Søer

Vilsted Sø og Louns Sø er genopstået i de sidste 10-15 år som følge af naturgenopretningsprojekter.

Søer

Adresse

Lounsvej 12
9640 Farsø

Historie

Søen blev genskabt i 1995 efter at have været tørlagt i mere end et århundrede. Søen er i dag et yndet mål for både træk- og standfugle og er dermed også et godt sted at observere fugle.

Lovns Sø var i stenalderen en vig af Limfjorden, men i forbindelse med landhævningen efter sidste istid blev den afsnøret fra fjorden af den strandvold som landsbyen Lovns ligger på i dag. Denne ferskvandssø blev i løbet af 1800-tallet afvandet og anvendt til høslæt og græsning. I 1925 blev afvandingen forbedret ved hjælp af en pumpestation.

I slutningen af 1980'erne havde engjorden sat sig så meget, at en ordentlig afvanding ville kræve en fornyet dræning og renovering af pumpestationen. Ideen til at genskabe søen opstod, og i 1995 kunne den retablerede sø indvies. Projektet blev gennemført som en frivillig aftale mellem lodsejerne og tidligere Nordjyllands Amt uden økonomisk kompensation. I forbindelse med retableringen af søen blev der iværksat en overvågning af planterne i søen og på engene omkring den. Søen har en udbredt og kraftig undervandsvegetation domineret af tornløs hornblad, men med gode bestande af kruset
vandaks, vandpileurt, vandspir og korsandemad.

Lovns Sø er ca. 40 ha og knap 1½ m dyb afhængig af vandstanden. Vandets opholdstid i søen er ikke målt, men kan på grundlag af oplandets areal og søens volumen skønnes til ca. 8 måneder. I Regionplan 2001 er søen B-målsat (naturligt dyre- og planteliv) med krav til, at sigtedybden om sommeren i gennemsnit er større end 1 meter.

Tag ud og nyd synet af Vesthimmerlands største sø. Tager du på tur i området, kommer du tættest på sø og fugle fra østsiden ved Holmen (kør ad Sjørupvej). Søen tilhører klassen "den næringsrige sø", da den er etableret for at fjerne næringsstoffer fra de tilstrømmende vandløb og dræn.

Adresse

Sjørupvej 6
9670 Løgstør

Historie

Første spadestik blev taget d. 3. september 2005. Omkring 1. juni 2006 blev det gamle åløb lukket, og vandet begyndte at stige i søen. Vilsted sø består af ca. 950 ha sø og ferske enge, hvoraf selve søen vil være på ca. 450 ha og dermed den største i Vesthimmerland.

Det forventes, at søen vil kunne forhindre udledningen af ca. 210 tons kvælstof om året, som ellers ville strømme fra de dyrkede marker via Bjørnsholm Å ud i Limfjorden.

Det er svært at spå om fremtiden, ikke mindst om naturens udvikling, når mennesket forsøger at forbedre den. På Naturstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om biologernes forventninger til Vilsted sø. Desuden er der en gennemgang af biologernes forventninger til dyre- og plantelivet gruppe for gruppe.

Læs mere om Vilsted sø på Naturstyrelsens hjemmeside