§ 17 stk. 4 udvalget

Udvalget består af 7 medlemmer, og har blandt andet fokus på, hvordan Vesthimmerlands borgere i højere grad kan blive inddraget i det politiske arbejde.

Medlemmer af § 17 stk. 4 udvalget

Lars Andresen
Lars Andresen
Venstre
Formand for § 17 stk. 4 udvalget
Doris Lauritzen
Doris Lauritzen
Socialdemokratiet
Medlem af § 17 stk. 4 udvalget
Anders Kjær Kristensen
Anders Kjær Kristensen
Socialdemokratiet
Medlem af § 17 stk. 4 udvalget
Per Nyborg
Per Nyborg
Konservativ
Medlem af § 17 stk. 4 udvalget
Signe Nøhr
Signe Nøhr
Konservativ
Medlem af § 17 stk. 4 udvalget
Niels Heebøll
Niels Heebøll
SF
Medlem af § 17 stk. 4 udvalget
Jakob Vium Dyrman
Jakob Vium Dyrman
Venstre
Medlem af § 17 stk. 4 udvalget

Om § 17 stk. 4 udvalget

Byrådet i Vesthimmerlands kommune vedtog på sit møde den 22. marts 2018 at nedsætte et § 17 stk. 4 udvalg vedrørende borgerinddragelse.

Et § 17 stk. 4 udvalg kan fungere som forberedende eller rådgivende funktion for Byrådet, og Byrådet bestemmer selv udvalgets sammensætning og fastsætter regler dets virksomhed.

Formålet med udvalget er dels at kortlægge, hvordan Vesthimmerlands Kommune i dag inddrager borgere, og dels at komme med anbefalinger til, hvordan borgere i endnu højere grad inddrages. Udvalget skal være medvirkende til, at byrådsmedlemmerne får endnu bedre mulighed for at være i dialog med borgerne om mulige løsninger på de u

Udvalget skal

  • kortlægge, hvordan Vesthimmerlands Kommune i dag inddrager borgere i beslutningsprocesser og i udviklingen af konkrete løsninger
  • komme med forslag til, hvordan borgere i endnu højere grad kan inddrages i beslutningsprocesser og i udviklingen af konkrete løsninger
  • bidrage til at sikre en åben dialog mellem politikere og borgere, hvor relevante synspunkter bringes på bordet.
  • inddrage relevant viden og være i dialog med parter, der kan inspirere udvalgets arbejde.

Udvalgets opgave er at undersøge og komme med konkrete anbefalinger til, hvordan Byrådet i Vesthimmerlands Kommune i endnu højere grad kan inddrage borgerne i en dialog om politik og strategi.

Udvalget er rådgivende og har ingen beslutningskompetence. Udvalgets anbefalinger afleveres i et notat til Byrådet i september 2018, hvorefter udvalget ophører. (1. november 2018 godkendte Byrådet at udvalget fortsætter Byrådsperioden ud).

Medlemmer af udvalget

Byrådet udpeger 7 byrådsmedlemmer til udvalget svarende til det antal, der er i Økonomiudvalg og stående udvalg. Medlemmerne vælges i Byrådet ved forholdstalsvalg jf. styrelsesloven § 24, stk. 3. De gældende anmeldte valggrupper anvendes til fordelingen af pladser, hvilket betyder, at valggruppe 1 udpeger 5 medlemmer og valggruppe 2 udpeger 2 medlemmer. Formanden for udvalget udpeges af Byrådet.

Udvalget kan desuden udpege gæster og inddrage relevante ressourcepersoner efter behov. Direktionen udpeger en repræsentant for administrationen, der deltager i udvalgsmøderne.