Tilladelse til og tilsyn med erhvervsmæssige husdyrbrug

Hvis du skal etablere, ændre eller udvide din bedrift, skal du søge om tilladelse ved kommunen. Når du har fået tilladelse, vil der blive ført tilsyn med din ejendom.

Ændringer, der kræver tilladelse

Du må ikke etablere følgende husdyrbrug uden tilladelse (jf. Miljøgodkendelsens § 16A og 16B):

  • Husdyrbrug med ammoniakemission på mere eller mindre end 3.500 kg NH3 N pr. år
  • Husdyrbrug med flere end 750 stipladser til søer (uanset amoniakemission)
  • Husdyrbrug med flere end 2.000 stipladser til fedesvin (uanset amoniakemission)
  • Husdyrbrug med flere end 40.000 stipladser til fjerkræ (uanset amoniakemission)

Ændringer, der ikke kræver tilladelse

Du skal som udgangspunkt ikke søge om tilladelse i forbindelse med ændringer, hvis dit produktionsareal er under 100m2 eller ved følgende undtagelser:

  • Produktionsarealer på 175 m2, hvis det kun er til heste, ammekvæg, geder og får på dybstrøelse
  • Produktionsarealer på 200 m2, hvis det kun er til heste
  • Produktionsarealer på 300 m2, hvis det kun er til heste, ammekvæg, geder og får på dybstrøelse, som er på vinteropstaldning (1. oktober - 15. maj)

Du skal dog altid anmelde nye dyrehold. 

Når du er blevet godkendt til erhvervsmæssige dyrehold, vil der blive ført tilsyn med din ejendom.

Når du har et erhvervsmæssigt dyrehold, fører vi tilsyn på din ejendom. 

Om tilsynet

Vores tilsyn omfatter både vejledning og kontrol med at lovgivning og meddelte godkendelser bliver overholdt.

Vi kommer jævnligt ud og tilser den daglige drift på landbrug i kommunen. Nogle gange tilser vi kun et enkelt forhold - andre gange alle de forhold, der kan have en miljømæssig betydning.

Hyppigheden af tilsynene (hvert 1. til 6. år) afhænger af flere faktorer, f.eks. hvor stort landbruget er, hvor lovlydigt det drives og hvor tæt det ligger placeret på naboer og natur.

Efter tilsynet

Vi udarbejder en tilsynsrapport efter vores besøg. Den beskriver forholdene på din ejendom, og af den vil det også fremgå, hvis der er uoverensstemmelser med den gældende lovgivning. 

Rapporten bliver offentliggjort på Miljøtilsynets hjemmeside.

Se rapporterne

Gebyr for tilsyn

Du vil blive opkrævet et gebyr for tilsynet.

Gebyret er beregnet efter det timeforbrug, som den tilsynsførende har anvendt i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. 

Gebyret opkræves én gang årligt via din virksomheds digitale postkasse.