Søg om byggetilladelse - for virksomheder

Hvis din virksomhed ønsker at bygge nyt, ombygge eller nedrive, skal I søge en byggetilladelse inden I går i gang. Vi anbefaler, at I starter jeres projekt med at tage en forhåndsdialog med os.

Kontakt til Team Byg

Har du spørgsmål til en kommende byggesag, så kan du ringe på vores telefonvagt 99668227 tirsdage 12:30-15:00 og torsdage 12:30-17:00.

Du kan også sende en mail på byggesag@vesthimmerland.dk hvor du beskriver dit spørgsmål og gerne medsender relevant tegningsmateriale og dit telefonnummer. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Mangler du hjælp til ansøgningsprocessen på www.bygogmiljø.dk, kan vi hjælpe med vejledning og ikke den konkrete indtastning i ansøgningen. Du kan få vejledning til at bruge Byg og Miljø her.

Har du et projekt eller konkrete problemstillinger der kræver en forhåndsdialog med en byggesagsbehandler, kan du booke et møde med en byggesagsbehandler.

Vores vejledning bliver bedst, hvis du giver os så mange oplysninger som muligt i form af en situationsplan og tegningsmateriale af projektet.

Inden I søger

Inden I sender en ansøgning, har I mulighed for at booke et møde med en af vores byggesagsbehandlere. Det gør I via selvbetjeningsløsningen i den grønne boks øverst på siden. 

Mødet foregår enten telefonisk eller fysisk i Farsø. Det vælger du, når du booker mødet.

Formålet med mødet er konkret at afklare et eller flere spørgsmål til byggeriet. Det kunne f.eks. være et spørgsmål vedrørende en lokalplan, bygningsreglementet eller byggeretten.

Det er en god idé at vende dit byggeprojekt med en rådgiver, som f.eks. kan være din lokale håndværker eller arkitekt. På den måde bliver projektet mere konkret inden henvendelsen til kommunen.

Når du booker mødet, skal du oplyse:

 • Hvilken type byggeri, der er tale om,
 • Hvilken adresse, der er tale om,
 • Spørgsmål, som du gerne vil tale om,
 • Du skal også vedhæfte tegningsmateriale og beskrivelse af byggeriet. Så har vi noget konkret at snakke ud fra.

Vi anbefaler, at I booker mødet i god tid - 1 til 2 uger før - på den måde sikrer vi, at du får mest muligt ud af mødet.

Når I er klar til at søge

Vær opmærksom på, at I skal søge byggetilladelse, inden I:

 • opfører en ny bygning
 • bygger til eller om
 • helt eller delvist nedriver en bygning
 • ændrer en bygnings anvendelse

Hvis I har gang i flere byggeprojekter på én gang

Har I gang i flere byggeprojekter på én gang? Så skal I søge om byggetilladelse for hvert byggeprojekt.

Godt at vide

Noget byggearbejde kan udføres uden tilladelse fra kommunen (jf. Bygningsreglementet § 4-6).

Byggeri, der ikke kræver byggetilladelse eller anmeldelse:

 • Enkeltstående ombygninger og andre forandringer i erhvervsbebyggelser, der alene vedrører en enkelt erhvervsenhed på højest 150 m2, og som ikke medfører ændringer i bærende konstruktioner samt flugtvejsforhold.
 • Enkeltstående ombygninger og andre forandringer i traditionelt kontorbyggeri, som alene vedrører ændringer inden for en eller flere kontorenheder, der hver især udgør selvstændige brandmæssige enheder. Den enkelte ombygning/forandring må ikke påvirke flugtveje, som anvendes af flere brandmæssige enheder, ligesom den ikke må medføre ændringer i bærende konstruktioner.
 • Tørringsanlæg for korn, frø og andre afgrøder.
 • Anlæg med en lagerkapacitet af F-gas i tanke på op til 1.200 GEO.
 • Satellitantenner med en diameter på højest 1 meter.
 • CE-mærkede tagantenner.
 • Konstruktioner og anlæg, som indeholder brugerbetjente funktioner - f.eks. IT-standere og betalings- og selvbetjeningsautomater.
 • Nedrivning af visse tekniske konstruktioner (jf. kapitel 1.7)

I må ikke udvide etagearealet

Hvis byggeriet medfører en udvidelse af etagearelaet eller en væsentlig anvendelsesændring, skal I søge om tilladelse - også selvom ovennævnte gør sig gældende.

Hvis I under ombygningen vil lave en udvidelse af etagearealet (altså forøger bebyggelsesprocenten) skal I søge om byggetilladelse. 

I skal stadig overholde relevante krav

Selvom et byggeri ikke kræver tilladelse, skal I stadig overholde de relevante krav for arbejdets udførelse (jf. Bygningsreglementet). 

Hvis ikke I kan overholde kravene, skal I søge om dispensation hos kommunen. Byggearbejdet må ikke påbegyndes, før dispensationen er givet. 

I skal stadig melde ændringer til BBR

Husk, at selvom et byggeri ikke kræver tilladelse, skal I stadig indberette eventuelle ændringer til BBR.

Se, hvordan I gør, her

I kan søge om dispensation fra bestemmelserne i Byggeloven, Bygningsreglementet eller lokalplanen.

Søg om dispensation fra de gældende regler

Det skal ansøgningen indeholde

Ansøgningen skal som udgangspunkt indeholde det samme som en almindelig ansøgning. I ansøgningen skal I dog redegøre for, hvilke bestemmelser I søger om dispensation for og hvorfor. 

Det er altid jeres ansvar som ansøgere at tjekke alle bestemmelser og sikre, at de overholdes.

Sådan foregår sagsbehandlingen

Når vi behandler jeres ansøgning, vil vi også skulle foretage en naboorientering. Naboerne har i den forbindelse 14 dage til at komme med indsigelser, hvorefter vi behandler sagen. 

Eventuelle indsigelser fra naboerne vil indgå i den efterfølgende sagsbehandling.

Det kan være komplekst at søge om byggetilladelse. Det skyldes, at en ansøgning kræver, at I fremsender teknisk dokumentation for byggeriet, før projektet kan færdigmeldes.

Med de store krav, der stilles til ansøgningen, anbefaler vi, at I tager kontakt til en professionel rådgiver.

En professionel rådgiver kan være en:

 • arkitekt
 • ingeniørvirksomhed
 • bygherrerådgiver
 • entreprenør
 • fagperson indenfor byggeri.

Vær opmærksom på, at det ikke er noget krav, at I har en rådgiver, og I må gerne søge på egen hånd.

Når I søger om byggetilladelse, opkræver vi i nogle tilfælde et gebyr for den tid, vi har brugt på byggesagen.  Bygherren har derfor indflydelse på, hvor stort gebyret bliver. Hvis jeres ansøgning er grundig, og I har vedlagt relevant dokumentation, kræver det nemlig mindre tid for os at behandle sagen.

Byggesager, hvor der opkræves gebyr:

Vi opkræver bl.a. gebyr for:

 • tilladelser og afslag – herunder lovliggørelsessager
 • dispensationer fra bygningsreglementer
 • påbud i forbindelse med lovliggørelser.

Byggesager, hvor der ikke opkræves gebyr:

Vi opkræver bl.a. ikke gebyr for:

 • annullerede og henlagte sager (før afgørelsen)
 • sagsbehandling efter anden lovgivning – f.eks. dispensationer fra lokalplaner og generel vejledning.

Timepriser for sagsbehandling i 2024

Timepris uanset sagstype:  kr.

Forhåndsdialog på max 1 time: 660 kr.

Forhåndsdialog på over 1 time: 660 kr.

Hvordan opkræves gebyret?

Gebyret opkræves i 2 rater:

 1. rate opkræves, når byggetilladelsen, den midlertidige byggetilladelse, dispensationen eller afslaget er udstedt.
 2. rate opkræves, når byggearbejdet kan sættes lovligt i gang, og byggesagen afsluttes.

Vi sender som udgangspunkt fakturaen til ejeren af bygningen. Skal vi sende fakturaen til en anden, skal det fremgå af jeres ansøgning.

Gå til byggesagsarkivet

Vil I se tidligere og afsluttede byggesager på jeres adresse, kan I finde dem i vores byggesagsarkiv. Det eneste I skal gøre er at søge på adressen.

Der kan være byggesager, I ikke kan finde i arkivet. Det skyldes, at de indeholder personfølsomme eller fortrolige oplysninger. I er dog altid velkommen til at kontakte os, hvis I ikke finder det, I skal bruge – så vil vi se, om vi kan hjælpe jer.

Finder I en fejl?

Hvis I finder en fejl i byggesagsarkivet, vil vi gerne orienteres på byggesag@vesthimmerland.dk – så retter vi fejlen.

Når I orienterer os, skal I oplyse adressen og beskrive, hvad der skal rettes.

Kontakt vores byggesagsbehandlere

Kontakt

Team Byg
Frederik IX’s Plads 1
9640 Farsø
Tlf.: 99668227
Mail: byggesag@vesthimmerland.dk

Telefontid

Mandag: lukket
Tirsdag: 12.30 – 15.00
Onsdag: lukket
Torsdag: 12.30 – 17.00
Fredag: lukket