Databeskyttelse

Når du henvender dig til Vesthimmerlands Kommune, skal det pågældende fagområde, du kontakter, oplyse dig om hvordan dine personoplysninger bliver behandlet.

Har du spørgsmål til dine rettigheder?

Har du spørgsmål til dine rettigheder i forbindelse med kommunens håndtering af dine personoplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Lone Broberg via telefon, mail eller brev.

Drejer dit spørgsmål sig om den konkret sagsbehandling eller afgørelse, skal du ikke kontakte databeskyttelsesrådgiveren, men den afdeling, som behandler din sag.

Kontakt

Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Att.: Databeskyttelsesrådgiver

Telefon: 9966 7918
Mail: dpo@vesthimmerland.dk

Godt at vide

Som borger har du ifølge databeskyttelsesforordningen en række rettigheder, når det kommer til vores behandling af oplysninger om dig. Se dine rettigheder her:

Du har ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række supplerende oplysninger om vores behandling af din sag.

Du har ret til at få forkerte oplysninger rettet (berigtigelse)

Du har ret til at få oplysninger om dig selv rettet eller suppleret, så vi ikke behandler oplysninger om dig, der er forkerte, forældede eller på anden vis mangelfulde.

Du har ret til sletning

I helt særlige tilfælde, for eksempel hvis dine oplysninger er blevet journaliseret på en forkert sag, har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden vores almindelige slettefrister.

Du har ret til begrænset behandling

I visse tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. I sådanne tilfælde må vi kun behandle oplysninger om dig – bortset fra ved opbevaring – med dit samtykke, med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresse. Det skal her bemærkes, at arkivformål betragtes som en vigtig samfundsinteresse.

Du har ret til indsigelse

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine oplysninger.

Du har ret til at trække dit samtykke tilbage

Hvis vi alene behandler dine oplysninger, fordi du har givet samtykke hertil, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Trækker du dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine oplysninger forinden du har trukket dit samtykke tilbage. Sagt med andre ord, har det altså først virkning fra det tidspunkt, du trækker dit samtykke tilbage.

Du har ret til at klage

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

Læs mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre sagsbehandling på din henvendelse.

Hvilken type personoplysninger, vi behandler, afhænger af hvilke oplysninger, du har afgivet i din henvendelse, samt hvilke yderligere oplysninger, der er nødvendige for at kunne behandle din sag.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven:

  • Hvis du sender os almindelige personoplysninger, behandles de i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, c og e.
  • Hvis du har sendt os personfølsomme oplysninger, behandles de i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, b, f og g.
  • Hvis du har sendt os oplysninger om strafbare forhold, er vores behandling baseret på databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2, nr. 1, 2 eller 3.
  • Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Når vi henter personoplysninger om dig, er der forskellige retningslinjer for, hvor længe vi gemmer dine oplysninger. Det varierer, alt efter om det drejer sig om eksempelvis en sag i jobcentret, en byggesag eller en jobansøgning.

I nogen sager har vi som kommune desuden pligt til at aflevere sagen og dine informationer til Rigsarkivet, inden vi må slette dem. Det reguleres af arkivloven.

I de fleste tilfælde afgiver du selv oplysningerne – for eksempel når du sender et brev eller en mail, hvor dit navn, din adresse og andre personoplysninger indgår. Det kan også ske ved, at du afgiver oplysninger på et møde, eller at du benytter dig af én af vores selvbetjeningsløsninger her på hjemmesiden eller via borger.dk

I andre tilfælde modtager vi personoplysninger om dig fra andre. Det sker eksempelvis, hvis du optræder som en såkaldt biperson i en sag, der behandles om en af dine pårørende. Du kan også være part i en sag, som andre rejser – for eksempel i tilfælde af stridigheder mellem naboer.

I visse tilfælde overfører kommunen dine oplysninger til andre – typisk andre myndigheder eller databehandlere.

Andre myndigheder kan være andre kommuner, SKAT, regioner, styrelser og ministerier. Databehandlere kan være firmaer som drifter vores it-systemer, eller virksomheder som skal hjælpe os med sagsbehandlingen.

Enkelte af vores databehandlere befinder sig uden for EU eller anvender underdatabehandlere, som befinder sig uden for EU. Hvis vi overfører oplysninger til lande uden for EU, sikre vi os altid, at der er et gyldigt overførelsesgrundlag. Med andre ord sikre vi os, at der er de fornødne garantier for, at dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert.

Du kan selv gøre en del for at beskytte dine personoplysninger. Følg bl.a. disse råd:

  • Send aldrig dine personoplysninger i en almindelig mail. Du bør i stedet sende din mail som det, vi kalder sikker post via e-boks, borger.dk eller en af kommunes selvbetjeningsløsninger
  • Når du kontakter kommunen, skal du huske at angive, hvem du er (navn og evt. telefonnummer), samt hvem (att.) henvendelsen er rettet i mod. På den måde sikre vi, at mailen når frem til den rette medarbejder
  • Send aldrig dine personoplysninger på SMS til en medarbejder i kommunen
  • Skriv aldrig dine personoplysninger på kommunens sociale medier, såsom Facebook, Instagram og LinkedIn

Læs mere om, hvordan du sender sikker post eller mail til os