Etabler en boring eller indvind grundvand

Hvis du ønsker at etablere en boring eller indvinde grundvand, skal du søge om tilladelse. Du søger via selvbetjeningsløsningen på denne side.

Før du søger

Før du begynder at oprette din ansøgning, bør du have følgende dokumentation klar:

 • Kort med placering af boring
 • Seneste markkort og marskema indberettet til gødningsregnskabet
 • Oversigtskort over arealer der skal vandes
 • Fotos af:
  • tørbrønd/overbygning på afstand inkl. fredningsbælte
  • nærbillede af tørbrønd/overbygning
  • tørbrønd/overbygning indvendig
  • boring og forerørsafslutning (nærbillede)
  • måler
  • eventuelt andre fotos, f.eks. pumpe mm.
 • VVM-anmeldeskema

Ny boring eller indvinding af grundvand

VIGTIGT: Etablering af en boring og indvinding af grundvand skal screenes for miljøvurdering jf. Miljøvurderingsloven. Der skal derfor altid indsendes en ansøgning om screening sammen med ansøgning om boretilladelse eller indvinding af grundvand.

Sådan behandler vi din ansøgning

Når vi har modtaget din ansøgning, laver vi en påvirkningsberegning. Med afsæt heri undersøger vi, hvordan den ønskede indvinding bl.a. påvirker:

 • naboer
 • beskyttet natur
 • vandløb
 • søer

Hvis indvindingen har en væsentlig påvirkning, vil det enten medføre et afslag på din ansøgning eller en reduktion af den ønskede vandmængde. 

Hvor længe gælder din tilladelse?

En tilladelse til markvanding gælder normalt 15 år, mens en tilladelse til husholdning eller produktion gælder op til 30 år.

Vi giver dig besked, når det er tid til at søge om en fornyelse.

Fredningsbælter

Området omkring en boring er særligt sårbart for nedsivning af forurenede stoffer. 

Når du får tilladelse til en vandindvinding, udpeger vi samtidig et fredningsbælte omkring boringen på 5 m. i radius. 

Fredningsbæltet skal være permanent markeret med f.eks. buske, hegn eller sten. 

Inden for fredningsbæltet må du ikke bruge:

 • gift
 • bekæmpelsesmidler
 • øvrige stoffer, der kan forurene grundvandet

Godt at vide

I akutte tilfælde må du lave en erstatningsboring uden tilladelse (jf. Vandforsyningslovens § 21, stk. 2). Spørg altid kommunen, inden du laver boringen.

Hvad er et akut tilfælde?

Du må kun lave en erstatningsboring i særlige tilfælde, hvor vandforsyningen ikke kan undværes - ikke engang i kortere tid. 

Det gælder f.eks. ved:

 • ejendomme med større dyrehold
 • erhvervsvirksomheder såsom kroer og campingpladser

Du må dog ikke etablere en erstatningsboring uden tilladelse, hvis:

 • der hurtigt kan skaffes alternativ forsyning fra et alment vandværk
 • der kan skaffes en midlertidig forsyning - f.eks. ved at opstille en vandtank eller en vandslange fra andre forsyninger. 

Hvis du skal etablere en erstatningsboring

Hvis du i et akut tilfælde skal etablere en erstatningsboring uden tilladelse, skal du melde det til kommunen, inden arbejdet sættes i gang. 

Du kan kontakte os via:

Telefon: 9966 7000
Mail: grundvand@vesthimmerland.dk

Erstatningsboringen skal laves indenfor 5 m. fra den gamle boring og til samme dybde som den gamle boring.

Når din boring eller brønd ikke længere skal bruges, er det vigtigt, at den bliver lukket korret (sløjfet), da der ellers kan ske forurening af grundvandet. 

Du må ikke selv sløjfe din egen boring eller brønd. Det skal gøres af en uddannet brøndborer, der sørger for, at de beskyttede lag i undergrunden bliver ordentligt forseglet (jf. Brøndborerbekendtgørelsens § 4). 

Brøndboreren skal efterfølgende indberette sløjfningen til GEUS og kommunen - det skal ske senest 3 måneder efter boringen er sløjfet.

Se liste over brøndborere på GEUS hjemmeside

Gruppe Forureningskilde, terrænafstand m.v. Afstandskrav
Ejendomsforhold Skel, med mindre byggelinje eller servitutbestemmelse kræver større afstand 5
Vejanlæg m.v. Veje og parkeringsarealer 5
Bebyggelse og anlæg

Bygninger

5

 

Bebyggelse og anlæg

Luftledninger og jordkabler

Henvend dig til det lokale el-selskab

Topografiske forhold Grøfter, vandløb og åbne vandarealer 10
Anlæg for dyrehold

Stalde og lignende indretninger til dyr, møddinger og beholdere til husdyrgødning, ensilageoplag og ensilagebeholdere*

25

 

Anlæg for dyrehold

Kreaturvandings- og fodersteder

25

Energianlæg

Tanke for benzin og olie, herunder påfyldnings- og udluftningsrør

30

Energianlæg

Forsyningsledninger for olie og gas

 

 50
Energianlæg Afledning af afkølet grundvand fra varmepumpeanlæg, jordvarmeanlæg (varmeslanger)  75
Anlæg for vandafledning og kloarkering m.v.

Ledningsanlæg for tagvand, drænevand uden spildevand og spildevand, hvis ledningen udføres med tætte rør og samlinger

15

Anlæg for vandafledning og kloarkering m.v.

Nedsivningsanlæg for tagvand 

 25
Anlæg for vandafledning og kloarkering m.v.

Hustanke (septiktanke), samletanke for husspildevand 

15 
Anlæg for vandafledning og kloarkering m.v.

Ledningsanlæg for spildevand, når ledningen er udført af drænrør eller andre rør med ikke-tætte samlinger 

300 
Anlæg for vandafledning og kloarkering m.v.

Rensningsanlæg og pumpestationer for spildevand

75 
Anlæg for vandafledning og kloarkering m.v.

Nedsivningsanlæg for vejvand og lignende, husspildevand og spildevand fra malkerum

300 
Anlæg for vandafledning og kloarkering m.v.

Slambede for spildevandsrensning

150 
Oplag af affaldsstoffer

Slagger og flyveaske anvendt i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde

20
Oplag af affaldsstoffer

Fyld- og lossepladser, herunder slaggeroplag m.v. samt skrotpladser (både gamle og nye)

150**
Industrianlæg

Oplag af kemikalier m.v. (både gamle og nye)

300**
Andre indvindingsanlæg

Vandindvindingsanlæg på naboejendomme

50**

*Ved husdyrgødning forstås fast gødning, ajle, gylle og møddingssaft fra alle husdyr (jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning og ensilage m.v.)

**Dette afstandskrav må - afhængig af forholdene - ofte påregnes forøget væsentligt.