Handicaprådet

Rådet består af 8 medlemmer og har blandt andet til opgave at skabe de bedste vilkår for personer med handicap i Vesthimmerland.

Hvilke arbejdsopgaver har rådet?

Handicaprådet er kommunens råd og skal medvirke til at skabe de bedste vilkår for personer med handicap i Vesthimmerland. 

Rådet er rådgivende og idéskabende og kan hjælp med at:

 • formidle relevante synspunkter
 • sikre et positivt samarbejde mellem borgere med handicap og Byrådet
 • sparre ved uarbejdelse af lokale visioner, mål og politikker for kommunen 

Mødekalender 2021

 • 19. januar 2021
 • 9. februar 2021
 • 15. marts 2021
 • 20. april 2021
 • 11. maj 2021
 • 8. juni 2021
 • 17. august 2021
 • 7. september 2021
 • 12. oktober 2021
 • 9. november 2021
 • 7. december 2021

Godt at vide

Handicaprådet består af 8 medlemmer, hvoraf der er repræsentanter fra relevante foreninger og organisationer.

Ella Holm
Formand
Medlem af LEV
Doris Lauritzen
Næstformand
Birgit Marie Graversgaard
Lisbet Nielsen
Medlem af Dansk Handicap Forbund, Autismeforeningen og Dansk Handicaporganisation
Leif Holm Nielsen
Tinna Johannesen
Telefon:25478022
Morten Mejdahl
Marianne Hvilsom

§ 1

Rådet er beslutningsdygtigt, når formanden eller den stedfortrædende formand og mindst halvdelen af Rådets øvrige medlemmer er til stede (5).

Ved forfald indkaldes suppleanter. Det er medlemmets selv der er ansvarlig for at indkalde suppleanten.

§ 2

Indkaldelse til møde kan ske på formandens, stedfortrædende formands eller Kommunalbestyrelsens initiativ.

Indkaldelser til møder sker skriftligt og der udarbejdes en dagsorden for mødets afvikling, der fremsendes til rådes medlemmer således at den er medlemmerne i hænde senest 5 dage før mødet.

§ 3

Formanden, eller i dennes forfald stedfortrædende formand, leder møderne.

§ 4

Afgørelser træffes ved flertalsbeslutninger. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 5

Der udfærdiges beslutningsreferat fra møderne i Rådet. Referatet tilsendes Vesthimmerlands Kommunes sekretariat med henblik på videresendelse til Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Referatet offentliggøres på Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside.

Godkendt i Handicaprådet 8. oktober 2012.

Formål og målplanen gælder til og med 2022.

Handicaprådet er kommunens råd, som medvirker til at skabe de bedste vilkår for borgere med handicap i Vesthimmerlands Kommune.

Handicaprådet er et rådgivende og idéskabende organ på handicapområdet.

Hvad kan byrådet med videre bruge Handicaprådet til:

 • Formidling af relevante synspunkter og sikre et positivt samarbejde mellem borgerne med handicap og Byrådet.
 • Sparring ved udarbejdelse af lokale visioner, mål og politikker for, hvorledes Vesthimmerlands Kommune tilrettelægger og udvikler sine tilbud til borgere med handicap.

Hvornår er vi på rette vej i forhold til at formidle relevante synspunkter og sikre et positivt samarbejde mellem borgerne med handicap og Byrådet?

Det er vi, når:

 • Byrådet med videre benytter Handicaprådets viden og erfaring i handicappolitiske spørgsmål.
 • Byrådet med videre tager Handicaprådet med i processer som har/får konsekvenser for borgere med handicap.

Konkrete mål

Vi vil i større grad i dialog. Eksempelvis ved:

 • Deltagelse i borgermøder, møder med bruger/pårørende, politiske grupper, møder med forvaltninger.
 • Afholdelse af temadage med og for samarbejdspartnere.

Hvornår er vi på rette vej i forhold til at medvirke ved udarbejdelse af lokale visioner, mål og politikker for, hvorledes Vesthimmerlands Kommune tilrettelægger og udvikler sine tilbud til borgere med handicap?

Det er vi, når:

Vi i rette tid har mulighed for at komme med inspiration til udviklingen og tilrettelæggelsen af tilbud, der tager det nødvendige hensyn til borgere med handicap, således de bliver kompenseret for deres handicap og får et kvalificeret og meningsfyldt liv.

Konkrete mål

Vi vil have mere meningsfulde møder i Handicaprådet. Eksempelvis ved:

 • Møderne indeholder nyt fra udvalg/forvaltning.
 • Tiden bruges på de emner/sager, hvor vi kan gøre en forskel.
 • Løbende at forholde os til mødernes format, og om det er de rigtige emner/sager, som er på dagsordenen.

Hvordan sikrer Handicaprådet at nå sit mål?

Vi vil bruge et årshjul, som i større grad understøtter et hensigtsmæssigt engagement i kommunale processer. Eksempelvis ved:

 • Et overblik over (tidsperspektivet for) væsentlige kommunale processer. Eksempelvis budgetproces og udvikling af Plan- og bæredygtighedsstrategi – eller lignende.
 • Et overblik over (tidsperspektivet for) væsentlige opgaver for Handicaprådet. Eksempelvis møder/ temadage med politiske udvalg, bruger/pårørendeudvalg med flere.
 • At årshjulet er på dagsorden til møderne i Handicaprådet. Dermed gives en fælles opmærksomhed på forestående opgaver/processer.

Du kan læse den seneste årsberetning fra Handicaprådet.

Download Handicaprådets årsberetning 2020 (PDF)

Lovhjemmel

Handicaprådet er oprettet i medfør af kap. 4, § 37a stk. 2-4 i Retssikkerhedsloven

(LBK nr. 877 af 03/09/2008) samt bekendtgørel-se om retssikkerhed og administration på det sociale område kap. 10, § 48-52 (BEK nr. 709 af 03/07/2009)

Disse bekendtgørelser er grundlaget for det følgende:

§ 1 Handicaprådets Formål:

 • At medvirke til at skabe de bedste vilkår for borgere med handicap i Vesthimmerlands Kommune
 • At medvirke til et godt samarbejde mellem Byrådet og borgere med handicap.
 • At formidle synspunkter om lokale forhold mellem Byrådet og borgere med handicap.
 • At være med til at lægge rammer for, hvordan kommunen tilrettelægger og udvikler sine tilbud til borgere med handicap.

§ 2 Handicaprådets opgaver og virksomhed

 • Rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål vedrørende borgere med handicap.
 • Er høringsorgan for alle forhold som Byråd og stående politiske udvalg efter lovgivningen er pligtig at høre Handicaprådet om.
 • Kan selv tage emner op til behandling og lægge dem frem for Byråd eller de stående politiske udvalg.
 • Kan indhente rådgivning og nedsætte arbejdsgrupper om emner, der kræver specialviden.
 • Medlemmerne har tavshedspligt og Handicaprådets møder er ikke åbne for offentligheden.
 • Drøfter udelukkende sager af generel og principiel karakter.

§ 3 Medlemmer og stedfortrædere

 • Byrådet nedsætter Handicaprådet og ud-peger medlemmer og stedfortrædere hertil.
 • Alle medlemmer og stedfortrædere skal have fast bopæl i Vesthimmerlands Kommune.
 • Den personlige stedfortræder deltager i Handicaprådets møder ved det ordinære medlems forfald.
 • Ved forfald er det ordinære medlem selv pligtig til at hidkalde sin personlige stedfortræder.
 • Fraflytter et medlem kommunen eller af anden grund udtræder af Handicaprådet inden funktionsperiodens udløb, så indtræder stedfortræderen i Handicaprådet og der udpeges en ny stedfortræder.
 • Handicaprådet sammensættes af medlemmer repræsenterende forskellige handicapgrupper, herunder såvel børn som voksne med handicap, og repræsenterende forskellige sektorer i kommunen

§ 4 Sammensætning Handicaprådet består af 8 medlemmer, der udpeges af Byrådet således:

 • 2 medlemmer udpeges efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.
 • 2 medlemmer udpeges efter indstilling fra lokale handicaporganisationer eller af grupperinger udenfor Danske Handicaporganisationer.
 • 2 medlemmer udpeges blandt Byrådets medlemmer.
 • 2 medlemmer udpeges blandt ansatte i Vesthimmerlands Kommune

Udpegning af medlemmer fra grupperinger udenfor Danske Handicaporganisationer kan ske blandt de grupperinger der arbejder og virker i lokalområdet. Der skal kunne godtgøres en til-knytning til en gruppering, der har vedtægter og en procedure for valg af en repræsentant af grupperingen.

De af lokalorganisationer eller lokalgrupperinger indstillede medlemmer af Handicaprådet skal repræsentere mennesker med handicap i Vesthimmerlands Kommune. I fald de lokale organisationer/grupperinger ikke indstiller et medlem til Handicaprådet så overgår indstillingsretten til Danske Handicaporganisationer.

§ 5 Funktionsperiode

Handicaprådet virker i en 4-årig periode svaren-de til den kommunale valgperiode, dog således at Handicaprådets medlemmer fungerer indtil nye medlemmer indstilles eller udpeges.

§ 6 Konstituering

Rådet vælger af sin midte formand og næstformand. Næstformand fungerer som formand ved dennes forfald. Vælges formanden for Handicaprådet blandt organisationernes medlemmer så vælges næstformanden blandt myndighedsrepræsentanterne og omvendt.
Ved stemmelighed blandt kandidaterne så afgøres valget ved lodtrækning.

§ 7 Økonomi og drift

Byrådet stiller mødelokaler til rådighed og yder i fornødent omfang sekretariatsmæssig bistand til Handicaprådet.
Byrådet afholder udgifterne vedrørende Handicaprådets virksomhed, herunder til dækning af nødvendige udgifter til handicapkompensation.
Byrådet yder diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse til organisationernes medlemmer efter reglerne i § 16a i Lov om kommunernes styrelse.
Byrådet træffer beslutning om den økonomiske ramme for Handicaprådets opgaver og virksomhed.

§ 8 Møder

Der afholdes mindst 4 årlige møder. Rådet kan indkaldes ekstra ordinært .
Indkaldelse til møde kan ske på initiativ af for-mand, næstformand eller Byråd.
Rådet er beslutningsdygtigt når formand eller næstformand og mindst halvdelen af Handicaprådets øvrige medlemmer er til stede.
Der udfærdiges beslutningsreferat fra møderne og disse offentliggøres på Vesthimmerland Kommunes hjemmeside.
Herudover fastsætter Handicaprådet selv sin forretningsorden der indeholder regler vedrørende dagsorden, mødeindkaldelse, kompetencer, procedurer m.v.

§ 9 Godkendelse og ændring af vedtægter

Vedtægterne træder i kraft den 30. marts 2017.
Vedtægtsændringer godkendes af Byrådet efter indstilling fra mindst 2/3 af Handicaprådets medlemmer.
Godkendt af Byrådet den 30. marts 2017.