Vandløb

I Vesthimmerland findes der ca. 350 km offentlige vandløb, hvoraf ca. 30 km er rørlagt samt sandsynligvis lige så mange eller flere private vandløb. Hertil kommer 5 større søer samt mange mindre søer og vandhuller. Alle vandløb er omfattet af vandløbsloven, og kommunen er vandløbsmyndighed og varetager administrationen af vandløbsloven.

Som lodsejer er der en række forhold, du skal være opmærksom på, hvis der er et vandløb på din jord. Ønsker du at regulere, krydse eller restaurere dit vandløb, skal du desuden søge om tilladelse ved kommunen.

Sådan søger du

I din ansøgning skal du tydeligt anvise til vandløbets lokalisering og komme med en klar beskrivelse af dit projekt. 

Du må ikke påbegynde arbejdet, før du har fået tilladelse (jf. Vandløbsloven). 

Du skal søge om tilladelse til regulering af vandløb, hvis du f.eks. ønsker at:

 • ændre vandløbets forløb
 • ændre vandløbets skikkelse - f.eks. bredden, bundkoten eller skråningsanlægget
 • anlægge et nyt vandløb
 • regulere rørlagte og åbne vandløb, dræn grøfter og lignende 

Du skal søge om tilladelse til krydsning af vandløb, hvis du f.eks. skal krydse et vandløb med:

 • ledninger 
 • et rør
 • en bro

Godt at vide

Hvad er et vandløb?

Med et vandløb skal forstås:

 • egentlige vandløb
 • grøfter
 • kanaler
 • rørledninger og dræn
 • søer
 • damme
 • indvande

 

Vandløb i Vesthimmerland

Se alle vandløb - både offentlige og private - på kortet.  

Kort over Vesthimmerland

Gå til vores interaktive kort, hvor du kan zoome

Offentlige vandløb er vandløb, der er optaget som offentlige af Byrådet. Er vandløbet på din jord ikke optaget som offentligt vandløb, betragtes det som privat. 

Fælles for offentlige og private vandløb

Alle vandløb er omfattet af Vandløbslovens regler, ligesom alle offentlige vandløb på over 100 m2 og mange private vandløb er omfattet af Naturbeskyttelsesloven.

Lovgivningen betyder blandt andet, at alle vandløb skal vedligeholdes, så det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændrer sig. 

Det gælder desuden, at et vandløb altid - uanset om det er offentligt eller privat - ejes af lodsejeren, mens kommunen er myndighed. 

Ansvarlige for offentlige vandløb

Ligger der et offentligt vandløb på din jord, er det Vandløbsmyndigheden, der er ansvarlig for at udføre vedligeholdelse og pleje af vandløbet - faktisk er det kun Vandløbsmyndigheden eller dennes entreprenører, der må udføre vedligeholdelsen. 

Vandløbsmyndigheden har udarbejdet regulativer for alle offentlige vandløb.

Ansvarlige for private vandløb

Ligger der et privat vandløb på din jord, er der ingen regulativer. Det er dig som lodsejer, der har ansvaret for at vedligeholde vandløb på din jord.

Du skal vedligeholde vandløbet således, at vandløbet:

 • ikke bliver dybere eller bredere
 • kan leve op til målsætninger i vandområdeplanen

Du kan vedligeholde vandløbet ved at beskære vandplanterne eller ved at grave aflejringer op. 

Når du skal vedligeholde dit private vandløb, skal du som udgangspunkt tage hensyn til:

 • Vandløbsloven
 • Naturbeskyttelsesloven 

Har du spørgsmål, eller er du i tvivl om vedligeholdelsen af vandløbet, anbefaler vi, at du tager kontakt til os, inden du begynder vedligeholdelsen. 

 

Du kan finde den aktuelle vandstand på 3 stationer i Vesthimmerland, ligesom du kan se vandstanden de seneste 30 og 180 dage.

Informationerne bliver opdateret én gang i døgnet. 

Se den aktuelle vandstand 

Vær opmærksom på, at linket til at se den aktuelle vandstand ikke fungerer på browseren Internet Explorer. Åbn derfor linket i andre browsere som Google Chrome, Microsoft Edge eller Safari.

Du finder vandstanden for det enkelte vandløb ved at klikke og zoome ind på ikonet for det vandløb, du ønsker at se. 

Vandstanden i Trend og Halkær Å

Er du interesseret i at se vandstanden i Trend og Halkær Å? 

Se vandstanden for Trend og Halkær Å

Se vandstanden i Halkær Å

Kommunen opmåler i perioden 15. januar 2024 - 15. maj 2024 offentlige og private vandløb. Det sker som et led i revisionen af vandløbsregulativerne.

Følgende vandløb vil blive opmålt:

 • Ranum Bæk
 • Kildebækken
 • Vormstrup Bæk
 • Stenvadrenden
 • Tilløb ved Dammergårde

Ligger et eller flere af disse vandløb på din jord, bedes du markere og oprense drænet ved udløbet inden målingen.

Har du spørgsmål?

Du kan få mere information ved at skrive eller ringe til:

Vandløbsmyndigheden
Telefon: 9966 7100
Mail: vandloeb@vesthimmerland.dk

Der skal være 2 meter bræmmer langs begge sider af naturlige og højt målsatte vandløb, samt langs bredden af naturlige søer på over 100 m2, som ligger i landzoner (jf. Vandløbslovens § 69). 

Skal du have en bræmme?

Er du i tvivl om, hvorvidt der skal være en bræmme omkring dit vandløb? Så kontakt Vandløbsmyndigheden, der vil guide dig. 

Her skal der være bræmmer

Tegning af, hvordan man beregner en 2 meter bræmme

De 2 meter bræmmer beregnes fra vandløbets/søens øverste kant.

Den øverste kant er overgangen fra det skrånende terræn mod vandløbet/søen til det flade terræn, der normalt kan dyrkes. 

Se bræmmer på kortet over Vesthimmerland

Læs vejledningen om bræmmer langs vandløb og søer (PDF)

Pas på dine bræmmer

På bræmmearealet må du ikke pleje, harve eller dyrke afgrøder. 

Enge og marker med vedvarende græs må gerne gå helt ud til vandkanten. Har du kreaturer, skal du dog være opmærksom på, at de ikke træder bredden så meget ned, at det skader vandløbet. Sker det, kan vandløbsmyndigheden forlange, at du sætter et hegn op. 

 

 

En vandområdeplan er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø og sikre renere vand ved dansk kystvand, søer, vandløb og grundvand. 

Det er kommunens ansvar at sikre, at alle vandløb i Vesthimmerland lever op til planen og de målsætninger, den indeholder. Derfor tager vi også afsæt i planen, når vi vurderer, om der skal gives tilladelser ved et vandløb, såvel som når vi skal fastlægge den fremtidige vedligeholdelse ifm. revisionen af vandløbsregulativet.

Vandløbsmyndigheden i Vesthimmerlands Kommune har udarbejdet vandløbsregulativer for alle offentlige vandløb.

Hvis du ønsker et af regulativerne tilsendt, er du velkommen til at skrive eller ringe til Vandløbsmyndigheden:

Vandløbsmyndigheden
Telefon: 9966 7100
Mail: vandloeb@vesthimmerland.dk

Vandløbsmyndigheden i Vesthimmerlands Kommune har desuden udarbejdet sejladsregulativ for Sjørup Sø.

Hvis du ønsker at få sejladsregulativet tilsendt, er du ligeledes velkommen til at skrive eller ringe til Vandløbsmyndigheden.

Du kan se, hvor og hvornår vi skærer grøde i de større vandløb. I den periode kan der være grøde, der optager plads, og der kan være udlagt spærringer til optagning af grøden. Der er tale om tidsintervaller, så den præcise udførelse af skæringen kan ikke oplyses nøjagtigt.

Grødeskæring i 2024

Lerkenfeld Å
1. skæring: Uge 22 – 28
2. skæring: Uge 29 – 39

Simested Å
1. skæring: Uge 22 – 26
2. skæring: Uge 31 – 35
3. skæring: Uge 35 – 39

Trend Å
1. skæring: Uge 20 – 26
2. skæring: Uge 35 – 46

Halkær Å
1. skæring: Inden 5. juli
2. skæring: Inden 15. august
3. skæring: Inden 20. september

Kontakt vandløbsmyndigheden

Kontaktoplysninger

Vandløbsmyndigheden
Telefon: 9966 7100
Mail: vandloeb@vesthimmerland.dk

Telefontid

Mandag: 9.00-15.00
Tirsdag: 9.00-15.00
Onsdag: 9.00-15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 12.30