Frost, sne og glatførebekæmpelse

I kommunen følger vi vejrsituationen døgnet rundt fra medio oktober til 1. april, så du kan færdes sikkert på trods af frost og sne.

Hvor skal du selv rydde sne og salte?

Som grundejer har du pligt til at rydde sne, salte og gruse på fortove og stier, der ligger op til og omkring din ejendom (10 m. fra ejendommens skel).

Som grundejer har du desuden et juridisk ansvar, hvis der sker et uheld, fordi der ikke er ryddet sne eller saltet på fortove eller stier. 

Hvor rydder kommunen sne og salter?

Når frosten kommer, er der mange steder, vi skal rydde og salte. Derfor har vi i Teknik- og Miljøforvaltningen prioriteret, hvilke veje, cykelstier og gangarealer, der skal ryddes først.

Vi har inddelt stederne i tre klasser - klasse 1 (rød), klasse 2 (blå) og klasse 3 (grøn) - hvor klasse 1 er første prioritet. Prioriteringen kalder vi vores Vinterklassificering, og den er lavet med hensyn til trafikken, sikkerheden, miljøet og ressourcerne.

På kortet kan du se, hvilken kategori din vej har:

Kort over steder, hvor kommunen rydder sne og salter i prioriteret rækkefølge.

Zoom på kortet her

Selvom din vej er klasse 1, kan der være så voldsomme vejrsituationer, er der vil opstå forsinkelser, glatte veje og mange trafikale problemer - selv på klasse 1 veje.

Vil du vide mere?

Så download vores regulativ for vintervedligeholdelse (PDF)

Hvis du kommer til skade på grund af glat føre

Hvis du eller dit køretøj kommer til skade, fordi vi i kommunen ikke har bekæmpet glat føre på vores veje og fortov, kan du muligvis få erstatning.

Så sikkert som muligt

Du skal være opmærksom på, at det ikke er praktisk muligt for vores mandskab at komme ud overalt i Vesthimmerland dagligt eller flere gange dagligt for at holde veje og stier fri fra sne og is. 

Hvis vi har overholdt vores prioritering af snerydning og saltning (vores vinterklassificering), er vi ikke ansvarlig for de skader, du måtte få på grund af glat føre. 

Fortov og stier 

Du skal være opmærksom på, at mange fortove skal ryddes og saltes af private grundejere. Er din skade sket på et privat fortov eller sti, skal du derfor rette dit erstatningskrav til grundejeren. 

Meld skader

Du kan melde skader, som du mener, vi i kommunen er ansvarlige for.

Anmeld skade grundet glat føre

Ofte stillede spørgsmål

Nej, i kommunen rydder vi ikke sne for private. Du kan dog overdrage ansvaret for rydning og saltning til et privat firma, som du selv hyrer, hvis du ikke selv ønsker at varetage din pligt. 

Ligger din ejendom ud til en privat vej eller sti, har du også pligt til at rydde sne, salte og gruse her. I de fleste tilfælde strækker denne pligt sig til vejens midte - og så har ejeren på den modsatte side af vejen ansvaret for den anden halvdel.

Ofte er grundejere langs private veje sluttet sammen i et vejlaug eller en grundejerforening, der sørger for vejens vedligeholdelse og snerydning. Forhør dig hos dine naboer - måske er det også tilfældet hos jer. 

Du skal rydde for sne og salte, når der er frostvejr. 

Du skal ikke have ryddet sneen og salte indenfor et bestemt tidspunkt - dog siger loven, at du skal handle fornuftigt. 

Fortove

Ved fortove skal du samle sneen i en vold på fortovet langs rendestenen, hvis der er plads. Er der ikke plads, skal du samle sneen på kørebanen langs rendestenen.

Cykelstier

Ved cykelstier, skal du samle sneen ved rendestenen langs fortovet - dog kun hvis cykelstien stadig kan holdes fri i mindst 2 meters bredde. Hvis cykelstien er for smal, skal du samle sneen på kørebanen langs rendestenen.

Her må du ikke samle sne

Du må ikke samle sneen:

  • på steder, som kan gøre det besværligt for andre - f.eks. ved busstoppesteder eller fodgængerovergange
  • op ad træer, brandhaner eller fordeleskabe

Vi forsøger så vidt muligt at undgå at efterlade en snevold foran din grund, når vi kommer forbi med vores sneplov. Alligevel kan vi ikke altid undgå det.

Hvis vi har efterladt sne foran din grund, skal du rydde et hul i volden, så der er sikker adgang til din ejendom for skraldemænd, postbud og dine egne gæster. Du skal også rydde din indkørsel, trappen til hoveddøren og adgangen til/pladsen rundt om dit affaldsstativ.

Det er ikke vores pligt at rydde op efter sneploven. Den pligt påhviler stadig dig som grundejer - også selvom du måske allerede har ryddet din indkørsel, inden vores sneplov kom forbi. 

På mindre stier, der løber mellem to huse, er det grundejeren, der har pligt til at rydde sne og salte. 

Når vi i kommunen skal rydde sne og salte på offentlige stier, prioriterer vi de stier, der har størst færdselsmæssig betydning. Derfor kan nogle stier være nedprioriteret i vinterberedskabet, og de bliver kun ryddet i det omfang, der er ressourcer og bemanding til det. 

I kommunen har vi ansvar for at rydde sne på 1.050 km. veje. Derfor har vi prioriteret, hvilke veje og stier, der skal ryddes først med vores Vinterklassificering. 

Veje, der har betydning for fjerntrafik, gennemkørende trafik og lokal nærtrafik har højest prioritet. Derfor er grusveje også automatisk nedprioriteret, og vi foretager kun snerydning i det omfang øvrige opgaver tillader det her. 

Kontakt

Har du ikke fået besvaret dit spørgsmål? Så ring til os eller send en mail.

Teknik og Miljø
Frederik XI's Plads 1
9640 Farsø
Telefon: 99667000
Mail: teknikmiljoe@vesthimmerland.dk