Landdistriktsrådet

Rådet består af 10 medlemmer og repræsenterer de 45 vesthimmerlandske landsbyer, der er med i landsbysamarbejdet.

Hvilke arbejdsopgaver sidder udvalget med? 

Landdistriktsrådets primære opgave er at repræsentere de 45 landsbyer, der er med i landsbysamarbejdet. 

Rådet fungerer desuden som et rådgivende udvalg for Kultur- og Fritidsudvalget og sidder med opgaver som at:

 • afgive høringssvar - for eksempel i forbindelse med NT's trafikplan
 • komme med budgetønsker til kommunens økonomi
 • følge projekter i landsbyerne 
 • gå ind i større projekter for landsbyerne 

Se film fra de vesthimmerlandske landsbyer 'Meet the locals'.

Har du spørgsmål til Landdistriktsrådet?

Alle spørgsmål og henvendelser til udvalget skal rettes til Sekretariatet for Landdistriktsrådet.

Kontakt

Marianne Frimer
Sekretariat for Landsbyudvalget

Godt at vide

Løgstør lokalområde

 • Henrik Mortensen
 • Anders Hundahl

Suppleanter

 • 1. suppleant: Silje Johansen

Farsø lokalområde 

 • Vibeke Hvidsten
 • Børge G. Poulsen, næstformand

Suppleanter

 • 1. suppleant: Karl-Christian Serritzlew
 • 2. suppleant: Thomas Overgaard

Aalestrup lokalområde 

 • Annamaria (Mie) Nielsen
 • Gerda Sørensen

Suppleanter

 • 1. suppleant: Benny Poulsen
 • 2. suppleant: Kristian Kristensen

Aars lokalområde 

 • Heidi Glerup, formand
 • Elsebeth Skadhauge

Suppleanter

 • 1. suppleant: Ulrik Mark Jensen
 • 2. suppleant: Jesper Vestergaard

Udpeget af Byrådet for perioden 2022-2025

 • Jimmy Støttrup Jensen (V)
 • Per Nyborg (C)

Byrådet beslutter i forbindelse med den årlige budgetlægning de økonomiske rammer for Landsbyudvalgets arbejde.

§1

Landdistriktsrådet er et særligt udvalg, jf. den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4.

Udvalget refererer til Kultur- og Fritidsudvalget.

Kompetence

§2

Landdistriktsrådets opgave er at bidrage til udvikling af demokratiet og kulturen i Vesthimmerlands Kommune samt bidrage til at øge livskvaliteten i de mindre lokalsamfund Landsbyudvalget er talerør og dialogforum mellem lokalområderne og kommunen.

Stk. 2. Landdistriktsrådets opgave er at formidle og medvirke til samarbejdet mellem lokalforeningerne og Vesthimmerlands Kommune. Samarbejdet omfatter seminarer, konferencer og initiativer, som kan understøtte udviklingen i lokalområderne, herunder udvikling af de enkelte lokalforeningers handlekompetence.

Stk. 3. Landdistriktsrådet skal drøfte og behandle forhold, som pålægges af Kultur- og Fritidsudvalget.

Stk. 4. Kultur- og Fritidsudvalget afsætter årligt det rammebeløb, der kan anvendes til aktiviteter i godkendte lokalforeninger. Landdistriktsrådet indstiller forslag til fordeling af rammebeløb til Kultur- og Fritidsudvalget.

Stk. 5. Landdistriktsrådet indstiller nye lokalforeninger til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget.

Sammensætning og mødevirksomhed

§3

Landdistriktsrådet består af 10 medlemmer, som angivet i stk. 2 og 3.

Stk. 2 Der vælges 2 medlemmer og 1 suppleant fra hvert af de 4 lokalområder jfr. § 5. Valgene sker efter indstillinger fra de godkendte lokalforeninger i de nævnte områder. Valgperioden er 2 år for medlemmer og 1 år for suppleanter. Der foretages valg af 4 medlemmer i ulige årstal og 4 medlemmer i lige årstal. Valg af suppleanter foretages hvert år. Alle medlemmer i lokalforeningerne er valgbare.

Valget skal være afholdt senest den 1. december og efterfølgende godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget.

Såfremt et medlem fraflytter kommunen i valgperioden, udtræder vedkommende af Landdistriktsrådet og lokalområdets suppleant indtræder. Såfremt et medlem flytter fra et lokalområde til et andet lokalområde kan vedkommende beholde sin plads i Landdistriktsrådet resten af kalenderåret.

Stk. 3. Byrådet udpeger 2 medlemmer blandt Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer. De to medlemmer vælges for Byrådets valgperiode. Såfremt det kun er muligt at udpege en repræsentant blandt Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer, udpeges den anden repræsentant blandt Byrådets øvrige medlemmer. Landdistriktsrådet konstituerer sig på det første udvalgsmøde i det nye kalenderår. Valg af formand og næstformand for Landdistriktsrådet sker blandt udvalgets medlemmer og er gældende for et kalenderår.

Stk. 4. Udvalget afholder minimum 5 møder om året.

Stk. 5. Der udarbejdes en mødekalender for 1 år ad gangen med en åben dagsorden. Administrationen fungerer som sekretariat for udvalget. Dagsordener og referater er tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Stk. 6. Efter aftale med formanden kan lokalforeningerne få optaget punkter på dagsordenen.

Stk. 7. Formanden aflægger beretning til landsbyernes årsmøde. Beretningen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Lokalforeningerne

§4

Alle lokalforeninger udarbejder en vedtægt, som godkendes i Kultur- og Fritidsudvalget.

Den enkelte lokalforening skal være etableret/stiftet og virke efter sædvanlige foreningsretlige grundsætninger.

Stk. 2. Hvert år indsender lokalforeningerne et godkendt og revideret regnskab, som skal være underskrevet af foreningsvalgt revisor og formand.

Lokalområder

§5

Landdistriktsrådet omfatter fire lokalområder, bestående af de fire sammenlagte kommuners geografiske områders lokalforeninger.

Stk. 2. Lokalforeningerne i de enkelte lokalområder har mulighed for at afholde fællesmøder for det enkelte lokalområde.

Stk. 3. Det pålægges de valgte lokalområders repræsentanter til Landdistriktsrådet at indkalde til møder i lokalområderne såfremt lokalforeningerne har ønske herom.

§6

Vedtægter for Landdistriktsrådet i Vesthimmerlands Kommune er godkendt af Byrådet den 15.12.2016

Som medlem af rådet, kan du indberette kørsel.

Indberet kørsel

 • Torsdag den 20. januar
 • Tirsdag den 5. april
 • Torsdag den 2. juni - Inspirationstur
 • Onsdag den 8. juni
 • Torsdag den 18. august
 • Torsdag den 29. september
 • Torsdag den 3. november - Årsmøde
 • Torsdag den 17. november