Søer og åer

Læs mere om søer og åer i Vesthimmerland. Her på siden kan du også få informationer om sejlads på vores åer.

Regler for sejlads på åer

For Halkær Å gælder de almindelige Sejladsbestemmelser:

Sejlads

5.4

Ifølge bekendtgørelse af lov om vandløb af 19. maj 1992 er vandløb, hvor der er flere bredejere, og som ikke er undergivet særskilt ejendomsret, åbne for almenheden for sejlads med ikke-motordrevne småfartøjer. Sejladsretten må ikke udøves til skade eller ulempe for vandløbet eller for andres jagt, fiskeri eller rørskær.

Nordjyllands Amts Miljøkontor er fritaget for begrænsninger i sejlads med motordrevne småfartøjer.

Bestemmelser om sejlads på Lerkenfeld Å
Se også indsat oversigtskort nederst.

7. Sejlads
På strækningen fra Højslev Møllebro st. 0 til Kirkespangen ved Storholmen, st. 13.402 er sejlads ikke tilladt. Det er tilladt at sejle på strækningen fra Kirkespangen st. 13.402 til udløbet i Limfjorden fra kl. 7 til en time før solnedgang. Sejlads uden for denne periode må kun finde sted med særlig tilladelse fra vandløbsmyndigheden.

Det er dog tilladt bredejere og deres husstande at sejle og udøve fiskeri iht. ferskvandsfiskerilovens bestemmelser udenfor de angivne tidspunkter.

Der må sejles med ikke motordrevne robåde, kajakker og kanoer. Anden sejlads, herunder motorbådssejlads, må kun finde sted med tilladelse fra vandløbsmyndigheden.

Sejladsen må ikke være til skade for vandløbet.
Den, der lovligt spærrer for tilladt sejlads som nævnt i pkt. 1, skal anvise anden adgangsvej over sin ejendom.

Retten til sejlads giver ikke adgang til at betræde andres ejendom udover naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

Begrænsningerne i sejladsretten gælder ikke for myndigheders sejlads i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse samt personer eller foreninger, der med tilladelse fra fiskerimyndigheden udøver fiskepleje, elektrofiskeri og lign. i åen.

Erhvervsmæssig udlejning af både til sejlads på vandløbet, er kun tilladt med byrådets godkendelse.

Der er både rekreative- og naturinteresser knyttet til vandløbet. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at sejladsen har et omfang, der gør den forenelig med naturinteresserne, er Vesthimmerlands Kommune indstillet på at vedtage et tillægsregulativ, der regulerer sejladsen yderligere.

 

Trend Å

6. Bestemmelser om sejlads

6.1 Det er tilladt at sejle på vandløbet med ikke-motor drevne småfartøjer som robåde, kajakker og kanoer.

6.2 Sejladsen må ikke være til skade eller ulempe for vandløbet eller for fugle- og dyrelivet, andres jagt, fiskeri eller rørskær.

6.3 Den, der lovligt spærrer for sejlads som nævnt i pkt. 6.1, skal anvise anden adgangsvej over sin ejendom.

6.4 Retten til sejlads giver ikke adgang til at betræde andres ejendom.

6.5 Begrænsningen i sejladsretten (Punkterne 6.1-6.4) gælder ikke for miljøkontorets sejlads i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse.

Sejladsbestemmelserne for Simested Å

1. Fra st. 0 - 9.727, samt fra st. 27.944 til udløbet i Hjarbæk Fjord er det tilladt at sejle på vandløbet i perioden 15. juni - 30. september fra kl. 7 til en time før solnedgang. Det er ikke tilladt at sejle på vandløbet fra st. 9.727 - 27.944.

Det er dog tilladt bredejere og deres husstande at sejle og udøve fiskeri iht. fiskerilovens bestemmelser udenfor de angivne tidspunkter og strækninger. Herudover må sejlads kun finde sted med særlig tilladelse fra amtsrådet.

Der må kun sejles med ikke motordrevne robåde, kajakker og kanoer. Sejladsen må ikke være til skade eller ulempe for vandløbet eller for andres jagt, fiskeri eller rørskær.

2. Den, der lovligt spærrer for tilladt sejlads som nævnt i pkt. 1, skal anvise anden adgangsvej over sin ejendom.

3. Retten til sejlads giver ikke adgang til at betræde andres ejendom udover naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

Vandløbsloven

§ 4

Referencer

Historik

Stk. 1

Vandløb, hvor der er flere bredejere, og som ikke er undergivet særskilt ejendomsret, er åbne for almenheden for sejlads med ikke-motordrevne småfartøjer. Retten må ikke udøves til skade eller ulempe for vandløbet eller for andres jagt, fiskeri eller rørskær.

Stk. 2

Den, der lovligt spærrer for sådan sejlads, skal anvise anden adgangsvej over sin ejendom.

Stk. 3

Vandløbsmyndigheden, jf. § 7, stk. 1, kan fastsætte begrænsning i sejladsretten og på offentlige vandløb tillade sejlads med andre fartøjer end nævnt i stk. 1.

Stk. 4

Vandløbsmyndigheden kan fastsætte gebyr til vandløbets vedligeholdelse for sejlads med større eller motordrevne fartøjer på offentlige vandløb.

Søer

Adresse

Lounsvej 12
9640 Farsø

Historie

Søen blev genskabt i 1995 efter at have været tørlagt i mere end et århundrede. Søen er i dag et yndet mål for både træk- og standfugle og er dermed også et godt sted at observere fugle.

Lovns Sø var i stenalderen en vig af Limfjorden, men i forbindelse med landhævningen efter sidste istid blev den afsnøret fra fjorden af den strandvold som landsbyen Lovns ligger på i dag. Denne ferskvandssø blev i løbet af 1800-tallet afvandet og anvendt til høslæt og græsning. I 1925 blev afvandingen forbedret ved hjælp af en pumpestation.

I slutningen af 1980'erne havde engjorden sat sig så meget, at en ordentlig afvanding ville kræve en fornyet dræning og renovering af pumpestationen. Ideen til at genskabe søen opstod, og i 1995 kunne den retablerede sø indvies. Projektet blev gennemført som en frivillig aftale mellem lodsejerne og tidligere Nordjyllands Amt uden økonomisk kompensation. I forbindelse med retableringen af søen blev der iværksat en overvågning af planterne i søen og på engene omkring den. Søen har en udbredt og kraftig undervandsvegetation domineret af tornløs hornblad, men med gode bestande af kruset
vandaks, vandpileurt, vandspir og korsandemad.

Lovns Sø er ca. 40 ha og knap 1½ m dyb afhængig af vandstanden. Vandets opholdstid i søen er ikke målt, men kan på grundlag af oplandets areal og søens volumen skønnes til ca. 8 måneder. I Regionplan 2001 er søen B-målsat (naturligt dyre- og planteliv) med krav til, at sigtedybden om sommeren i gennemsnit er større end 1 meter.

Tag ud og nyd synet af Vesthimmerlands største sø. Tager du på tur i området, kommer du tættest på sø og fugle fra østsiden ved Holmen (kør ad Sjørupvej). Søen tilhører klassen "den næringsrige sø", da den er etableret for at fjerne næringsstoffer fra de tilstrømmende vandløb og dræn.

Adresse

Sjørupvej 6
9670 Løgstør

Historie

Første spadestik blev taget d. 3. september 2005. Omkring 1. juni 2006 blev det gamle åløb lukket, og vandet begyndte at stige i søen. Vilsted sø består af ca. 950 ha sø og ferske enge, hvoraf selve søen vil være på ca. 450 ha og dermed den største i Vesthimmerland.

Det forventes, at søen vil kunne forhindre udledningen af ca. 210 tons kvælstof om året, som ellers ville strømme fra de dyrkede marker via Bjørnsholm Å ud i Limfjorden.

Det er svært at spå om fremtiden, ikke mindst om naturens udvikling, når mennesket forsøger at forbedre den. På Naturstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om biologernes forventninger til Vilsted sø. Desuden er der en gennemgang af biologernes forventninger til dyre- og plantelivet gruppe for gruppe.

Læs mere om Vilsted sø på Naturstyrelsens hjemmeside