Byrådets spørgetidsreglement

Spørgetidsreglementet blev vedtaget af Sammenlægningsudvalget den 20. november 2006.

Spørgetidsreglementet

§ 1.

Forud for byrådets møder afholdes offentlig spørgetid i indtil 30 minutter.

§ 2.

Spørgsmål skal være byrådet i hænde senest kl. 12 dagen før byrådsmødet. Er der ikke indkommet spørgsmål bortfalder spørgetiden.

§ 3.

Spørgsmål skal være korte og skal kunne forelægges indenfor 2 minutter.

Spørgsmål skal vedrøre kommunale forhold og være af almen interesse.

Spørgsmål om personlige forhold, ansættelsesforhold i kommunen eller som ikke overholder gældende regler om tavshedspligt besvares ikke i spørgetiden.

Spørgsmål, der kan besvares af forvaltningen, kan af borgmesteren henvises hertil.

Spørgsmål, der er sammenfaldende med et punkt på den dagsorden, der skal behandles af byrådet på mødet efter spørgetiden, kan ikke besvares i spørgetiden.

Spørgsmål, der gentages inden for 6 måneder efter seneste besvarelse af spørgsmålet, kan ikke besvares i spørgetiden.

§ 4.

Spørgetiden ledes af borgmesteren eller af den, der i tilfælde af borgmesterens fravær, har mødeledelsen på det efterfølgende byrådsmøde.

Spørgsmål, der er rettet til enkelte medlemmer af byrådet, besvares alene af de pågældende medlemmer. Spørgsmål, der er rettet til byrådet som helhed eller til kommunen, besvares af borgmesteren eller et af borgmesteren udpeget medlem af byrådet. Besvarelser holdes indenfor en varighed af 2 minutter.

Efter besvarelsen har spørgeren mulighed for at komme med en kort kommentar.

Spørgsmålene kan ikke give anledning til debat blandt de fremmødte byrådsmedlemmer og borgere.

§ 5.

Spørgetiden suspenderes i en periode af 3 måneder forud for kommunalvalg.

§ 6.

Borgmesteren træffer i nødvendigt omfang afgørelse, såfremt der i forbindelse med spørgetiden rejses tvivl om forståelsen af nærværende reglement.