Afbrænding af erhvervsaffald

Afbrænding af affald i tønder, fyr, brændeovn og på bål er ikke tilladt

Affald er f.eks.:

  • Papir, pap, glas, metal, plast, madaffald, mad- og drikkekartoner, restaffald og øvrigt affald fra erhverv.
  • Haveaffald og havelignende affald.
  • Træpaller, samt træaffald/produktionstræ – limet, malet, lakeret, imprægneret eller på anden måde behandlet træ.
  • Halm eller andre lignende dele af landbrugsafgrøder på marker eller uopdyrkede arealer.

Haveaffald skal komposteres eller afleveres på genbrugspladsen.

Øvrigt affald skal afleveres sorteret på genbrugspladsen eller i virksomhedens affaldscontainere.

Læs mere om reglerne for afbrænding (PDF)

Godt at vide

Det er tilladt for gartnerier og ansvarlige for naturplejeaktiviteter m.v. at afbrænde eget have-/parkaffald, havelignende affald og læhegn på lokaliteten, hvor affaldet er frembragt.

Det er tilladt for skovbrug at afbrænde træstød og hugstaffald i sammenhængende bevoksninger af skovtræarter på mindst 0,5 ha og mindst 20 meters bredde.

Det er tilladt af afbrænde ukrudt, frøgræsser (fra arealer, hvor afgrøden dyrkes det følgende år), halm, der har været anvendt til overdækning ol., samt mindre spild af halm i forbindelse med presning, herunder fejlbundne halmballer, samt våde halmballer.

Hvis afbrændingen foregår på §3 beskyttede naturarealer, kræves en forudgående dispensation, se herunder.

Afbrænding som naturpleje og på §3 arealer

Følgende kræver tilladelse (send ansøgning til natur@vesthimmerland.dk):

  • Afbrænding af siv og rør, der står på roden i søer, åer, moser, rørskove og enge.
  • Afbrænding af lyng, der står på roden, hede- og mosetørv, samt hede- og mosejord.
  • Afbrænding på § 3 beskyttede naturarealer.

NB: Da der skal indhentes en udtalelse fra Miljøstyrelsen forud for tilladelse til ovenstående i perioden fra den 1. marts – den 31. oktober, skal ansøgning fremsendes til kommunen i god tid, og senest 30 dage før den planlagte afbrænding.