Kommuneplantillæg

Byrådet kan vedtage ændringer i den gældende kommuneplan i form af kommuneplantillæg (jf. Planloven). Hvis ændringerne ikke er varslet i en planstrategi, og de er af væsentlig karakter, skal Byrådet indkalde forslag og idéer til planlægningen før udarbejdelsen af et planforslag.

Se aktuelle fordebatter og kommuneplantillæg

Gå til aktuelle fordebatter og kommuneplantillæg

Hvordan kan du selv afgive høringssvar?

En fordebat eller et forslag til kommuneplantillæg, der er vedtaget af Byrådet, skal offentliggøres og lægges ud til offentlig høring. Annonceringen af fordebat eller planforslag sker på vores lokalplanportal og kommuneplan.vesthimmerland.dk.

Alle har ret til at indsende indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til en fordebat eller et planforslag og en miljøvurdering i høringsperioden. Høringssvaret skal være skriftligt, og det kan indsendes via høringsknappen ”Din mening” i Kommuneplan under menuen ”Kommuneplantillæg” eller via mail til post@vesthimmerland.dk. Skriv gerne i emnefeltet, hvilket planforslag det drejer sig om.

Godt at vide

En fordebat forløber på et tidligt tidspunkt i planprocessen.

Formålet er blandt andet at give borgere og andre interesserede mulighed for at komme med forslag og ideer til indholdet af en plan, inden der træffes beslutning om detailplanlægning af området. Det betyder samtidigt, at kommunen på nuværende tidspunkt ikke kender projektet i detaljer, den endelige udformning og indholdet af planerne.

Efter afslutningen af fordebatten vil der blive truffet beslutning om, hvorvidt kommunen skal gå videre med detailplanlægningen af projektet. Et eventuelt efterfølgende forslag til kommuneplantillæg vil blive udsendt i offentlig høring.

 

Et kommuneplantillæg er et supplement til den gældende kommuneplan. Et kommuneplantillæg kan justere og ændre bestemmelser i kommuneplanen - for eksempel når det er nødvendigt i forhold til realisering af en lokalplan.

Forslag til kommuneplantillæg bliver behandlet politisk efter høringsperiodens ophør. Høringen skal sikre, at alle afvejninger og interesser indgår i den endelige afgørelse om planens vedtagelse. Byrådet kan efterfølgende endeligt vedtage kommuneplantillægget med eller uden ændringer, eller helt forkaste forslaget.

Miljøvurdering

I forbindelse med kommuneplantillægget kan der være truffet afgørelser, som handler om miljøvurdering. I forbindelse med miljøvurderinger kan der også indsendes indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger.