Olietanke

Du kan opvarme din bolig ved hjælp af olie. Inden du etablerer en olietank, skal du melde det til kommunen.

Meld etablering af olietank

Hvis du vil etablere en olietank, skal du melde det til kommunen senest:

 • 2 uger før etableringen, hvis det er en villatank (under 6.000 l.)
 • 4 uger før etableringen, hvis det er en tank over 6.000 l.)

I din anmeldelse skal du vedhæfte:

 • En skitse over hvor på ejendommen, du ønsker, olietanken skal placeres 
 • Tidspunktet for etableringen af tanken
 • En kopi af tankattesten. 

Når tanken skal installeres, skal det foretages af en sagkyndig person.

Vær opmærksom på, at etablering af olietanke med vegetabilsk olie ikke er omfattet de samme regler.

Godt at vide

Hvis du ønsker at nedgrave en olietank med vegetabilsk olie, skal du søge om tilladelse hos kommunen.

Du skal også søge om tilladelse, hvis du vil bruge en tank, som tidligere har være brugt til:

 • mineralsk fyringsolie
 • ajle
 • spildevand
 • regnvand

 

 

Ændringer og rettelser

Du er som ejer af ejendommen selv ansvarlig for, at oplysningerne i BBR er korrekt. Hvis du vil rette en fejl - f.eks. at olietanken er registreret forkert i BBR - skal du melde det til kommunen. 

Flyt din olietank

Ønsker du at flytte din olietank, skal det også meldes til kommunen. Husk, at det kun er tilladt at flytte eksisterende overjordiske tanke, hvis de er forsynet med originale mærkplader og sløjfningsterminen ikke er overskredet. 

Det er ikke tilladt at flytte nedgravede tanke under 6.000 l.

Hvis du vil udskifte eller sløjfe (tage den ud af brug) din olietank, skal du melde det til kommunen. Selve sløjfningen bør altid udføres af fagfolk. 

Anmeldelsen skal underskrives af dig som ejendommens ejer og af den ansvarlige for afblændingen (hvis en sådan er blevet foretaget).

Vi kan I kommunen påbyde dig at sløjfe din olietank, hvis den er i åbenlys dårlig stand.

Når du har sløjfet din tank

Overjordiske tanke

En overjordisk eller indendørs villaolietank, der sløjfes, skal afblændes eller bortskaffes. 

Ved afblænding, skal arbejdet almindeligvis udføres af et VVS-firma, som skal gøre følgende:

 • Tanken bundsuges for olierester til maksimum 1 cm.
 • Påfyldningsstudsen afproppes med en slutmuffe
 • Rørføringen afmonteres

Nedgravede tanke

Hvis du sløjfer en nedgravet tank, skal den afblændes eller opgraves. 

Ved afblænding skal følgende gøres:

 • Bunden af tanken suges for olierester til maks. 1 cm.
 • Påfyldningsstudsen afproppes med slutmuffe under terræn.
 • En eventuel brønd omkring påfyldningen fjernes.
 • Udluftning fjernes med slutmuffe under terræn.
 • Olietanke i eller tæt ved kørselsarealer bør enten sandfyldes eller opgraves. Se procedure for opgravning nedenfor.
 • Hvis boligen på grunden skal rives ned, skal tanken graves op og fjernes.

Ved opgravning skal følgende gøres:

 • Tanken graves op og bortskaffes forsvarligt.
 • Hvis der konstateres forurening i forbindelse med opgravningen skal Vesthimmerlands Kommunes Natur- og Miljøafdeling straks kontaktes.

Sløjfningsterminer

Sløjfningsterminer for olietanke af stål

Overjordiske tanke Temin* Nedgravede tanke Termin*
Typegodkendt (fabrikeret efter 2000)
Invendig korrosionsbeskyttet (sidste ciffer i 6 cifre G nr. er forskelligt fra 0)
40 år

Typegodkendt
Udvendig glasfiberbelagt
Indvendig korrosionsbeskyttet (sidste ciffer i G nr. er forskelligt fra 0)

50 år

Øvrige datérbare 30 år Typegodkendt
Udvendig glasfiberbelagt
Ikke indvendig korrosionsbeskyttet
(sidste ciffer i G nr. er lig med 0)
40 år
Øvrige (ukendt alder) Straks Øvrige, ukendt årgang eller ikke typegodkendt Straks

Sløjfningsterminer for olietanke af plast

Overjordiske tanke Termin* Nedgravede tanke Termin*
Enkeltvægget 25 år AJVA-tanke (se bekendtgørelsen) 20 år
Dobbeltvægget  40 år Øvrige datérbare 45 år
Ukendt alder Straks Øvrige (ukendt alder 31.03.2015

*Sløjfningstermin regnes fra produktionsdato. 

Uanset om din olietank er nedgravet eller overjordisk, skal den opfylde visse kriterier - ellers er den ulovlig.

Hvis din tank er ulovlig, skal den straks tages ud af brug.

En nedgravet tank under 6.000 l. er ulovlig, hvis den:

 • er nedgravet før 1970
 • er udstyret med et returrør (gælder kun tanke til bygningsopvarmning)
 • er kugleformet af mærket AJVA-Plast A/S og mere end 20 år gammel
 • har overskredet sløjfningsterminen for den anvendte tanktype

En overjordisk tank under 6.000 l. er ulov, hvis den:

 • ikke har overfyldningsalarm (gælder kun tanke til bygningsopvarmning)
 • har overskrevet sløjfningsterminen for den anvendte tankttype
 • er udstyret med et returrør (gælder kun tanke til bygningsopvarmning)

Tæthedsprøvning og inspektion

Enkeltvæggede olietanke skal som minimum inspiceres (indvendigt og udvendigt) og tæthedsprøves med følgende intervaller:

 • Tanke, som er indvendigt korrosionsbeskyttede mindst hvert 10. år
 • Tanke, som ikke er indvendigt korrosionsbeskyttede mindst hvert 5. år

Det fremgår af sidste ciffer i typegodkendelsesnummeret, om din tank er indvendigt korrosionsbeskyttet. Hvis det sidste ciffer er 0 er tanken ikke beskyttet.

Nedgravede tanke skal kun inspiceres indvendigt – ikke udvendigt.

Plasttanke skal ikke inspiceres – kun tæthedsprøves. Tæthedsprøvningen omfatter også tankens rørsystem.

Inspektionen og tilstandsrapporten skal udføres af en særlig sagkyndig og efter særlige retningslinjer. Som ejer af tanken, skal du sikre dig, at den udførende person har den uddannelse/erfaring indenfor området, som der kræves.

Enkeltvæggede tanke med elektronisk pejleudstyr med lækagealarm samt dobbeltvæggede tanke og rørsystemer er undtaget kravet om tæthedsprøvning.

Enkeltvæggede tanke med elektronisk pejleudstyr med lækagealarm skal inspiceres.

Dobbeltvæggede tanke skal ikke inspiceres.

Udskiftning af nedgravede stålrør

Nedgravede væskeførende stålrør, som ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse, skal udskiftes med typegodkendte rør senest 30 år efter installation.

Volumenmåler

Tankene skal have installeret en volumenmåler eller timetæller til opgørelse af forbrug. Disse forbrugsdata skal anvendes i den lovpligtige beholdningskontrol.

Generelle krav til tæthedskontrol af tankanlæg

Som ejer eller bruger skal du løbende kontrollere, at tankanlægget er tæt.

Dobbeltvæggede tanke eller rør skal kontrolleres med overvågning.

Automatiske overvågningsanlæg skal funktionsafprøves hvert år. Manuel overvågning skal ske hver måned.

Enkeltvæggede tanke kan kontrolleres med elektronisk pejleudstyr med lækagealarm. Der skal føres et beholdningsregnskab hver måned ud fra målinger med pejleudstyret. Hvis den enkeltvæggede tank ikke har elektronisk pejleudstyr med lækagealarm, skal der føres regnskab over beholdning i tanken, påfyldte mængder og aftappede eller i øvrigt forbrugte mængder. Regnskabet skal gøres op hver måned, gemmes i 5 år og vises til tilsynsmyndigheden på forlangende.

Tæthedskontrol på enkeltvæggede overjordiske tanke, som kun er tilsluttet overjordiske rør, hvor hele anlægget er fuldt tilgængeligt for udvendig inspektion, kan gennemføres som udvendigt inspektion hver måned. 

Rørføringen mellem din olietank og dit oliefyr skal være typegodkendt ligesom selve tanken (jf. olietankbekendtgørelsens bilag 2). 

Du er ikke forpligtet til at skifte dine rør, før du udskifter selve tanken - heller ikke selvom dine rør ikke er typegodkendt. 

Særligt for rør ved olietanke over 6.000 l.

Rørsystemer, der ikke er dobbeltvæggede og tilsluttet et overvågningssystem skal tæthedspørvet samtidig med tanken, eller som minimum hvert 10. år - uanset om tanken skal tæthedsprøves. 

Som ejer af olietanken, har du det fulde ansvar for, at der ikke kan ske olieforurening af omgivelserne. Ligeledes er du ansvarlig for oprensningen, hvis der sker en olieforurening fra din tank.

Ansvarsforsikring

Hvis du har en villatank, anbefaler vi, at du tegner en ansvarsforsikring.

Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra:

 • et af de olieselskaber, som er en del af Oliebranchens Fællesrepræsentation
 • en olieleverandør, der bliver forsynet med fyringsolie fra en af disse

Kontakt dit olieselskab, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du automatisk er forsikret.

Hvis din olietank eller rørsystemet ikke lever op til reglerne

Hvis din olietank eller rørsystemet ikke lever op til de fastsatte regler, kan olieselskabets forsikringsselskab afvise at dække skaden - og så skal du selv betale. 

Det er derfor vigtigt, at din olietank er i forsvarlig stand og lever op til kravene. 

Er du i tvivl, kan du spørge din oliefyringstekniker eller skorstensfejer og få foretaget et tjek.

Læs de gældende regler i Oliebekendtgørelsen