Affaldsplan 2023 - 2034

Vesthimmerlands Kommunes affaldsplan 2023 - 2034 blev godkendt i byrådet den 15. september 2022.

Læs Affaldsplan 2023 - 2034 her (åbner ny side)

Om planen

Den nye affaldsplan gælder i 12 år, og skal revideres efter 6 år. Affaldsplan 2023 - 2034 er udarbejdet i samarbejde mellem forvaltningen og Vesthimmerlands Forsyning.

Offentliggørelse og høring af planen 

Affaldsplanen var inden da i offentlig høring fra den 2. maj 2022 til den 26. juni 2022. Høringen blev annonceret i de lokale aviser, samt digitalt via kommunens hjemmeside og Facebook.

Der er i høringsperioden ikke indkommet høringssvar, som har givet anledning til at ændre affaldsplanen væsentligt.

Begrundelser for planens indhold

Vesthimmerlands Affaldsplan 2023-2034 er udarbejdet med baggrund i regeringens Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, samt den nationale affaldshåndteringsplan ”Handlingsplan for cirkulær økonomi". Målet er at reducere Danmarks drivhusgasser med 70% i 2030 i forhold til 1990.

Først og fremmest skal vi forsøge at knække affaldskurven og producere mindre affald. Vi forbruger langt mere, end jorden kan forsynes os med i dag, og det tærer på jordens ressourcer, og når vi er færdige med det, bliver det til affald.

Vi skal øge genanvendelsen af det affald vi producerer, og brænde mindre affald. Det skal ske ved at ensrette måden vi sorterer og indsamler affald på i Danmark. Alle kommuner er forpligtet til at etablere en husstandsnær indsamlingsordning for 10 specifikke fraktioner (papir, pap, glas, metal, plastik, mad og drikkekartoner, tekstiler, madaffald, restaffald og farligt affald) og alle husstande skal sortere affaldet på samme måde.

Vesthimmerlands Kommune har opstillet 4 målsætninger i Affaldsplan 2023-2034, som til sammen understøtter den nationale strategi; Mere og bedre sortering, affaldsforebyggelse, fokus på henkastet affald og fokus på information.

Blandt andet vil der fra januar 2023 ske en udbygning af den nuværende husstandsnære indsamlingsordning for genanvendeligt affald så den også omfatter madaffald, mad- og drikkekartoner og blød plast.

Læs meget mere i selve planen.