Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

I henhold til Vandforsyningsloven skal kommunen udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse for hvert af de indsatsområder, som Miljøstyrelsen har udpeget.

En indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er en plan, som fastsætter hvilke tiltag der er nødvendige for at beskytte grundvandet i et nærmere afgrænset indsatsområde. Planen angiver, hvem der har ansvaret for at gennemføre de nødvendige indsatser og en tidsplan for gennemførelsen. Hensigten med indsatsplanen er, at der inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger sikres en tilstrækkelig uforurenet og beskyttet grundvandsressource til dækning af det nuværende og fremtidige behov for drikkevand.

Vesthimmerlands Kommune har besluttet at dele udarbejdelsen op, så der først udarbejdes en overordnet rammeplan, som suppleres med delindsatsplaner for mindre områder.

Rammeplanen vil beskrive emner, der er fælles for alle delindsatsplanerne, f.eks. gennemgang af lovgivning, kommunens politisk vedtagne målsætninger for grundvandsbeskyttelse samt redegørelse for retningslinjer og generelle indsatser for at beskytte grundvandet. Rammeplanen vil gælde for hele kommunen.

Delindsatsplanerne vil have fokus på de almene vandværker i kommunen, deres indvindingsoplande samt de sårbare områder, og beskrive om det er nødvendig at iværksætte en målrettet indsats. Delindsatsplanerne vil udarbejdes løbende over de kommende år

Rammeindsatsplan

Gå til rammeindsatsplanen 

Delindsatsplan

Der er endnu ikke vedtaget nogle delindsatsplaner.