Forældrebestyrelse i dagplejen

Vil du gerne have indflydelse på dit barns hverdag, kan du blive en del af forældrebestyrelsen i dagplejen.

Vil du være med i forældrebestyrelsen?

Har du et barn i den kommunal dagpleje i Vesthimmerland, har du mulighed for at stille op til forældrebestyrelsen, når der er valg til forældrebestyrelsen.

Der vælges en ny bestyrelse hvert år til generalforsamlingen, der finder sted inden udgangen af oktober. Vil du være med i forældrebestyrelsen, er det altså her, du kan stille op til valget.

Godt at vide

Som en del af forældrebestyrelsen i dagplejen, er du med til at fastsætte de principper, som den kommunale dagpleje arbejder ud fra. Det drejer sig bl.a. om principperne for:

 • det pædagogiske arbejde i dagplejen
 • det lokale forældresamarbejde
 • personalets sammensætning
 • informationen til og fra forældre
 • anvendelsen af dagplejens økonomi

Er du ikke en del af forældrebestyrelsen, men har du alligevel et emne, som du gerne vil have forældrebestyrelsen til at tage stilling til? Send en mail til dagplejeleder Helle Skødt Kristiansen, hvor du uddyber dit emne.

Send en mail til dagplejelederen

Forældrebestyrelsen består af:

 • 5 repræsentanter valgt af og blandt forældre til børn i dagplejen
 • 1 repræsentant valgt af og blandt det fastansatte pædagogiske personale i dagplejen
 • 1 dagplejer

1. Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsen vælges jf. § 3 i styrelsesvedtægten på den årlige generalforsamling inden udgangen af oktober kvartal.

Lederen af dagplejen er bestyrelsens sekretær og kommunalbestyrelsens repræsentant.

Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget og det er lederens ansvar at indkalde til konstituerende møde senest 14 dage efter valget.

Der skal vælges formand og næstformand blandt de forældrevalgte i bestyrelsen.

2. Bestyrelsens opgaver jf. § 1, 8 og 9

Bestyrelsen præsenteres og inddrages i de overordnede principper for dagplejens virksomhed i hele Vesthimmerlands kommune.

Det betyder bestyrelsen skal tænke i helheder og helikopter perspektiv, da det ikke er bestyrelsens opgave, at gå ind i de enkelte dagplejeres hjem eller legestuegruppers virke.

Dagplejen er mangfoldig og det skal bestyrelsen kunne forholde sig til og rumme.

Med de overordnede principper for dagplejen menes de retningslinjer, der omfatter alle dagplejehjem.

Bestyrelsens medlemmer er ambassadører for den kommunale dagpleje, hvorfor vi alle har samme interesse – det at viderebringe gode historier om dagplejen. Vi kan drøfte forskellige emner på bestyrelsesmøderne med respekt for hinanden.

Tavshedspligten overholdes – også i situationer, hvor det kan være vanskeligt.

3. Bestyrelsens møder

Der afholdes 4 – 5 bestyrelsesmøder i valgperioden. Suppleanterne inviteres med til alle bestyrelsesmøder uden stemmeret og med en ”lytte” rolle, således det er lettere at indtræde i forældrebestyrelsen i valgperioden.

Oktober måned 2020: konstituerende møde og præsentation af dagplejen. 20. oktober afholdes et dialogmøde med politikkerne på Vestrup skole. Formand, næstformand og leder deltager.

November måned 2020: Ordinært bestyrelsesmøde med fokus på dagplejens læreplan.

Februar måned: Ordinært bestyrelsesmøde (Fokus på planlægning af generalforsamling og budget/driftsvilkår). Foråret forventes dialogmøder med politikkerne i en eller anden form.

Juni måned: Ordinært bestyrelsesmøde.

August måned: Ordinært bestyrelsesmøde (Fokus: opsamling på bestyrelsens arbejde i den forgangne periode)

Oktober: Generalforsamling og valg.

Dagsordenen udarbejdes af dagplejens leder sammen med bestyrelsesformanden og denne skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før mødet afholdes.

Faste punkter på dagsordenen er:

 • Nyt fra formanden
 • Nyt fra dagplejen v/ lederen
 • Orientering vedr. budget
 • Nyhedsbrev
 • – herunder aftale næste møde
 • Tak for i aften – herunder godkendelse af referatet.

Lederen er sekretær og formanden ordstyrer ved bestyrelsesmøderne.

Dagplejens leder formidler referatet til alle øvrige forældre og medarbejdere i dagplejen via AULA, hvor det udsendes elektronisk til alle.

Forældrebestyrelsen kommunikerer med hinanden via mail og alle i bestyrelsen er opmærksom på, at der sendes til alle

Formand:
Camilla Sadolin
Camillasadolin26@hotmail.com 
Næstformand:
Ann-Birgitte Møller Madsen
Fitte_jensen_3@hotmail.com
Ulla Bjørn Hedehus Ulla_bjoern@hotmail.com
Bastian Bech Hedegaard Gaardahl bgc@mekoprint.com
Medarbejderrepræsentanter  
Dorte Nielsen Madsen dnmdagplejer@gmail.com 
Susanne Andersen sua@vesthimmerland.dk
Jette Ronge Risgaard jrr@vesthimmerland.dk
Jill Kaa Dyrlund jidy@vesthimmerland.dk
Suppleanter  
Dennis Møller Madsen Dahl99@live.dk
Personale:
Ann Oddeshede Korsgaard
anok@vesthimmerland.dk