Udvidelse af Gislumvej

Her på siden kan du læse om udvidelsen af Gislumvej

Projektet omfatter sideudvidelse af eksisterende Gislumvej i alt cirka 5,3 kilometer. Strækningen er en af kommunens gennemfartsveje og klassificeret som A-vej, men vejen lever ikke op til de krav, som kommunen stiller til en A-vej. Formålet med projektet er at øge trafiksikkerheden for de lette og hårde trafikanter på strækningen ved at udvide vejen.

Strækningen er opdelt i 3 etaper. Hvert enkelt etape er beskrevet herunder:

Status marts 2024

Strækningen mellem Aars Ringvej og Aars, Etape 1

Anlægsarbejdet går godt og er snart færdigt.

Anlægsarbejdet

Selve vejudvidelsen startede op i uge 37 2023 og har været sat i bero i flere uger, da museet havde fundet flere fortidsminder end forventet, hvilket betød at vejarbejdet skulle vente på frigivelse af områderne. Derudover har vintervejret givet udfordringer for arbejdet og vi har måtte stoppe arbejdet et par uger. Arbejdet er nu kommet i gang igen og mangler kun den sidste ”finpudsning”.

Tidsplan

Udvidelsen af vejen forventes at være færdig 15. marts 2024. 

Strækningen mellem Aars Ringvej til Svoldrupvej, Etape 2 og 3

Projekteringen er sat i bero. Arkæologiske forundersøgelser opstarter i foråret.                               

Projektet

Som nævnt tidligere er projekteringen sat i bero pga. de nye overslag overskrider i væsentlig grad det godkendte budget.

For yderligere detaljer henvises til status fra december 2023, som du finder længere nede på siden.

Igangværende tiltag

Arkæologiske forundersøgelser

Arkæologiske forundersøgelser vil blive gennemført for at minimere eventuelle overraskelser med hensyn til fortidsminder.

Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at der via frivillige aftaler med lodsejerne på strækningen fra Aars Ringvej til Svoldrupvej gennemføres arkæologiske forundersøgelser. Der kan således opstilles et mere sikkert økonomisk budget for den samlede opgradering af Gislumvej.

Dette betyder, at hovedparten af lodsejerne med jord langs Gislumvej, vil blive kontaktet af kommunen i løbet af få uger med henblik på at indgå en frivillig aftale.

Du er også meget velkommen til at kontakte Projektleder, Lene Toft, hvis du ejer jord langs Gislumvej.

Kommende tiltag

Projektering og nye budgetter

Når de arkæologiske forundersøgelser er udført, vil projekteringen blive genoptaget.

Vejudvidelsen vil blive justeret i henhold til eventuelle fund af fortidsminder, enten med brede rabatter eller autoværn.

Derefter vil der blive udarbejdet et mere nøjagtigt budget for den samlede opgradering af Gislumvej, som skal godkendes politisk, hvis det overskrider det nuværende budget.

Forventet tidsplan

Indgåelse af frivillige aftaler: Forår 2024

Arkæologiske forundersøgelser: Forår/sommer 2024

Projektering: Sommer/efterår 2024

Politisk beslutning: Efterår/vinter 2024

Strækningen mellem Aars Ringvej og Aars, Etape 1

Anlægsprojektet er gået i gang.

Arkæologiske forundersøgelser

Træerne langs vejen er blevet fældet og museet er i gang med forundersøgelserne.

Museet oplyser, at området er en spændende lokalitet og at de pr. den 30/8 2023 har fundet følgende:

  • På den østlige side af vejen er der pt. fundet hustomter fra 3-9 huse fra sen yngre stenalder, 2300-1700 f.kr. fødsel. Det er såkaldte toskibede huse, hvor en række tagbærende stolper har stået ned gennem husets midt-akse.  Væggene har således ikke båret ret meget af tagets vægt. Huse af denne type er typisk 5-7m brede og 8-15 m. lange. Huset har rummet både bolig og forråd og muligvis lidt vinterstald.
  • På den vestlige side af vejen er pt. fundet hjulspor, der går ned mod et vadested.

Områderne har stor arkæologisk værdi og vil derfor blive undersøgt nærmere i de kommende uger i en såkaldt ”arkæologisk udgravning”.

Tegningen herunder viser, hvor nogle af husene er fundet:

   

Anlægsarbejdet

Selve vejudvidelsen startede op i uge 37 2023 og har været sat i bero i nogle uger, da museet havde fundet flere fortidsminder end forventet, hvilket betød at vejarbejdet skulle vente på frigivelse af områderne.
Entreprenør for arbejdet er Gunnar Nielsen A/S. Det rådgivende firma Niras A/S har byggeledelsen og tilsyn med arbejdet.

Trafikale forhold

Strækningen har indtil nu været farbar, men der er begrænset plads. Vi er, sammen med entreprenøren, ved at finde en løsning med enten signalregulering eller omkørsel, når der igen skal arbejdes lige op ad selve vejen.

Tidsplan

Udvidelsen af vejen forventes at være færdig inden 15. marts 2024, men dette afhænger af evt. yderligere fund af fortidsminder og vintervejret.

Strækningen mellem Aars Ringvej til Svoldrupvej, Etape 2 og 3

Projekteringen er sat i bero.

Projektet

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 6/11 2023 at sætte projekteringen i bero.

Dette skyldes, at de nye overslag for anlægsarbejdet overskrider i væsentlig grad budgettet.

Overskridelsen skyldes flere årsager. Omkostningerne til selve anlægsarbejdet er steget markart siden 2022. Derudover har Vesthimmerland Museum fundet helt usædvanlige fortidsminder på etape 1, hvilket er en stor udgiftspost for projektet.

Se den politiske beslutning

Punkt 202: ”Opgradering af Gislumvej - budgetrevision oktober 2023”

Kommende tiltag

Arkæologiske forundersøgelser

For at formindske nye overraskelser af fortidsminder, har Teknik- og Miljøudvalget besluttet, at der via frivillige aftaler med lodsejerne på strækningen fra Aars Ringvej til Svoldrupvej gennemføres arkæologiske forundersøgelser. Der kan således opstilles et mere sikkert økonomisk budget for den samlede opgradering af Gislumvej.

Dette betyder, at hovedparten af lodsejerne med jord langs Gislumvej, vil blive kontaktet af kommunen i vinteren 2023/24 med henblik på at indgå en frivillig aftale.

Projektering og nye budgetter

Efter de arkæologiske forundersøgelser er udført, vil projekteringen blive genoptaget. Derefter vil der blive udarbejdet et mere retvisende budget for den samlede opgradering af Gislumvej.

Det nye budget skal godkendes politisk, hvis det overskrider det nuværende budget.

Forventet tidsplan

Indgåelse af frivillige aftaler: Vinter 2023/24

Arkæologiske forundersøgelser: Forår/sommer 2024

Projektering: Sommer/efterår 2024

Politisk beslutning: Efterår 2024

Strækningen mellem Aars Ringvej og Aars, Etape 1

 Anlægsprojektet er gået i gang.

Arkæologiske forundersøgelser

Træerne langs vejen er blevet fældet og museet er i gang med forundersøgelserne.

Museet oplyser, at området er en spændende lokalitet og at de pr. den 30/8 2023 har fundet følgende:

  • På den østlige side af vejen er der pt. fundet hustomter fra 3-9 huse fra sen yngre stenalder, 2300-1700 f.kr. fødsel. Det er såkaldte toskibede huse, hvor en række tagbærende stolper har stået ned gennem husets midt-akse.  Væggene har således ikke båret ret meget af tagets vægt. Huse af denne type er typisk 5-7m brede og 8-15 m. lange. Huset har rummet både bolig og forråd og muligvis lidt vinterstald.
  • På den vestlige side af vejen er pt. fundet hjulspor, der går ned mod et vadested.

Områderne har stor arkæologisk værdi og vil derfor blive undersøgt nærmere i de kommende uger i en såkaldt ”arkæologisk udgravning”.

Tegningen herunder viser, hvor nogle af husene er fundet:

   

Anlægsarbejdet

Selve vejudvidelsen er planlagt til opstart uge 37 2023. Entreprenør for arbejdet er Gunnar Nielsen A/S. Det rådgivende firma Niras A/S har byggeledelsen og tilsyn med arbejdet.

Trafikale forhold

Strækningen vil være farbar under anlægsarbejdet. Der forventes, at der opsættes signalregulering.

Tidsplan

Udvidelsen af vejen forventes at være færdig inden 1. marts 2024.

Tværsnit af vejen (PDF)

Strækningen mellem Aars Ringvej til Gislum, Etape 2

Projekteringen er gået i gang.

Projektet

Detailprojekteringen af etape 2 er nu opstartet og vil foregå hen over vinteren 2023-2024. Selve projekteringen varetages af det rådgivende firma Niras A/S

Det foreløbige skitseprojekt over strækningen ses her: 

Foreløbig skitseprojekt over strækningen (PDF)

Arealerhvervelsen

Vesthimmerlands Kommune har en forventning om, at projekteringen er tilstrækkelig detaljeret ultimo efteråret/vinter 2023, så der forelægger projekttegninger. Derved kan vi sideløbende med den sidste del af projekteringen, komme i gang med at lave aftaler vedr. arealerhvervelserne med grundejerne langs strækningen.

Anlægsarbejdet

Tidspunktet for opstart af anlægsarbejdet afhænger af varigheden på arealerhvervelserne og er derfor ukendt pt.

Strækningen fra og med Gislum til Svoldrupvej, Etape 3

Projektet afventer færdiggørelsen af strækningen fra Aars Ringvej til Gislum, Etape 2

Projektet

Projektet forelægger stadigvæk som skitseprojekt, da det afventer færdiggørelsen af etape 2. Så snart at der ”frigivet ledige hænder”, går projekteringen i gang igen.

Der er derfor ingen nyhedsopdateringer for denne strækning siden sidste nyhedsbrev i april 2024. Vi forventer umiddelbart at gå i gang projekteringen igen forår/sommer 2024.

Arealerhvervelsen

Processen for arealerhvervelsen afventer et mere detaljeret projekt. Denne proces er derfor ikke gået i gang endnu.

Anlægsarbejdet

Opstartstidspunktet afhænger af varigheden af etape 3 – og især af varigheden af arealerhvervelsen. Vi håber på, at kan opstarte i 2024, men det er meget usikkert endnu, da der er mange grundejere på denne etape.

Strækningen mellem Aars Ringvej og Aars

Projektet og arealerhvervelserne er godt på vej.

Projektet

Projektet er nu for alvor ved at tage form. De sidste justeringer på projektet er så småt ved at være færdige, hvorefter der afholdes møder med grundejerne vedr. arealerhvervelserne. Herefter tegnes de tilretninger, som vi i fællesskab aftaler på disse møder.

Arealerhvervelserne

Byrådet vedtog på Byrådsmødet den 30. marts 2023 en ”Politisk beslutning om igangsætning af frivillige aftaler”. Grundejerne kontaktes derfor for at aftale et tidspunkt, hvor vi kan mødes og drøfte arealerhvervelsen på de respektive matrikler.

Den politiske beslutning og tidsplan

Politisk beslutning om igangsætning af frivillige aftaler

Klik på punktet ”Arealerhvervelse for Etape 1 på projekt "Gislumvej, opgradering fra B- til A-vej". Tidsplanen for arealerhvervelserne fremgår også.

Tegning over strækningen

Anlægsarbejdet

Vi forventer at opstarte anlægsarbejdet efteråret 2023. Opstartstidspunktet vil dog afhænge af processen med arealerhvervelserne.

Strækningen mellem Aars Ringvej og Svoldrupvej

Projektet afventer færdiggørelsen af ”Strækningen mellem Aars Ringvej og Aars”.

Projektet

Projektet forelægger stadigvæk som skitseprojekt, da det afventer færdiggørelsen af ”Strækningen mellem Aars Ringvej og Aars”. Så snart at der ”frigivet ledige hænder”, går projekteringen i gang igen. Der er derfor ingen større nyhedsopdateringer for denne strækning. Vi forventer umiddelbart at gå i gang projekteringen igen sensommeren 2023.

Arealerhvervelsen

Processen for arealerhvervelsen afventer et mere detaljeret projekt.  Denne proces er derfor ikke gået i gang endnu.

Anlægsarbejdet

Opstartstidspunktet afhænger af ovenstående.

Kontaktpersoner vedr. anlægsarbejdet på etape 1

Kontakt

Kenneth Nielsen
Entreprenør Gunnar Nielsen A/S
Telefon:40884264

Kontakt

Mathias Pilgaard Wriedt
Byggeledelse og tilsyn, Niras A/S
Telefon:21765686

Kontakt

Lene Toft
Projektleder, Trafik og Grønne områder
Telefon:99667373

Svar på spørgsmål og ønsker stillet på dialogmødet den 30. juni 2022 

Etablering af svingbane fra Gislumvej ind på Nyrupvej, da der forekommer kørsel med varebiler ofte med trailer, samt kørsel med lastbiler. Det sker ofte at de holdende køretøjer bliver ”overset”, når medtrafikanterne kommer fra syd (Østrupsiden)

Vurdering og tiltag:
Ønsket blev vedtaget september i Budgetaftale 2023 og medtages derfor i projektet.

Sti el. lign. overfor Nyrupvej, da det er der børnene, står på bussen for at komme til Aars.

Vurdering og tiltag:
Forvaltningen vil tage hensyn til og vurdere mulighederne under projekteringen.

Omlægning af Gislumvej, således at de to sving ved henholdsvis Nyrupvej og ved gylletanken st. 2200 sløjfes. Der er en bekymring for at en øget vejbredde og blødere sving vil øge hastigheden og derfor gøre svingene farligere.
Omlægningen (og de øvrige vejudvidelser) er blevet set i diplomingeniørprojektet af studerende Stephanie Skovlund Hansen, Aalborg Universitet.

Vurdering og tiltag:
Forvaltningen har fået vurderet studieprojektet. Ved gennemgang af studieprojektet er det belyst, at mange elementer ikke er medtaget eller medtaget i væsentlig mindre omfang. Dette er normal praksis i forbindelse studieprojekter ved ingeniøruddannelserne. Studieprojektet kan således ikke sammenholdes 1:1 med det nuværende skitseprojekt for Gislumvej.

Forvaltningen har fået udarbejdet et overslag på omlægning af Gislumvej, således at de 2 sving udrettes. Overslaget på det nye vejtracé lyder på 12,4 mill. kr. (det øvrige projekt er ikke medtaget). I det nuværende skitseprojekt er de 2 nuværende sving udformet således, at de er tilpasset til hastigheden for Gislumvej på de 80 km/t. Derudover bliver oversigtsforholdene forbedret efter gældende regler.

Forvaltningen vurderer derfor, at omlægningen således vil være et uforholdsmæssigt stort indgreb. Økonomisk vil en omlægning svare til 49,8 % forøgelse af det samlende budget på 24,9 mill. kr, hvorfor tilpasningen af de 2 sving bevares.

Hastighedsdæmpende foranstaltninger, hovedsageligt i selve Gislum.

Vurdering og tiltag:
Forvaltningen vil tage endelig stilling til dette under projekteringen og hensyntagen til projektøkonomien.

Forbedring af oversigtsforholdene fra overkørsler og sideveje. Nyrupvej blev nævnt flere gange.

Vurdering og tiltag:
En forbedring af oversigtsforholdene er en del af projektet og vil derfor blive udført.

Cykelsti på hele strækningen, i stedet for kantbaner.

Vurdering og tiltag:
Der henvises til ønske til ”1,2 m kantbane på hele strækningen” herunder.

1,2 m kantbane på hele strækningen, da skoledistriktet er mod syd, i Vestrup, hvilket betyder, at skolebørnene cykler til Vestrup via Gislumvej og Svoldrupvej.

Vurdering og tiltag:
En 1,2 m bred kantbane på hele strækningen fra Aars Ringvej til Svoldrupvej skal holdes op i mod, at Svoldrupvej er klassificeret som trafikfarlig vej fra skolebørn i 0. til 10. klasse.

På Teknik- og Miljøudvalget den 28/11 2022 blev det besluttet, at der etableres 1,2 meter kantbane fra Aars Ringvej til og med Gislum og 0,5 meter kantbane fra Gislum til Svoldrupvej.

Forlægning af vejen (ensidet udvidelse af vejen mod nord) på strækningen st. 600-1250 samt 3750-4500, så afstanden til bygninger bliver større.

Vurdering og tiltag:
Forvaltningen vil tage endelig stilling til dette under projekteringen og hensyntagen til projektøkonomien.

Cykelsti/Kantbane på strækningen nord for Aars Ringvej.

Vurdering og tiltag:
Gislumvej er smallere fra rundkørslen og ca. 500 m ind mod Aars. Det vil være hensigtsmæssigt at udvide vejen og tilføje en kantbane. Ønsket blev vedtaget september i Budgetaftale 2023 og medtages derfor i projektet.

Spørgsmål vedr. overhalingsforløb på strækningen.

Tiltag:
Der ændres umiddelbart ikke på dette i forhold til i dag.

Der er udfordringer med landbrugstrafikken til og fra gylletanken ved st. 2200. Kan der laves tiltag så landbrugskøretøjerne kan komme sikker til og fra tanken?

Tiltag:
Forvaltningen er opmærksom på dette. Oversigtsforholdene forbedres, når svingene laves større.

Belastningen på de veje, som vil blive brugt som omfartsveje, bliver forøget og der kan blive behov for en renovering af disse veje. Hvordan sikres disse veje?

Tiltag:
I forbindelse med udbuddet vil man gøre en vurdering af omfartsvejene og evt. udlægge grus, som forstærkning af vejenes sider, inden det egentlige arbejde på Gislumvej opstartes. Omfartsvejene vil, i anlægsperioden, blive tilset og evt. sikres med grus eller lignende tiltag.

Stråtækt hus, nr. 98, tæt på vejen

Kan huset (taget) tåle, at vejen kommer tættere på huset?

Tiltag:
Forvaltningen er opmærksom på dette.

Aalestrup Slagteri åbner om kort tid. Medfører dette en væsentligt øget lastbiltrafik?

Tiltag:
Forvaltningen har ikke lavet en vurdering af dette. Med vejudvidelsen vil Gislumvej være mere trafiksikker ved en evt. øget trafikmængde.

Kan der laves en FAQ/chat eller lign. på hjemmesiden for interesserede?

Tiltag:
Skitseprojektet findes på hjemmesiden. Derudover er slides fra Dialogmødet den 30/6 2022 samt svar på ønsker og spørgsmål stillet i forbindelse med mødet. Der vil løbende komme aktuelle informationer op på hjemmesiden.