Parkering og tomgang

Når du kører rundt i Vesthimmerland, skal du være opmærksom på de regler, der gælder for parkering og tomgang.

Bekendtgørelse om parkering i Vesthimmerland

(jf. Færdselslovens § 92, stk. 1 og § 92 c, stk. 4)

§1.

Ved parkeringsplads forstås i denne bekendtgørelse de med færdselstavler afmærkede pladser samt alle steder, hvor der er striber eller på anden måde er indrettet pladser til parkering. Ingen del af et parkeret køretøj må rage uden for et afmærket område.

§ 2.

Motordrevne køretøjer med tilladt totalvægt over 3500 kg. (lastbiler, busser og lignende) samt påhængs og sættevogne med tilladt totalvægt over 1000 kg må ikke parkeres i mere end 4 timer:

  1. i boligområder eller på andre veje og pladser, hvor der forefindes beboelse inden for en afstand af 100 m, medmindre der findes særligt afmærkede pladser for sådanne køretøjer
  2. på veje, hvor der i henhold til færdselslovens bestemmelser ved skiltning er fastsat en højere tilladt hastighed end den i byzoneområdet gældende

§ 3.

Parkering af campingvogne, er kun tilladt i 48 timer, medmindre der findes særligt afmærkede pladser for sådanne køretøjer.

§ 4.

Parkering af påhængsvogne og lignende med tilladt totalvægt på eller under 1000 kg er kun tilladt i 48 timer, medmindre der findes særligt afmærkede pladser for sådanne køretøjer.

§ 5.

Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. november 2014. Samtidigt ophæves parkeringsbekendtgørelsen af 1. maj 2007.

Tomgangsregulativet

Du må holde med motoren tændt på dit køretøj i maksimalt 3 minutter - uanset hvor du holder. 

Baggrund og lovgivning

Dette regulativ er udstedt med hjemmel i § 16 i Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (Bek. 1517 af 14/12/2006). Bekendtgørelsen er fastsat ud fra Miljøbeskyttelsesloven (Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse – Bek. 879 af 26/06/2010).

Dette regulativ forhindrer ikke, at Vesthimmerlands Kommune efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 1-4 kan stille krav om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger end angivet i forskriften.

§ 1 Formål

Regulativets formål er at begrænse motordrevne køretøjers tomgangsdrift.

§ 2 Anvendelsesområde

Regulativet finder anvendelse inden for hele det geografiske område, som dækkes af Vesthimmerlands Kommune. Det vil sige såvel vejareal som privat område.

§ 3 Bestemmelser

Motoren i et holdende, motordrevet køretøj må ikke være i gang længere end højst nødvendigt, og højst i 3 minutter.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse i følgende tilfælde:

  • så længe det motordrevne køretøj befinder sig i trafikkø,
  • så længe det af hensyn til køretøjets anvendelse, efter dets funktion, er nødvendigt at udnytte motorens trækkraft til af og pålæsning samt køling,
  • udrykningskøretøjer med lyssignal i gang,
  • komprimering af affald,
  • ved tilvejebringelse af trykluft, eller i lignende specielle tilfælde,
  • den motoranvendelse, som er påkrævet i forbindelse med reparation og justering af motor.

§ 4 Administrative bestemmelser

Kommunalbestyrelsens afgørelse efter regulativet kan ikke påklages til anden administrativ myndighed i henhold til § 18 i Miljøregulering af visse miljøaktiviteter (Bek. 1517 af 14/12/2006)

§ 5 Sanktioner

Med mindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der undlader at følge forbuddet i §3.

§ 6 Ikrafttrædelse

Dette regulativ er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget 6. juni 2011 og træder i kraft den 1. juli 2011.