Vandløbsrestaurering

Vi laver restaureringer i en række vandløb udpeget i vandområdeplanen. Formålet er at sikre god økologisk tilstand i de målsatte vandløb. Herved skabes bedre vilkår for fisk, planter og smådyr.

Om projektet

Inden vi i kommunen gennemfører en udpeget indsats, foretager vi en  forundersøgelse, der skal vise, om det pågældende projekt skal gennemføres.  Vi kan få tilskud til forundersøgelser og gennemførelser.

Tilskudsordningen administreres af Fiskeristyrelsen og Miljøstyrelsen og projekterne finansieres delvist af EU(75 %) via den Europæiske Hav- og Fiskefond og delvist af nationale midler(25 %).

Projekter, der er i gang, er forundersøgt og/eller gennemført siden 2012 under tilskudsordningen.

Vandløbssystem Vandløb Indsatser
Trend Å Ørndrup Kanal Udlægning af sten, grus og sandfang
Trend Å Trend Å Udlægning af sten og grus
Trend Å Ørndrup - Tværbæk 1 spærring
Trend Å Enighedsgrøften 1 rør
Trend Å Hvorvarp Bæk 1 rør
Vidkær Å Vidkær Å Udlægning af sten, grus og sandfang
Vidkær Å Ajstrup Bæk Udlægning af sten og grus
Vandløbssystem Vandløb Indsatser
Bjørnsholm Å Herredsbæk Genslyngning, udlægning af sten og grus
Bjørnsholm Å Kildebækken Udlægning af sten og grus
Lerkenfeld Lilleåen Fjernelse af rør
Lerkenfeld Å Odderbæk Udlægning af sten og grus samt træplantning
Stistrup Å Stensbækken Udlægning af sten og grus, dødt ved og sandfang
Vandløbssystem Vandløb Indsatser
Bjørnsholm Å Ejstrup Bæk Udlægning af sten og grus
Bjørnsholm Å Tilløb til Herredsbæk Udlægning af sten og grus
Dybvad Å Bruså Udlægning af sten og grus
Dybvad Å Bredkilde bæk Udlægning af sten og grus
Dybvad Å Vesterkærgrøften Udlægning af sten og grus
Gørup Enge Holmarksbækken Udlægning af sten og grus
Halkær Å Silevad Bæk Åbne rør og fjerne spærring
Halkær Å Oustrup Bæk Åbne 3 rør
Halkær Å Sønderlund Bæk 1 spærring ved sø
Halkær Å Kelddal Mølle Bæk 1 spærring ved mølledam
Lerkenfeld Å Kastkær Bæk Fjernelse af spærring
Lerkenfeld Å Ilsigkærgrøft  
Lerkenfeld Å Mejlstrup Bæk  
Lerkenfeld Å Troelsbæk Udlægning af sten og grus
Lerkenfeld Å Vasegrøften Åbne 2 rør
Simested Å Hvam Bæk Åbne 2 rør, fjerne 5 spærringer
Simested Å Ettrup Bæk 1 spærring
Simested Å Kalbækken 1 spærring
Simested Å Hverrestrup Bæk 1 spærring
Stistrup Å Skadebæk 3 rør
Trend Å Trend Å Udlægning af sten og grus, planter
Trend Å Sønderlade Bæk Udlægning af sten og grus
Trend Å Katmosegrøften Udlægning af sten og grus
Trend Å Trend Å Udlægning af sten og grus
Trend Å Tilløb til Mølgård Udlægning af sten og grus, sandfang
Trend Å Vandløb v/ Birken Udkiftning af bund, sandfang
Trend Å Røjbæk - Hornumbro Udlægning af sten og grus med træplantning og etablering af sandfang
Vandløbssystem Vandløb Indsatser
Gørup Enge Bystrup Bæk Udlagt sten og grus, 2 rør er fjernet
Gørup Enge Bystrup - Skelgrøft Udlagt sten og grus
Halkær Å Borremosegrøften 1 rør er fjernet
Halkær Å Gundestrupgrøften 4 spærringer er fjernet
Halkær Å Fælledbæk Etableret faunapassage ved Troelstrup dambrug, der nu er nedlagt
Halkær Å Mosbækken Dødt ved og grus udlagt
Halkær Å Fælledbæk 1 spærring er fjernet, sten og grus er udlagt
Lerkenfeld Å Lerkenfeld Å Etableret faunapassage ved dambrug
Lerkenfeld Å Svingelbjerg Bæk 3 rør og 2 spærringer er fjernet
Lerkenfeld Å Glerup Bæk Et rør er fjernet
Lerkenfeld Å Bygum Bæk Åbne 1 rør
Lerkenfeld Å Odderbæk 2 spærringer er fjernet
Simested Å Hovedløb ved Aalestrup Udlagt sten og grus
Trend Å Trend Å Etableret faunapassage ved dambrug
Trend Å Havbro Bæk 2 rør og spærring, sten og grus er udlagt
Trend Å Jelstrup Bæk Udlagt sten og grus, dødt ved
Vidkær Å Vidkær Å Udlagt sten og grus
Vidkær Å Stenvadrenden Udlagt sten og grus
Lene Marie Andersen
Teknik og Miljø