Grøn varme og energi

Jordvarmeanlæg og varmepumper er to muligheder for grøn varme og energi i dit hjem.

Jordvarmeanlæg

Hvis du vil etablere et jordvarmeanlæg i din bolig, skal du søge om tilladelse eller melde det til kommunen.

Du skal melde det til kommunen, hvis anlægget:

  • er et terrænnært (vandret) jordvarmeanlæg
  • ikke er industrielt
  • placeres uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-områder) og indvindingsopland til almene vandforsyninger
  • anvender ethanol eller IPA-sprit som frostsikringsmiddel

Hvis vi ikke har gjort indsigelser på din anmeldelse senest 4 uger efter, vi har modtaget den, kan du etablere anlægget.

Alle øvrige jordvarmeanlæg kræver en tilladelse. 

Færdigmeld dit anlæg

Når du har etableret dit anlæg, skal du færdigmelde det til os i kommunen. I din færdigmeldelse skal du vedhæfte:

  • et kort over placereingen 
  • en tæthedsprøvning af anlægget

Hvis du ønsker at tage dit anlæg ud af drift

Du skal underette os i kommunen, hvis du ønsker at tage dit anlæg ud af drift. Underretningen skal ske senest 14 dage efter, at jordvarmeanlæget er blevet lukket/sløjfet. 

Varmepumper

Du kan finde informationer om varmepumper, og hvad der er relevant at vide inden du anskaffer dem, på Energistyrelsens hjemmeside og på Huset Inde.

Du bør ikke oplyse personlige data, så som CPR-nr og telefonnummer.