Landdistriktsrådet

Rådet består af 10 medlemmer og repræsenterer de 45 vesthimmerlandske landsbyer, der er med i landsbysamarbejdet.

Hvilke arbejdsopgaver sidder udvalget med? 

Landdistriktsrådets primære opgave er at repræsentere de 45 landsbyer, der er med i landsbysamarbejdet. 

Rådet fungerer desuden som et rådgivende udvalg for Kultur- og Fritidsudvalget og sidder med opgaver som at:

 • afgive høringssvar - for eksempel i forbindelse med NT's trafikplan
 • komme med budgetønsker til kommunens økonomi
 • følge projekter i landsbyerne 
 • gå ind i større projekter for landsbyerne 

Se film fra de vesthimmerlandske landsbyer 'Meet the locals'.

Har du spørgsmål til Landdistriktsrådet?

Alle spørgsmål og henvendelser til udvalget skal rettes til Sekretariatet for Landdistriktsrådet.

Kontakt

Marianne Frimer
Sekretariat for Landsbyudvalget

Godt at vide

Distrikt 1

Formand

 • Kate Maansen

Suppleanter

 • 1. suppleant: Afventer udpegning

Distrikt 2

Formand

 • Tina Kruse

Suppleanter

 • 1. suppleant: Henrik Mortensen

Distrikt 3 

Formand

 • Per Frederiksen

Suppleanter

 • 1. suppleant: Knud Erik Hansen

Distrikt 4

Formand

 • Børge Poulsen

Suppleanter

 • 1. suppleant: Vibeke Hvidsten

Distrikt 5

Formand

 • Lene Mikkelsen

Suppleanter

 • 1. suppleant: Afventer udpegning

Distrikt 6

Formand

 • Bettina Sæderup

Suppleanter

 • 1. suppleant: Afventer udpegning

Distrikt 7

Formand

 • Georg Ravn

Suppleanter

 • 1. suppleant: Thomas Overgaard Larsen

Distrikt 8

Formand

 • Jørgen Rise Pedesern

Suppleanter

 • 1. suppleant: Elsebeth Skadhauge

Udpeget af Byrådet for perioden 2022-2025

 • Jimmy Støttrup Jensen (V)
 • Per Nyborg (C)

Byrådet beslutter i forbindelse med den årlige budgetlægning de økonomiske rammer for Landsbyudvalgets arbejde.

§1

Landdistriktsrådet er et særligt udvalg, jf. den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4.

Udvalget refererer til Kultur- og Fritidsudvalget.

Kompetence

§2

Landdistriktsrådets opgave er at bidrage til udvikling af demokratiet og kulturen i Vesthimmerlands Kommune samt bidrage til at øge livskvaliteten i de mindre lokalsamfund Landdistriktsrådet er talerør og dialogforum mellem Visionsrådene og kommunen.
Byrådet beslutter i forbindelse med den årlige budgetlægning de økonomiske rammer for Landdistriktsrådets arbejde.

Stk. 2.
Landdistriktsrådets opgave er at:

 • formidle og medvirke til samarbejdet mellem Lokalforeningerne, Visionsråd og Vesthimmerlands Kommune
 • understøtte Visionsrådene og Lokalforeningerne blandt andet via landsbycoach-ordningen
 • være visionsrådenes talerør over for Byrådet og dets stående udvalg
 • revidere Landdistriktspolitikken
 • indstille fordeling af projektpuljen for at understøtte den lokale implementering af strategiske tiltag i visionsrådene og projekter i Lokalforeningerne. Kultur- og Fritidsudvalget godkender den endelige fordeling af projektmidlerne
 • administrere grundtilskud til Lokalforeningerne jævnfør tildelingskriterier godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget
 • afholde årsmøde, herunder uddeling af landsbyprisen

Stk. 3. Landdistriktsrådet skal drøfte og behandle forhold, som pålægges af Kultur- og Fritidsudvalget.

Landdistriktsrådet er høringsberettiget i forhold til Byrådet og dets stående udvalg omkring landdistriktsudvikling

Stk. 4. Kultur- og Fritidsudvalget afsætter årligt det rammebeløb, der kan anvendes til aktiviteter i godkendte lokalforeninger. Landdistriktsrådet indstiller forslag til fordeling af rammebeløb til Kultur- og Fritidsudvalget.

Stk. 5. Landdistriktsrådet indstiller nye lokalforeninger til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget via indstillinger fra visionsrådene.

Sammensætning og mødevirksomhed

§3

Landdistriktsrådet består af 10 medlemmer, som angivet i stk. 2 og 3.

Stk. 2 Der vælges en formand for hvert af de 8 Visionsråd som automatisk indtræder i Landdistriktsrådet jfr. § 5, samt en suppleant herfor. Valgperioden er 2 år for både formanden og suppleanten samt de resterende ikke politiske medlemmer. Alle medlemmer i Visionsrådene er valgbare som formand.

Valg af formand og suppleant for Visionsrådene gennemføres på det første møde i den nye valgperiode.

Såfremt et medlem fraflytter distriktet det repræsenterer i valgperioden, udtræder vedkommende af Landdistriktsrådet og Visionsrådets suppleant indtræder.

Stk. 3. Byrådet udpeger 2 medlemmer til Landdistriktsrådet. 1 medlem fra Kultur- og Fritidsudvalget samt 1 medlem fra Teknik- og Miljøudvalget. De to medlemmer vælges for Byrådets valgperiode. Landdistriktsrådet konstituerer sig på det første møde i det nye kalenderår. Valg af formand og næstformand for Landdistriktsrådet sker blandt udvalgets medlemmer og er gældende for 2 år, der følger Visionsrådenes valgperioder.

Stk. 4. Rådet afholder minimum 4 ordinære møder om året, og har desuden mulighed for at afholde interne temadage med henblik på inspiration og dialog.

Stk. 5. Der udarbejdes en mødekalender for 1 år ad gangen med en åben dagsorden. Administrationen fungerer som sekretariat for rådet. Dagsordener og referater er tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Stk. 6. Efter aftale med formanden kan Visionsrådene få optaget punkter på dagsordenen.

Stk. 7. Formanden aflægger beretning til landsbyernes årsmøde. Beretningen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Visionsråd

§4

Landdistriktsrådet omfatter 8 distrikter, og hvert distrikt nedsætter et Visionsråd.

Stk. 2. Visionsrådet i de enkelte distrikter har mulighed for at afholde fællesmøder for det enkelte distrikt.

Stk. 3. Det pålægges Visionsrådene og Landdistriktsrådet at indkalde til møder i distrikterne såfremt lokalforeningerne har ønske herom.

Lokalforeningerne

§5

Alle lokalforeninger udarbejder vedtægter, som godkendes af Landdistriktsrådet.

Den enkelte lokalforening skal være etableret/stiftet og virke efter sædvanlige foreningsretlige grundsætninger.

Stk. 2. Hvert år indsender lokalforeningerne et godkendt og revideret regnskab, som skal være underskrevet af foreningsvalgt revisor og formand.

I Vesthimmerland er der 45 lokalforeninger under Landdistriktsrådet, der er delt på 8 distrikter. Hver af disse byer udpeger én person til det lokale Visionsråd, der efterfølgende består af en repræsentant fra hver af byerne fra det geografiske distrikt. Der må gerne indstilles medlemmer udenfor lokalforeningen. Alle medlemmer vælges for en 2-årig periode.

Vedtægter for Landdistriktsrådet i Vesthimmerlands Kommune er godkendt af Byrådet den 25. august 2022.

Som medlem af rådet, kan du indberette kørsel.

Indberet kørsel

 • Torsdag den 8. februar - ordinært møde
 • Tirsdag den 30. april - ordinært møde
 • Onsdag den 14. august - besøgstur samt evt. høring ifm. budget
 • Torsdag den 3. oktober - ordinært møde
 • Torsdag den 14. november - årsmøde
 • Tirsdag den 26. november - ordinært møde