Vådområder

Som et led i vores vandplaner, etablerer vi i kommunen vådområder. Formålet er at fjerne kvælstof i oplande til sårbare vandområder i Limfjorden.

Status på etablering af vådområder

Et vådområde omkring Lilleåen blev afsluttet i 2016 og et omkring Simsted Å blev afsluttet i foråret 2017. Siden sommeren 2017 har vi været i gang med en forundersøgelse af et muligt vådområde omkring Birkebækken syd for Ertebølle. Den er nu afsluttet og vi vurderer i øjeblikket på, om vådområdet skal etableres. 

Primo 2019 startede vi på en forundersøgelse af et område nord og vest for Aggersund, mens vi i foråret 2020 gik i gang med en forundersøgelse af et område ved Guldager Bæk på grænsen til Rebild Kommune. Efteråret 2020 har vi i gangsat en forundersøgelse i Stensbækken vest for Farsø. Vi er løbende i dialog med lodsejerne, der frivilligt deltager i projekterne.

Læs mere om projektet på Limfjordsrådets hjemmeside

Forundersøgelser af mulige vådområder

I kortudsnittet ses området, der undersøges for et muligt vådområde.

Kort beskrivelse af  påtænkt projekt:

Til N-fjernelse påtænkes gennemført genslyngning af bækken og sløjfning af dræn og grøfter i projektområdet.

Undersøgelsen sker i samarbejde med Limfjordssekretariatet og Watson C, der er rådgiver på projektet.

I kortudsnittet ses området, der undersøges for et muligt vådområde.

I kortudsnittet ses området, der undersøges for et muligt vådområde.  

Kort beskrivelse af påtænkt projekt:

Til N- fjernelse påtænkes gennemført genslyngning af bækken og sløjfning af dræn og grøfter i projektområdet

Undersøgelsen sker i samarbejde med Limfjordssekretariatet og Rebild Kommune.

Forundersøgelsen er gennemført i perioden september 2018 til august 2020. Vi startede ud med et større undersøgelsesområde, svarende til det gule område i kortet og et område på 450 ha.  Området mod øst, hvor der er opført 18 vindmøller blev taget ud, da vandstanden i dette område ikke skulle ændres. Der blev arbejdet videre med det røde område, svarende til 294 ha.

Kort beskrivelse af påtænkt projekt:

Vi har undersøgt muligheden for at genslynge Bjerre Å og sløjfning af grøfter og dræn for at opnå overrisling og nedsivning i området. Det er tiltag, der kan anvendes ved etablering af et vådområde.  

Undersøgelsen har vist at det bedste forslag til gennemførelse for nuværende er at lede vand fra Bjerre Å og Nørre Bjerre Å ind over området (det røde) til overrisling, åbne et eksisterende højvandsdige mod vest et par steder, således at vandet kan trække ud i fjorden. Til sikring af driften af landbrugsarealer uden for området skal der etableres et nyt dige på østsiden af Bjerre Å. På baggrund af terrænforholdene i området er det nødvendigt at pumpe vandet til overrisling og tiltag med lukning af grøfter og dræn er ikke en mulighed.

Forundersøgelsen er beskrevet i en teknisk og en ejendomsmæssig rapport. Disse rapporter kan rekvireres ved henvendelse til kommunen.

Forundersøgelsen er gennemført i 2019.  

Birkebækken, Strandby

Kort beskrivelse af påtænkt projekt:

Undersøgelsen har vist, at det er muligt at etablere et vådområde i området med genslyngning af Birkebækken, nederst i området og sløjfning af grøfter og dræn i den øvrige del. Vi er dog udfordret af at hele området er udlagt som kulturarvsareal, hvor der er stor sandsynlighed for at grave i fortidsminder. Det skal vi helst undgå af hensyn til fortidsminderne og økonomi. Der pågår i øjeblikket et arbejde i at tilskære projektet, således det bliver muligt at gennemføre det til fordel for miljø, natur og kultur og lodsejerne, der ønsker at området etableres.

Forundersøgelsen er beskrevet i en teknisk og en ejendomsmæssig rapport. Disse rapporter kan rekvireres ved henvendelse til kommunen.

 

Gennemførte vådområdeprojekter

Kort over Lilleåen

Projektområde med genslynget å og bevarede grøfter.

Se droneflyvning over lilleåen (video) 

Kort over vådeområdeprojekt ved Simested Å

Projektområde m. genslynget å og bevarede grøfter (Udseende af kort til skilt)

Har du spørgsmål?

Lene Marie Andersen
Vand og Natur
Telefon: 99667118
Mail: lea@vesthimmerland.dk