Isolationsmuligheder - Covid-19

Er du testet positiv for COVID-19 og har du ikke mulighed for at isolere dig i eget hjem, så kan du få tilbud om særligt ophold gennem kommunen i en såkaldt isolationsfacilitet.

Senest opdateret: 22. januar 2021

Vi har indgået et samarbejde med Himmerland om ophold.

Du skal kontakte Bevilling – Voksne og Ældre på telefon 9966 8170 (Tast efterfølgende 1 ved valgmuligheder) i tidsrummet 8-12 – uden for dette tidsrum tages der kontakt til telefon 2075 3771, såfremt du opfylder betingelserne og ønsker at anmode om en visitation til en isolationsfacilitet. Her vil du få oplysninger om, hvor du skal tage hen, hvad der tilbydes osv.

Isolationsfaciliteter

Folketinget har besluttet, at målgrupperne for tilbuddet om ophold på en isolationsfacilitet er voksne borgere, der er konstateret smittet med corona-virus (Covid-19), som enten ikke udviser symptomer på smitte eller alene udviser lette symptomer, i høj grad er selvhjulpne og derfor ikke har behov for hjælp eller behandling fra sundheds- eller socialfagligt personale, og voksne borgere, der anses for at være nære kontakter til en smittet, jævnfør retningslinje for opsporing og håndtering af nære kontakter. Fælles for begge målgrupper er, at de skal opfylde en eller flere af nedenstående visitationskriterier:

  1. Mange personer på et lille areal og/eller uden optimal rumadskillelse,
  2. Én eller flere, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, f.eks. på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, eller
  3. Én eller flere personer i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved covid19, som defineret af Sundhedsstyrelsen i styrelsens anbefalinger til personer i øget risiko, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig isolation fra.

Børn og unge under 18 år, der er konstateret smittet med corona-virus (Covid-19) og i øvrigt omfattet af målgruppen, jf. stk. 2, nr. 1-3, kan kun visiteres til ophold på isolationsfaciliteten i følge med en voksen fra samme husstand. 

Personer, som indrejser i Danmark fra udlandet, skal efter indrejsen uden ugrundet ophold gå i isolation på et isolationssted i 10 dage og må ikke forlade isolationsstedet før udløbet af perioden. Disse kan visiteres til et frivilligt ophold på en kommunal isolationsfacilitet, men skal selv afholde udgifterne til opholdet, herunder til forplejning. Isolationsopholdet kan afbrydes ved en negativ PCR-test for covid-19 taget tidligst på fjerdedagen efter tidspunktet for indrejse i Danmark.

Følgende er ved indrejse ikke omfattet af kravet.