Handicaprådet

Rådet består af 8 medlemmer og har blandt andet til opgave at skabe de bedste vilkår for personer med handicap i Vesthimmerland.

Hvilke arbejdsopgaver har rådet?

I Vesthimmerland er der i henhold til gældende lovgivning nedsat et Handicapråd.

Handicaprådets primære mål er at bidrage til, at flere mennesker med handicap opnår lige muligheder og kan leve et liv på lige vilkår med andre borgere i kommunen.

Handicaprådets formål er at rådgive byrådet i handicappolitiske spørgsmål. Dette ved at følge, vurdere og kommentere udviklingen og medvirke med ideer og forslag til en positiv udvikling på området.

Handicaprådet består af 8 medlemmer, hvoraf de 4 repræsenterer 34 handicaporganisationer.

Handicaprådet skal holde sig orienteret på området og være forum for dialog mellem handicappede, deres organisationer og kommunen.

Mødekalender 2024

 • 23. januar
 • 13. februar
 • 19. marts
 • 23. april
 • 28. maj
 • 20. august
 • 17. september
 • 22. oktober
 • 21. november
 • 17. december

 

Godt at vide

Handicaprådet består af 8 medlemmer, hvoraf der er repræsentanter fra relevante foreninger og organisationer.

Ella Holm
Formand
Stedfortræder: Lisbet Nielsen
Morten Mejdahl
Næstformand, Sundhedsudvalget
Stedfortræder: Per Bisgaard (V)
Jens Chr. Pedersen
Børne og Familieudvalget, og Sundhedsudvalget
Stedfortræder: Erik Stagsted (A)
Anders Vilhelm Steensgaard Jensen
Stedfortræder: Ninna Rask Hansen
Telefon:28898159
Jens Martin Hansen
Stedfortræder: Gitte Michelsen
Leif Holm Nielsen
Stedfortræder: Hans Jørgen Lau Jeppsen
Birgit Marie Graversgaard
Embedsmand fra Børne- og Arbejdsmarked
Stedfortræder: Lone Lollesgaard
Marianne Hvilsom
Embedsmand fra Sundheds- og Kulturforvaltningen
Stedfortræder: Bente Bach Poulsen

Pr. 17. februar 2022 udtræder Doris Lauritzen (Socialdemokratiet) midlertidigt af Handicaprådet. Jens Chr. Pedersen (Socialdemokratiet) træder midlertidigt til i perioden.

Pr. 25. august 2022 udtræder Henning Josefsen som medlem og Vilhelm Steensgaard indtræder i stedet. Tinna Johansen udtræder som stedfortræder og Ninna Rask Hansen indtræder i stedet.

Pr. 31. oktober 2022 indtræder Doris Lauritzen (Socialdemokratiet) tilbage som medlem (efter midlertidig udtrædelse i perioden fra 17. februar - 31. oktober 2022). I denne forbindelse udtræder Jens Chr. Pedersen som stedfortræder for Doris Lauritzen (Socialdemokratiet).

Pr. 26. januar 2023 udtræder Doris Lauritzen (Socialdemokratiet) midlertidigt af Handicaprådet. Jens Chr. Pedersen (Socialdemokratiet) træder midlertidigt til i perioden.

Pr. 31. august 2023 indtræder Jens Chr. Pedersen fast som medlem efter en midlertidig medlemsperiode som stedfortræder for Doris Lauritzen (Socialdemokratiet).

§ 1

Rådet er beslutningsdygtigt, når formanden eller den stedfortrædende formand og mindst halvdelen af Rådets øvrige medlemmer er til stede (5).

Ved forfald indkaldes suppleanter. Det er medlemmets selv der er ansvarlig for at indkalde suppleanten.

§ 2

Indkaldelse til møde kan ske på formandens, stedfortrædende formands eller Kommunalbestyrelsens initiativ.

Indkaldelser til møder sker skriftligt og der udarbejdes en dagsorden for mødets afvikling, der fremsendes til rådes medlemmer således at den er medlemmerne i hænde senest 5 dage før mødet.

§ 3

Formanden, eller i dennes forfald stedfortrædende formand, leder møderne.

§ 4

Afgørelser træffes ved flertalsbeslutninger. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 5

Der udfærdiges beslutningsreferat fra møderne i Rådet.

Referatet offentliggøres på Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside.

§ 6

Det er muligt, at deltage virtuelt i Handicaprådets møder, såfremt det er mest hensigtsmæssigt for det enkelte medlem.

§ 7

Ved tidsmæssigt uopsættelige høringssager mellem møderne, kan høringssvar formandsbehandles af formand og næstformand.


Godkendt af Handicaprådet den 22. marts 2022

Formål og målplanen gælder til og med 2024.

Handicaprådet er kommunens råd, som medvirker til at skabe de bedste vilkår for borgere med handicap i Vesthimmerlands Kommune.

Handicaprådet er et rådgivende og idéskabende organ på handicapområdet.

Hvad kan byrådet med videre bruge Handicaprådet til:

 • Formidling af relevante synspunkter og sikre et positivt samarbejde mellem borgerne med handicap og Byrådet.
 • Sparring ved udarbejdelse af lokale visioner, mål og politikker for, hvorledes Vesthimmerlands Kommune tilrettelægger og udvikler sine tilbud til borgere med handicap.

Hvornår er vi på rette vej i forhold til at formidle relevante synspunkter og sikre et positivt samarbejde mellem borgerne med handicap og Byrådet?

Det er vi, når:

 • Byrådet med videre benytter Handicaprådets viden og erfaring i handicappolitiske spørgsmål.
 • Byrådet med videre tager Handicaprådet med i processer som har/får konsekvenser for borgere med handicap.

Konkrete mål

Vi vil i større grad i dialog. Eksempelvis ved:

 • Deltagelse i borgermøder, møder med bruger/pårørende, politiske grupper, møder med forvaltninger.
 • Afholdelse af temadage med og for samarbejdspartnere.

Hvornår er vi på rette vej i forhold til at medvirke ved udarbejdelse af lokale visioner, mål og politikker for, hvorledes Vesthimmerlands Kommune tilrettelægger og udvikler sine tilbud til borgere med handicap?

Det er vi, når:

Vi i rette tid har mulighed for at komme med inspiration til udviklingen og tilrettelæggelsen af tilbud, der tager det nødvendige hensyn til borgere med handicap, således de bliver kompenseret for deres handicap og får et kvalificeret og meningsfyldt liv.

Konkrete mål

Vi vil have mere meningsfulde møder i Handicaprådet. Eksempelvis ved:

 • Møderne indeholder nyt fra udvalg/forvaltning.
 • Tiden bruges på de emner/sager, hvor vi kan gøre en forskel.
 • Løbende at forholde os til mødernes format, og om det er de rigtige emner/sager, som er på dagsordenen.

Hvordan sikrer Handicaprådet at nå sit mål?

Vi vil bruge et årshjul, som i større grad understøtter et hensigtsmæssigt engagement i kommunale processer. Eksempelvis ved:

 • Et overblik over (tidsperspektivet for) væsentlige kommunale processer. Eksempelvis budgetproces og udvikling af Strategi Vores Vesthimmerland. – eller lignende.
 • Et overblik over (tidsperspektivet for) væsentlige opgaver for Handicaprådet. Eksempelvis møder/ temadage med politiske udvalg, bruger/pårørendeudvalg med flere.
 • At årshjulet er på dagsorden til møderne i Handicaprådet. Dermed gives en fælles opmærksomhed på forestående opgaver/processer.

Du kan læse den seneste årsberetning fra Handicaprådet.

Download Handicaprådets årsberetning 2023 (PDF)

Lovhjemmel

Handicaprådet er oprettet i medfør af kap. 4, § 37a stk. 2-4 i Retssikkerhedsloven

(LBK nr. 877 af 03/09/2008) samt bekendtgørel-se om retssikkerhed og administration på det sociale område kap. 10, § 48-52 (BEK nr. 709 af 03/07/2009)

Disse bekendtgørelser er grundlaget for det følgende:

§ 1 Handicaprådets Formål:

 • At medvirke til at skabe de bedste vilkår for borgere med handicap i Vesthimmerlands Kommune
 • At medvirke til et godt samarbejde mellem Byrådet og borgere med handicap.
 • At formidle synspunkter om lokale forhold mellem Byrådet og borgere med handicap.
 • At være med til at lægge rammer for, hvordan kommunen tilrettelægger og udvikler sine tilbud til borgere med handicap.

§ 2 Handicaprådets opgaver og virksomhed

 • Rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål vedrørende borgere med handicap.
 • Er høringsorgan for alle forhold som Byråd og stående politiske udvalg efter lovgivningen er pligtig at høre Handicaprådet om.
 • Kan selv tage emner op til behandling og lægge dem frem for Byråd eller de stående politiske udvalg.
 • Kan indhente rådgivning og nedsætte arbejdsgrupper om emner, der kræver specialviden.
 • Medlemmerne har tavshedspligt og Handicaprådets møder er ikke åbne for offentligheden.
 • Drøfter udelukkende sager af generel og principiel karakter.

§ 3 Medlemmer og stedfortrædere

 • Byrådet nedsætter Handicaprådet og ud-peger medlemmer og stedfortrædere hertil.
 • Alle medlemmer og stedfortrædere skal have fast bopæl i Vesthimmerlands Kommune.
 • Den personlige stedfortræder deltager i Handicaprådets møder ved det ordinære medlems forfald.
 • Ved forfald er det ordinære medlem selv pligtig til at hidkalde sin personlige stedfortræder.
 • Fraflytter et medlem kommunen eller af anden grund udtræder af Handicaprådet inden funktionsperiodens udløb, så indtræder stedfortræderen i Handicaprådet og der udpeges en ny stedfortræder.
 • Handicaprådet sammensættes af medlemmer repræsenterende forskellige handicapgrupper, herunder såvel børn som voksne med handicap, og repræsenterende forskellige sektorer i kommunen

§ 4 Sammensætning Handicaprådet består af 8 medlemmer, der udpeges af Byrådet således:

 • 2 medlemmer udpeges efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.
 • 2 medlemmer udpeges efter indstilling fra lokale handicaporganisationer eller af grupperinger udenfor Danske Handicaporganisationer.
 • 2 medlemmer udpeges blandt Byrådets medlemmer.
 • 2 medlemmer udpeges blandt ansatte i Vesthimmerlands Kommune

Udpegning af medlemmer fra grupperinger udenfor Danske Handicaporganisationer kan ske blandt de grupperinger der arbejder og virker i lokalområdet. Der skal kunne godtgøres en til-knytning til en gruppering, der har vedtægter og en procedure for valg af en repræsentant af grupperingen.

De af lokalorganisationer eller lokalgrupperinger indstillede medlemmer af Handicaprådet skal repræsentere mennesker med handicap i Vesthimmerlands Kommune. I fald de lokale organisationer/grupperinger ikke indstiller et medlem til Handicaprådet så overgår indstillingsretten til Danske Handicaporganisationer.

§ 5 Funktionsperiode

Handicaprådet virker i en 4-årig periode svaren-de til den kommunale valgperiode, dog således at Handicaprådets medlemmer fungerer indtil nye medlemmer indstilles eller udpeges.

§ 6 Konstituering

Rådet vælger af sin midte formand og næstformand. Næstformand fungerer som formand ved dennes forfald. Vælges formanden for Handicaprådet blandt organisationernes medlemmer så vælges næstformanden blandt myndighedsrepræsentanterne og omvendt.
Ved stemmelighed blandt kandidaterne så afgøres valget ved lodtrækning.

§ 7 Økonomi og drift

Byrådet stiller mødelokaler til rådighed og yder i fornødent omfang sekretariatsmæssig bistand til Handicaprådet.
Byrådet afholder udgifterne vedrørende Handicaprådets virksomhed, herunder til dækning af nødvendige udgifter til handicapkompensation.
Byrådet yder diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse til organisationernes medlemmer efter reglerne i § 16a i Lov om kommunernes styrelse.
Byrådet træffer beslutning om den økonomiske ramme for Handicaprådets opgaver og virksomhed.

§ 8 Møder

Der afholdes mindst 4 årlige møder. Rådet kan indkaldes ekstra ordinært .
Indkaldelse til møde kan ske på initiativ af for-mand, næstformand eller Byråd.
Rådet er beslutningsdygtigt når formand eller næstformand og mindst halvdelen af Handicaprådets øvrige medlemmer er til stede.
Der udfærdiges beslutningsreferat fra møderne og disse offentliggøres på Vesthimmerland Kommunes hjemmeside.
Herudover fastsætter Handicaprådet selv sin forretningsorden der indeholder regler vedrørende dagsorden, mødeindkaldelse, kompetencer, procedurer m.v.

§ 9 Godkendelse og ændring af vedtægter

Vedtægterne træder i kraft den 30. marts 2017.
Vedtægtsændringer godkendes af Byrådet efter indstilling fra mindst 2/3 af Handicaprådets medlemmer.
Godkendt af Byrådet den 30. marts 2017.