Specielle affaldstyper

Selvom du kan smide det meste af dit affald ud i din affaldscontainer, er der noget affald, der er specielt, og som kræver særlig håndtering.

Specielle affaldstyper

Når du skal foretage en nedrivning eller ombygning, har bygherren pligt til at melde det bygge- og anlægsaffald, der måtte komme.

Anmeldelsen skal ske senest 2 uger inden projektet starter.

Sådan anmelder du bygge- og anlægsaffald

Find anmeldelsesskemaet

Du kan også skrive til virk@vesthimmerland.dk og få skemaet udleveret.

Skemaet skal efterfølgende sendes til virk@vesthimmerland.dk.

Risiko for polychlorerede biphenyler (PCB) i affaldet

I forbindelse med anmeldelsen skal du som bygherre desuden vurdere (lave en screening af), om der er risiko for, at affaldet indeholder PCB. 

Hvis der er mistanke om PCB, skal du som bygherre foretage en kortlægning af bygge- og anlægsaffaldet (jf. Affaldsbekendtgørelsens § 82). 

Har du brug for vejledning, kan du kontakte en rådgiver:

Download liste over rådgivere (PDF)

Nogle typer bygge- og anlægsaffald kan du anvende som erstatning for nye råstoffer til etablering af veje og pladser uden tilladelse. 

Du må kun anvende sorteret og uforurenet affald af følgende typer:

 • Natursten (granit og flint)
 • Uglanseret tegl
 • Ren beton
 • Blandinger af natursten, uglanseret tegl og rent beton

Hvis du ønsker at anvende andre typer bygge- og anlægsaffald, skal du bede om tilladelse fra kommunen. 

Vil du vide mere?

Download folder om bygge- og anlægsaffald (PDF)

Du eller din virksomhed kan aflevere elektronikaffald på den nærmeste genbrugsplads, hvis det i art og mængde svarer til en almindelig husstands. 

Store mængder eller specielle typer elektronikaffald skal afleveres til en af de kollektive ordninger, som producenter og importører har ansvaret for. 

Er du importør eller producent af elektronik, er du omfattet af et producentansvar, når det kommer til elektronikaffald. Det betyder, at du har ansvar for at affaldet genanvendes og håndteres korrekt. 

Se de kollektive ordninger og få vejledning til at håndtere dine elektronikprodukter

Farligt affald er eksempelvis:

 • Asbest
 • Klinisk risikoaffald
 • PCB-holdigt affald
 • Tungmetalholdigt affald
 • Olieaffald

Farligt affald er kendetegnet ved, at det kan være:

 • brandfarligt
 • giftigt
 • ætsende
 • kræftfremkaldende
 • sundhedsskadeligt
 • miljøfarligt
 • smitsomt

Du eller din virksomhed har pligt til at sikre, at farligt affald emballeres, opbevares, benyttes og bortskaffes korrekt. 

Virksomheder kan aflevere 200 kg. farligt affald om året til vores genbrugspladser eller Vesthimmerlands Forsyning. Der vil blive afregnet pr. kilo affald. 

Har du en større mængde farlig affald?

Så skal det afleveret på Revas i Viborg

Revas
Kirkebækvej 136
8800 Viborg
Telefon: 8661 3955
Mail: revas@viborg.dk

Du skal kontakte Revas inden du kommer med affaldet.

Er der tale om spildolie, kan du frit afleverer det til en affaldsregistreret indsamler eller et genanvendelsesanlæg.

Se affaldsregistret

Vil du vide mere?

Download Vejledende grænseværdier for farligt affald (PDF)

Det er ikke tilladt at anvende jernbanesveller og telefonpæle til formål, hvor f.eks. børn kan komme i kontakt med materialet. Det skyldes, at materialet er imprægneret med creosotolie. 

Har du brugt materialet, anbefaler vi, at du udskifter det med noget andet. 

Sådan bortskaffer du materialet

Har du anvendt jernbanesveller eller telefonpæle i mindre omfang, kan du aflevere materialet på din nærmeste genbrugsplads som trykimprægneret træ. 

Har du en større mængde af materialet, skal du aflevere det direkte til Vesthimmerlands Forsyning. 

 

Nogle planter spreder sig næsten uhæmmet, hvis de ikke holdes nede - det kaldes for invasive planter.

Invasive planter

 • Japanske og kæmpe pileurt
 • Hyben/rynket rose
 • Flyvehavre
 • Kæmpe bjørneklo
 • Canadisk og sildig gyldensrys
 • Bynke-ambrosie

Se billeder af de invasive planter

Sådan håndterer du invasive planter

Hvis du har små mængde, kan du smide dem ud med din dagrenovation.

Har du større mængder, skal du dog køre direkte til Aars Varmeværk, hvor de skal forbrændes. 

Aars Varmeværk
Dybvad Møllevej 1
9600 Aars

Sådan forholder du dig til husholdningsaffald

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig til almindelig husholdningsaffald i vores regulativ.

Download regulativ for husholdningsaffald (PDF)

Du bør ikke oplyse personlige data, så som CPR-nr og telefonnummer.