Ældrerådet

Rådet består af 11 medlemmer og er ældre medborgeres kanal til at få indflydelse på kommunens ældrepolitik.

Hvilke arbejdsopgaver sidder rådet med?

Ældrerådet er et demokratisk valg råd, der skal høres, før kommunens politikere træffer beslutninger, der vedrører ældre.

På den måde har rådet til opgave at vejlede og rådgive Byrådet i, hvordan de træffer de bedste beslutninger for kommunens ældre.

Mødekalender 2021

 • 21. januar 2021
 • 11. februar 2021
 • 8. marts 2021
 • 22. april 2021
 • 20. maj 2021
 • 10. juni 2021
 • 19. august 2021
 • 8. september 2021
 • 14. oktober 2021
 • 11. november 2021
 • 9. december 2021

Hvem er medlem af rådet?

Rådet består af 11 medlemmer, der er demokratisk valgt. 

Erik Stagsted
Hans Jørgen Lau Jeppesen
Leif Thomsen
Søren Byrjalsen
Gitte Bøgh
Telefon:98663230
Mobil:25672465
Margit Krogh
Karen Madsen
Telefon:98662179
Mobil:30358279
Ingelise Nielsen
Preben Jensen
Telefon:30422807
Birthe Lapirtis
Villiam Sloth

Godt at vide

§1 NAVN: ÆLDRERÅDET FOR VESTHIMMERLAND

Ældrerådet er valgt efter regler i ”Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område”.

§2 FORMÅL

Stk. 1. Ældrerådet rådgiver Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører ældre.

Stk. 2. Byrådet skal høre Ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre, herunder i forbindelse med udlicitering af kommunale opgaver.

§3 VIRKSOMHED

Stk. 1. Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsmyndighed, som blandt andet er omfattet af ”Forvaltningsloven” og ”Lov om offentlighed i forvaltningen”. Ældrerådets medlemmer har tavshedspligt i det omfang, det følger af lovgivning eller af særlige bestemmelser i enkelte sager.

Stk. 2. Ældrerådet kan af egen drift udtale sig og stille forslag om ethvert emne, der har betydning for ældre i kommunen.

Stk. 3. Ældrerådet kan ikke behandle spørgsmål som kun vedrører enkeltpersoner blandt de ældre borgere eller blandt kommunens ansatte, medmindre sagen er af generel eller principiel karakter.

Stk. 4. Ældrerådet udøver sin virksomhed i møder som ikke er åbne for offentligheden. Dagsordner og beslutningsreferater er offentlig tilgængelige – for eksempel på kommunens hjemmeside.

Stk. 5. Ældrerådet fastlægger selv sin forretningsorden. Herunder formandens opgaver i forbindelse med dagsorden, mødeafvikling, protokol, referater m.m.

Stk. 6. Ældrerådet skal holde sig orienteret om de ældres levevilkår i kommunen og om deres ønsker og behov.

Stk. 7. Ældrerådet skal gøre en målrettet indsats for at fremme nærdemokratiet så de ældre kan inddrages aktivt i de lokale beslutninger på ældreområdet.

Stk. 8. Ældrerådet skal udtale sig om tilsynsrapporter fra det kommunale tilsyn med plejehjem m.v. Det gælder også for embedslægens tilsynsrapport. Rapporten skal fremsendes til Ældrerådet umiddelbart efter forelæggelsen for Sundhedsudvalget.

§4 ÆLDRERÅDET

Stk. 1. Til Ældrerådet i Vesthimmerland vælges 11 medlemmer.

Stk. 2. Endvidere vælges 6 stedfortrædere. En stedfortræder bliver medlem af rådet, når et medlem udtræder eller er forhindret i at varetage sit hverv i mindst 3 måneder.

Stk. 3. Stedfortræderne deltager ikke i Ældrerådets møder.

Stk. 4. Deltagelse i Ældrerådet er frivilligt. Medlemmerne modtager diæter/udgiftsgodtgørelse efter reglerne i §16 a i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 5. Medlemmerne har ret til befordringsgodtgørelse efter statens takster ved deltagelse i møder, kurser og lignende.

§5 VALGET

Stk. 1. Byrådet sørger for at der afholdes valg til Ældrerådet hvert 4. år i tilslutning til ordinære valg til Byrådet.

Stk. 2. Valgperioden følger Byrådets.

Stk. 3. Byrådet fastlægger i samråd med Ældrerådet den nærmere valgprocedure for valgets gennemførelse.

Stk. 4. Opstilling af kandidater sker efter Ældrerådet har afholdt borgermøder, hvor der orienteres om Ældrerådets arbejde og opgaver, samt om valgreglerne.

Stk. 5. Ældrerådet tiltræder den 1. januar efter valgets afholdelse.

§6 KONSTITUERING

Stk. 1. Ældrerådet konstituerer sig senest 3 uger efter valget med formand og næstformand for hele valgperioden.

Stk. 2. Det konstituerende møde indkaldes og ledes – indtil valg af formand har fundet sted – af det medlem, der har fået flest stemmer. Ved stemmelighed er det den ældste af de, der har fået flest stemmer.

Stk. 3. Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden.

§7 ØKONOMI

Stk. 1. Byrådet afholder udgifterne ved Ældrerådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed, hvis Ældrerådet ønsker det.

Stk. 2. Ældrerådet gennemgår – eventuelt udarbejder – og fremsender sine forslag og kommentarer til budget for det kommende år efter de af Byrådets fastlagte retningslinjer.

Stk. 3. Ældrerådet udarbejder i første kvartal en beretning om sin virksomhed i det foreliggende år. Beretningen sendes til Byrådet og offentliggøres.

§8 SAMARBEJDE

Stk. 1. Byrådet og Ældrerådet lægger vægt på at have et konstruktivt og positivt samarbejde til gavn for de ældre i Vesthimmerlands Kommune.

Stk. 2. Ældrerådet møder efter behov med kommunens ledelse, de stående udvalg og forvaltningens medarbejdere til drøftelse af ældrepolitiske emner.

Stk. 3. I øvrigt gælder at den lovbestemte høring af Ældrerådet, der skal finde sted, gennemføres hvad enten beslutning træffes i Byrådet, et udvalg eller af et forvaltningsorgan.

Stk. 4. Denne høring skal ske i god tid inden der træffes beslutning. I hastesager aftales en særlig høringsprocedure mellem Forvaltningschefen og Ældrerådets formand. Ældrerådets udtalelse skal følge med sagsfremstillingen og indstillingen som påtegning eller særskilt bilag.

§9 VEDTÆGTEN

Stk. 1. Denne vedtægt træder i kraft efter vedtagelse i Byrådet.

Stk. 2. Den tages op til revision, når lovgivning nødvendiggør det, eller forinden næste valg.

Stk. 3. Vedtægtsændringer skal godkendes af Byrådet og Ældrerådet.

Du kan læse den seneste årsberetning fra Ældrerådet.

Download Ældrerådets årsberetning 2020 (PDF)