Indsatsplaner for drikkevand

Vi udarbejder indsatsplaner for at sikre rent drikkevand i fremtiden.

Indvindingsområder

Indvindingsområder er de områder, hvor vi henter vand i dag og de områder, hvor vi forventer at hente vand i fremtiden. Indvindingsområderne består af indvindingsoplandene til  almene vandværker og OSD (Områder med Særlige Drikkevandsinteresser).

Indvindingsoplandene omfatter de arealer, hvor beregninger viser, at der strømmer grundvand til vandværkernes indvindingsboringer.

Nogle af indvindingsområderne er udpeget som indsatsområder gennem den statslige grundvandskortlægning. Udpegningen, der foretages af staten, sker på grund af områdernes særlige følsomhed overfor nedsivning af nitrat kombineret med en vurdering af den nuværende arealanvendelse, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af grundvandsressourcen.

I indsatsområderne er kommunen forpligtet til at lave en indsatsplan, mens den for de øvrige indvindingsområder skal vurdere behovet for indsatsplaner. Behovet skal også vurderes i forhold til andre trusler end nedsivende nitrat, f.eks. sprøjtemidler.

Indsatsplaner

Indsatsplanerne udarbejdes på baggrund af den statslige grundvandskortlægning af geologien, arealanvendelsen, forureningstrusler, grundvandskvalitet m.m. Planerne udarbejdes i dialog med vandforsyningerne, interesseorganisationer og andre myndigheder og vedtages af os i kommunen - vi har også det endelige ansvar for deres virkeliggørelse.

Arbejdet med grundvandskortlægning og udarbejdelsen af indsatsplanerne er finansieret af en afgift på grundvandsindvindingen, der opkræves af SKAT.

Grundvandskortlægning

Staten blev færdig med grundvandskortlægningen af den sydlige del af Vesthimmerlands Kommune i 2013, og udpegningerne blev vedtaget i 2014.

Staten har gen kortlagt resten af Vesthimmerlands Kommune de seneste år, og denne kortlægning er netop blevet færdig. Udpegningerne forventes at blive vedtaget 1. januar 2021. 

Læs mere om grundvandskortlægningen på Miljøstyrelsens hjemmeside