i den månedlige husstandsindkomst. Den månedlige husstandsindkomst skal herefter omregnes til en årsindkomst (ganges med 12) for at finde familiens fripladstilskudsprocent på fripladsskalaen.

Når kommunen skal beregne og senere genberegne dit økonomiske fripladstilskud for den konkrete måned, tager kommunen derfor udgangspunkt i husstandens månedlige indkomst. Til brug for genberegning af det månedlige fripladstilskud trækkes oplysningerne om den månedlige indkomst fra Skattestyrelsens såkaldte indkomstregister.

Det er således ikke indkomsten set over et helt år, der er afgørende for fripladstilskuddet i den enkelte måned.

Indtægtsgrænserne forhøjes med:

  • 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første hjemmeboende barn
  • 64.967 kr. når den forældre, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet, er enlig forsørger (2021).

Læs mere om reglerne på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside og se den gældende fripladsskala.

Ansøg om friplads i dagtilbud

Du skal søge om økonomisk fripladstilskud hos kommunen. Du skal søge digitalt og bruge selvbetjeningen 'Ansøg om friplads i dagtilbud'.

Genberegning af økonomisk fripladstilskud

Kommunen genberegner løbende det økonomiske fripladstilskud, hvis den samlede husstandsindkomst har ændret sig ud over en vis grænse. Det sker via oplysninger fra Skattestyrelsens indkomstregister, så for lidt eller for meget tildelt fripladstilskud bliver trukket fra eller lagt til den efterfølgende opkrævning af forældrebetaling for dagtilbudspladsen.

Omberegning

Forældrene skal til brug for omberegningen oplyse kommunen om alle forhold, som har betydning for størrelsen af det økonomiske fripladstilskud. Forældrene har dog ikke pligt til at oplyse om indkomstændringer, medmindre det er oplysninger om:

  • indkomst fra selvstændig virksomhed
  • oplysninger om indkomster, som ikke er skattepligtige her i landet
Forældres oplysningspligt

Forældrene har pligt til at oplyse kommunen i forhold til ændringer i husstandssammensætning, civilstatus eller andre ændringer, der kan medføre ændringer i det økonomiske fripladstilskud.

Behandlingsmæssigt eller socialpædagogisk fripladstilskud

Hvis du har et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som er optaget i et dagtilbud af behandlingsmæssige årsager, kan der være mulighed for at få et ekstra tilskud, så din betaling for dagtilbudspladsen nedsættes. Det kaldes et behandlingsmæssigt fripladstilskud.

Det er kommunen, der vurderer, om barnet er berettiget til et behandlingsmæssigt fripladstilskud, og det er derfor kommunen, der vurderer, om du er berettiget til tilskuddet.

Kommunen kan også give et økonomisk tilskud, når et dagtilbud er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske årsager, og jeres økonomi står i vejen for barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud. Det kaldes et socialpædagogisk fripladstilskud. Det er kommunen, der vurderer, om der er grundlag for at give et socialpædagogiske fripladstilskud.

Økonomisk fripladstilskud beregnes før et eventuelt behandlingsmæssigt tilskud, socialpædagogisk tilskud eller søskendetilskud.

Hvornår kan jeg få søskendetilskud?

Du eller I kan få søskendetilskud, hvis du eller I har mere end ét barn i husstanden, der går i dagtilbud, fritidshjem, SFO eller privat pasning. Søskendetilskuddet gives på de pladser, der er billigst for kommunen.

Hvis du ikke får økonomisk fripladstilskud, omfatter beregningen af søskendetilskud følgende:

  • Hvis du/I har et barn i et dagtilbud og SFO, skal du/I betale fuld takst for den plads, der er dyrest for kommunen, men kun halv takst for de øvrige pladser i dagtilbud og SFO.
  • Hvis barnet bliver passet i en privat pasningsordning efter dagtilbudslovens § 80, kan I få 85 % af søskendetilskuddet af det billigste aldersvarende dagtilbud i kommunen. Søskendetilskuddet i privat pasning er derfor 85 procent af halvdelen af taksten for en plads i kommunens billigste dagtilbud.

Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn, der bor på samme adresse.

Du får automatisk søskendetilskud, så du behøver ikke at søge om det. 

Priser for 2020

Morgenplads (kun før skoletid): 638 kr. pr. måned

Eftermiddagsplads (kun efter skoletid): 1.171 kr. pr. måned

Heldagsplads (før og efter skoletid): 1.333 kr. pr. måned

Kost: 580 kr. pr. måned

Morgenplads (kun før skoletid): 550 kr. pr. måned

Eftermiddagsplads (kun efter skoletid): 1.006 kr. pr. måned

Heldagsplads (før og efter skoletid): 1.146 kr. pr. måned

Kost: 580 kr. pr. måned

Priserne er uden feriepasning. 

2 åbningsdage pr. uge: 300 kr. pr. måned

 

Kost: 580 kr. pr. måned

Heltidsplads: 1.946 kr. pr. måned

Deltidsplads (30 timer pr. uge): 1.284 kr. pr. måned

Kost: 580 kr. pr. måned

Du bør ikke oplyse personlige data, så som CPR-nr og telefonnummer.