Erhvervsgrunde til salg

Overvejer du at starte en ny virksomhed eller udvide den eksisterende? Så kan det være nødvendigt at købe en erhvervsgrund.

Godt at vide

Betaling af købesum

Købesummen betales kontant senest på overtagelsesdagen. Ved senere betaling betales morarenter med en årlig rentesats svarende til Nationalbankens udlånsrente med et tillæg på 8 %. Renten fastsættes på baggrund af Nationalbankens udlånsrente pr. 1. januar og 1. juli.

Der vil blive reguleret i købesummen for afvigende m2, der opstår i forbindelse med landinspektørens endelige opmåling af grundene.

Overtagelsesdag

Overtagelsen aftales nærmere med os.

Restkøbesummen

Deponeres på overtagelsesdagen.

Tilbageskødning

Tilbageskødning af en handel kan kun ske, hvis Byrådet accepterer det.

Hvis køber ønsker at tilbageskøde grunden til sælger koster det 10 % af købesummen.

Fortrydelsesret

Fortrydes købet, skal køber give kommunen skriftlig underretning herom inden 6 hverdage.

Hvis køber fortryder købet inden for ovennævnte frist, skal køber betale en godtgørelse på 1 % af den aftalte købesum til sælger. Beløbet betales inden udløbet af 6 dages fristen.

Byggefrist

Senest 2 år efter overtagelsen skal byggeri på grunden være påbegyndt. Efter yderligere 1 år skal ejendommen være færdigmeldt.

Ved manglende overholdelse af denne byggefrist kan Vesthimmerlands Kommune kræve grunden tilbageskødet uden nogen udgift for kommunen.

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt i forhold til hele det solgte areal.

Vesthimmerlands Kommune accepterer, at køber om ønsket for egen regning i henhold til bekendtgørelse om matrikulære arbejder § 23 foranlediger, at der fastsættes interne skel, således at der kun betales kloakbidrag i forhold til et areal afgrænset ved internt skel, forudsat at alene dette areal bebygges eller befæstes og derved kloakeres.
Køber drager i givet fald selv omsorg for, at det interne skel tinglyses med Vesthimmerlands forsyning som påtaleberettiget.

Fortrydelsesfrist

Et køb kan fortrydes inden for 6 dage. Hvis et køb fortrydes, skal kommunen skriftligt underrettes herom.

6-dagesfristen regnes fra den dag, aftalen indgås, uanset om aftalen er betinget af et eller flere forhold. Ved beregning af fristen medregnes ikke lørdage, søndage og helligdage.

Forkøbsret

I forbindelse med køb af en erhvervsgrund, kan køber med henblik på senere
udvidelse af købers virksomhed opnå en forkøbsret til et naboareal, der kan gøres gældende ved 1. salg inden for en periode på indtil 3 år. Forkøbsretten indebærer, at man kan købe grunden til den pris, som er budt af en tredjemand, og som kommunen accepterer.

Såfremt der inden for denne periode fremkommer et skriftligt bindende tilbud fra 3. mand om køb af det areal, der er tildelt forkøbsret, skal kommunen straks fremsende tilbuddet i anonym form til forkøbsretsindehaveren. Hvis vedkommende ønsker at gøre brug af sin forkøbsret, skal denne inden for en frist på 10 dage fra brevets afsendelse meddele kommunen dette. Accepten skal være skriftlig eller digital og afgives, så den kan være fremme inden for kommunens normal kontortid.

Hvis forkøbsretten frafaldes, skal 3. mand tiltræde købsaftale fremsendt af kommunen senest 8 dage efter at han har modtaget skriftlig meddelelse om, at indehaveren af forkøbsretten ikke ønsker at gøre brug af sin ret.. Købsaftalen fremsendes til 3. mand hurtigst muligt og senest 5 dage efter, at forkøbsretten er frafaldet.

En forkøbsret kan kun erhverves mod betaling. Betalingen udgør 10.000,00 kr. i grundgebyr samt 2% af udbudsprisen for forkøbsretten. Ved udbudsprisen forstås den beregnede pris af arealet efter kvadratmeterprisen på det tidspunkt, hvor aftalen om forkøbsret indgås. Indbetalingen skal senest 2 dage efter kommunens skriftlige accept af anmodningen om forkøbsretten.

Hvis køber ønsker en forlængelse af aftalen ud over de 3 år og retter henvendelse til kommunen senest 1 måned før aftaleudløb, kan kommunen beslutte at lade denne forlænge med yderligere 2 år mod, at køber efter de samme principper som nævnt ovenfor betaler yderligere 2% af den aktuelle udbudspris.

Hvis forkøbsretsindehaveren senest 1 måned før udløbet af forkøbsretten meddeler skriftligt eller digitalt til kommunen, at denne ønsker at erhverve ejendomme, modregnes de procentuelle gebyrer i købsprisen.

Hvis en forkøbsret ikke benyttes inden for perioden er betalingen tabt. Dette gælder også, hvis forkøbsretten ikke benyttes i forbindelse med 3. mands bud.

Weekender, helligdage og kommunale ferielukninger medregnes ikke i opgørelsen af frister.

Den, som opnår en forkøbsret, skal for egen regning lade denne tinglyse på den pågældende ejendom. Denne skal straks ved forkøbsrettens ophør drage omsorg for aflysningen og afholde evt. omkostninger derved. Hvis køber ikke fremsender forkøbsretten til aflysning senest 3 uger, efter at kommunen har afsendt påkrav herom, er kommunen berettiget til lade forkøbsretten aflyse for købers regnining

Enkelte steder åbner lokalplanen for erhvervsgrunde op for, at der kan bygges en bolig i forbindelse med erhvervet. I de situationer er disse salgsvilkår gældende.

Betaling af købesum

Købesummen betales kontant senest på overtagelsesdagen. Ved senere betaling betales morarenter med en årlig rentesats svarende til Nationalbankens udlånsrente med et tillæg på 7 %. Renten fastsættes på baggrund af Nationalbankens udlånsrente pr. 1. januar og 1. juli.

Der vil blive reguleret i købesummen for afvigende m2, der opstår i forbindelse med landinspektørens endelige opmåling af grundene.

Overtagelsesdag

Overtagelsesdagen aftales nærmere med os.

 

Restkøbesummen

Deponeres på overtagelsesdagen.

Tilbageskødning

Tilbageskødning af en handel kan kun ske, hvis Byrådet accepterer det.

Hvis køber ønsker at tilbageskøde grunden til sælger koster det 10 % af købesummen.

Fortrydelsesret

Fortrydes købet, skal køber give kommunen skriftlig underretning herom inden 6 hverdage.

Hvis køber fortryder købet inden for ovennævnte frist, skal køber betale en godtgørelse på 1 % af den aftalte købesum til sælger. Beløbet betales inden udløbet af 6 dages fristen.

Byggefrist

Senest 2 år efter overtagelsen skal byggeri på grunden være påbegyndt. Efter yderligere 1 år skal ejendommen være færdigmeldt.

Ved manglende overholdelse af denne byggefrist kan Vesthimmerlands Kommune kræve grunden tilbageskødet uden nogen udgift for kommunen.

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt i forhold til hele det solgte areal.

Vesthimmerlands Kommune accepterer, at køber om ønsket for egen regning i henhold til bekendtgørelse om matrikulære arbejder § 23 foranlediger, at der fastsættes interne skel, således at der kun betales kloakbidrag i forhold til et areal afgrænset ved internt skel, forudsat at alene dette areal bebygges eller befæstes og derved kloakeres.
Køber drager i givet fald selv omsorg for, at det interne skel tinglyses med Vesthimmerlands Vand A/S som påtaleberettiget.

Fortrydelsesfrist

Et køb kan fortrydes inden for 6 dage. Hvis et køb fortrydes, skal kommunen skriftligt underrettes herom.

6-dagesfristen regnes fra den dag, aftalen indgås, uanset om aftalen er betinget af et eller flere forhold. Ved beregning af fristen medregnes ikke lørdage, søndage og helligdage.

Forkøbsret

I forbindelse med køb af en blandet erhvervs- og boliggrund kan køber med henblik på senere
udvidelse af købers virksomhed opnå en forkøbsret til et naboareal, der kan gøres gældende ved 1. salg inden for en periode på indtil 3 år. Forkøbsretten indebærer, at man kan købe grunden til den pris, som er budt af en tredjemand, og som kommunen accepterer.

Såfremt der inden for denne periode fremkommer et skriftligt bindende tilbud fra 3. mand om køb af det areal, der er tildelt forkøbsret, skal kommunen straks fremsende tilbuddet i anonym form til forkøbsretsindehaveren. Hvis vedkommende ønsker at gøre brug af sin forkøbsret, skal denne inden for en frist på 10 dage fra brevets afsendelse meddele kommunen dette. Accepten skal være skriftlig eller digital og afgives, så den kan være fremme inden for kommunens normal kontortid.

Hvis forkøbsretten frafaldes, skal 3. mand tiltræde købsaftale fremsendt af kommunen senest 8 dage efter at han har modtaget skriftlig meddelelse om, at indehaveren af forkøbsretten ikke ønsker at gøre brug af sin ret.. Købsaftalen fremsendes til 3. mand hurtigst muligt og senest 5 dage efter, at forkøbsretten er frafaldet.

En forkøbsret kan kun erhverves mod betaling. Betalingen udgør 10.000,00 kr. i grundgebyr samt 2% af udbudsprisen for forkøbsretten. Ved udbudsprisen forstås den beregnede pris af arealet efter kvadratmeterprisen på det tidspunkt, hvor aftalen om forkøbsret indgås. Indbetalingen skal senest 2 dage efter kommunens skriftlige accept af anmodningen om forkøbsretten.

Hvis køber ønsker en forlængelse af aftalen ud over de 3 år og retter henvendelse til kommunen senest 1 måned før aftaleudløb, kan kommunen beslutte at lade denne forlænge med yderligere 2 år mod, at køber efter de samme principper som nævnt ovenfor betaler yderligere 2% af den aktuelle udbudspris.

Hvis forkøbsretsindehaveren senest 1 måned før udløbet af forkøbsretten meddeler skriftligt eller digitalt til kommunen, at denne ønsker at erhverve ejendomme, modregnes de procentuelle gebyrer i købsprisen.

Hvis en forkøbsret ikke benyttes inden for perioden er betalingen tabt. Dette gælder også, hvis forkøbsretten ikke benyttes i forbindelse med 3. mands bud.

Weekender, helligdage og kommunale ferielukninger medregnes ikke i opgørelsen af frister.

Den, som opnår en forkøbsret, skal for egen regning lade denne tinglyse på den pågældende ejendom. Denne skal straks ved forkøbsrettens ophør drage omsorg for aflysningen og afholde evt. omkostninger derved. Hvis køber ikke fremsender forkøbsretten til aflysning senest 3 uger, efter at kommunen har afsendt påkrav herom, er kommunen berettiget til lade forkøbsretten aflyse for købers regning.

Dit nye byggeri er i langt de fleste tilfælde underlagt en lokalplan. Lokalplanen fortæller, hvad der er tilladt inden for et bestemt område og den skal overholdes.

Se gældende lokalplaner

Søg dispensation for lokalplanen

Der kan i særlige tilfælde dispenseres efter ansøgning.

Hvis du ønsker dispensation fra lokalplanen, skal du i dialog med planlæggerne og byggesagsbehandlerne i kommunen. 

Læs mere om, hvordan du søger dispensation

Når du bygger nyt skal du have din ejendom tilsluttet kloak, vand, el og varme inden du kan tage byggeriet i brug.

Tilslutningerne er i Vesthimmerlands Kommune lagt ud til de private værker med ansvar for tilslutningerne. Det betyder, at du som køber kun betaler grundens pris til kommunen, mens tilslutningerne betales direkte til de private værker.

Prisen på tilslutningerne oplyses direkte fra de private værker med ansvaret for tilslutningerne.

I enkelte tilfælde har kommunen udlagt beløbet for tilslutningerne og opkræver, derfor tilslutningsbidrag i forbindelse med handlen. 

Tilslutninger opkræves som oftest i de tilfælde, hvor grundene er udstykket til selvstændige parceller.

Størrelsen af en udstykning sker efter købers ønske, og i henhold til lokalplanen. 

Udstykningen betales af kommunen og er indregnet i prisen, som du betaler til kommunen.

Der gøres opmærksom på, at enkelte erhvervsgrunde er udstykket efter lokalplanen.

Købsaftaler på erhvervsgrunde bliver altid sendt i udkast inden underskrift. Udkastet sendes enten til køber direkte eller til købers rådgiver, for eksempel advokat eller ejendomsmægler.

Vi anbefaler, at udkastet sendes til din rådgiver, som kan læses dokumentet igennem sammen med dig. 

Vi anbefaler brugen af rådgiver, for at sikre dine rettigheder som køber. Ligeledes kan rådgiveren gøre dig opmærksom på forhold, der har virkning på din fremtidige brug af arealet.

Yderligere gør vi opmærksom på, at vi ikke udarbejder skødet i den digitale tinglysning, dermed undgår vi, at sidde på både købers og sælgers side.

Når du handler med os, skal handlen og enkelte servitutter tinglyses.

Tinglysningen gør en handlen mellem dig og os endelig. 

I dag sker tinglysningen digitalt, det betyder at:

  • du kan skrive under med din nem-ID
  • du ikke modtager et papirskøde

Tinglysningen bruger vi også når særlige forhold skal tinglyses servitutstiftende. Det kan for eksempel være forhold omkring betaling af kloaktilslutningsbidrag eller byggefrist.

Deklarationer udarbejdes af kommunen i de tilfælde, hvor kommunen er påtaleberettiget og betales af kommunen.