Vådområder

Som led i vores vandplaner, etablerer vi i kommunen vådområder. Formålet er at fjerne kvælstof til sårbare vandområder i Limfjorden.

Vi har gennemført 2 projekter og nye er på vej. 

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om vådområderne, også kaldt kvælstofprojekter og de tilhørende tilskudsmuligheder.

Gå til Miljøstyrelsens hjemmeside

Vi samarbejder med øvrige kommuner omkring Limfjorden om opgaven via vores medlemskab i Limfjordsrådet. 

Læs mere om projekterne og samarbejdet

Status på etablering af vådområder

Et vådområde omkring Lilleåen blev afsluttet i 2016 og et omkring Simsted Å blev afsluttet i foråret 2017. 4 andre vådområdeprojekter er på vej til at blive gennemført. Lignende næringsstofreducerende projekter ved Halkær, Sønderup og Lerkenfeld Å dal samt Lovns Halvøen er også under gennemførelse i disse år.

Læs mere om disse her

De 4 vådområdeprojekter, der er under gennemførelse er følgende;

  • Et område på 32 ha ved Stensbækken, Fandrup, 9640 Farsø
  • Et område på 87 ha ved Birkebækken, Ertebølle, 9640 Farsø
  • Et område på 148 ha ved Guldager Bæk (Skelgrøften), Torup, 9610 Nørager
  • Et område på 294 ha ved Sletten, Bjerre Å og Nørre Bjerre Å, Aggersund, 9670 Løgstør

Gældende for alle er at forundersøgelsen er gennemført. Der er tilknyttet en jordfordeling, som udføres af medarbejdere ved Landbrugsstyrelsen. Jordfordelingen er gennemført for 3 af projekterne. Den 4. ved Aggersund er i gang.    

Vesthimmerlands Museum skal gennemføre en arkæologisk forundersøgelse i projekterne ved Birkebækken og Guldager Bæk, da der her forventes at være en del fortidsminder, som skal beskyttes.   

Alle 4 projekter er planlagt gennemført i perioden 2024 - 2027. Nedenfor ses områderne, hvor projekterne søges gennemført.   

Gennemførte forundersøgelser

I kortudsnittet ses området, der er undersøgt for et muligt vådområde. 

Undersøgelsen er udført i samarbejde med Limfjordssekretariatet og Watson C, der har stået for de tekniske undersøgelser. Resultatet af undersøgelsen har vist, at det er muligt at reducere kvælstofudledningen til Limfjorden ved at genslynge bækken, sløjfe dræn og grøfter i dele af området. 

 

I kortudsnittet ses området, der er undersøgt for et muligt vådområde. 

Undersøgelsen er udført i samarbejde med Limfjordssekretariatet og Rebild Kommune. Resultatet af undersøgelsen har vist at det er muligt med visse tiltag at reducere kvælstofudledningen til Limfjorden ved at genslynge bækken, sløjfe dræn og grøfter i området. 

 

I kortudsnittet ses området, der er undersøgt for et muligt vådområde. 

Undersøgelsen er udført i samarbejde med Limfjordssekretariatet og Envidan, der har udført den tekniske undersøgelse.  

Resultatet af undersøgelsen har vist at det er muligt at reducere kvælstofudledningen til Limfjorden ved at overrisle vand fra Bjerre Å og Nørre Bjerre Å, der begge løber gennem området. Vandet skal pumpes ind i området og der skal etableres et nyt indskudt dige på den østlige projektgrænse for ikke at påvirke arealer udenfor. Projektområdet, scenarie A på 294 ha har vist de bedste resultater og vil tilgodese ønsker fra lodsejere.

I kortudsnittet ses området, der er undersøgt for et muligt vådområde. 

Til næringsstoffjernelse påtænkes gennemført ved genslyngning af bækken og sløjfning af dræn og grøfter i projektområdet.

Undersøgelsen er udført i samarbejde med Limfjordssekretariatet

Gennemførte vådområdeprojekter

Kort over Lilleåen

Projektområde med genslynget å og bevarede grøfter.

Se droneflyvning over lilleåen (video) 

Kort over vådeområdeprojekt ved Simested Å

Projektområde m. genslynget å og bevarede grøfter (Udseende af kort til skilt)

Har du spørgsmål?

Lene Marie Andersen
Vand og Natur
Telefon: 99667118
Mail: lea@vesthimmerland.dk

Projekterne gennemføres med tilskud fra EU og den danske stat.

Læs mere om den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (åbner ny side)