Tilskud til frivillige sociale foreninger

Er din forening registreret som en frivillig social forening, kan I søge om tilskud (Servicelovens § 18).

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist er 15. marts 2024.

Puljen udgør 726.307 kr.

Frivilligrådet behandler ansøgninger på mødet 3. april 2023. Med efterfølgende godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalgets møde 8. april 2024.

Indsatsområder

I byrådsperioden 2022-2025 arbejdes med Kultur og Fritidsudvalgets vision "vi vil forebygge ufrivillig ensomhed" herunder specifikt: 

 • Socialt udsatte unge
 • Ensomme ældre
 • Ensomme Unge

Ansøgninger inden for årets indsatsområder har som udgangspunkt førsteprioritet.

Er I ikke allerede registreret på Foreningsportalen? Så skynd jer at blive oprettet. Det er på Foreningsportalen, I modtager relevant information og bliver påmindet, når det er muligt at søge tilskud.

Sådan søger I tilskud

 • Brug selvbetjeningsløsningen
 • Log ind med foreningens CVR-nummer
 • Udfyld projektbeskrivelsen
 • Vedhæft foreningens regnskab for det foregående år

Information om ansøgningsprocessen

Vesthimmerlands Kommunes retningslinjer for tildeling af midler efter Servicelovens § 18

Formål med puljen for tilskud til frivilligt socialt arbejde

Vesthimmerlands Kommune understøtter foreninger og organisationer, hvor den frivillige sociale indsats er omdrejningspunkt for at øge livskvali­tet og velfærd for kommunens socialt udsatte borgere.

Kultur- og Fritidsudvalget udpeger årlige indsatsområder, efter indstilling fra Frivilligrådet, forud for ansøgningsrunden. Indsatsområder offentliggøres på kommunens hjemmeside samt på ansøgningsskema.

Hvem kan søge tilskud

Foreninger, organisationer, grupper og lignende, der på frivillig basis arbejder inden for det sociale og sundhedsmæssige område med f.eks. udsatte børn og unge, ældre, personer med handicap, udsatte eller vanskeligt stillede grupper.

Målgruppen

 • Børn, unge og familier med særlige vanske­ligheder eller ensomhedsproblemer
 • Ældre med ensomhedsproblemer
 • Personer i krise
 • Kronisk syge, handicappede, sindslidende og deres pårørende
 • Flygtninge og indvandre som har integrationsproblemer
 • Foreninger der udøver et socialt almennyttigt virke
 • Pårørende til ovennævnte grupper

Foreningen/organisationen skal være registeret med et CVR-nummer og have tilknyttet en Nemkonto i et pengeinstitut.

Støtten gives til foreninger eller organisationer, som har dagligt virke/hjemsted i Vesthimmerlands Kommune. Der kan ydes støtte til lokalforeninger af en landsdækkende organisation, men det skal godtgøres, at midlerne går til og bruges af lokalforeningen til gavn for borgere i Vesthimmerlands Kommune.

Ligeledes kan foreninger, der arbejder på tværs af flere kommuner søge støtte, her vil eventuel bevilliget støtte blive ydet i forhold til, hvor mange borgere fra Vesthimmerlands Kommune der deltager i aktiviteten. Frivilligrådet forbeholder sig ret til at indhente nærmere regnskab/redegørelse over forbruget af midler for at sikre, at tilskud anvendes i overensstemmelse med ovenstående.

Der lægges vægt på:

 • At aktiviteter er lokal forankret og primært målrettet borgere i Vesthimmerlands Kom­mune
 • At tilskuddets størrelse er rimeligt i forhold til antallet af involverede brugere og frivillige
 • At eventuelt tidligere tildelt støtte er brugt til formå­let
 • At der kun kan ydes støtte til opstart af forening en gang (opstartstilskud max. 5.000 kr.)

Der kan eksempelvis søges støtte til: 

 • Rådgivninger, f.eks. telefonrådgivninger
 • Besøgstjenester
 • Støtte- og kontaktpersoner på frivillig basis
 • Frivilligcentre og kontaktsteder
 • Foreninger, der organiserer selvhjælps­grupper
 • Forskellige former for aflastningstjenester for pårørende mv.
 • Krisecentre
 • Sociale caféer, væresteder, oplevelser og an­dre samværsaktivitet
 • Sociale aktiviteter f.eks. med truede unge eller etniske minoriteter
 • Brugerorganisering f.eks. for hjemløse men­nesker med misbrug
 • Drift af foreninger (herunder udgifter til kørsel, kontorhold, PR og andre administrative udgifter i forbindelse med foreningens virke)

Der tages højde for følgende kriterier:

 • der ydes ikke tilskud til formuende foreninger (egenkapital over 100.000 kr.)
 • der ydes ikke tilskud til inventar
 • der kan maximalt ydes tilskud på 50.000 kr.
 • der ydes maximalt tilskud på 15.000 kr. til tiltag for beboere på plejehjem
 • der ydes maximalt tilskud til "nørklere” på 8.000 kr.
 • der ydes maximalt tilskud på 10.000 kr. til sociale tiltag for frivillige (antal frivillige skal fremgå af ansøgningen)

Der skelnes desuden mellem ansøgninger ud fra definitionen af om det er:

 • tiltag arrangeret af frivillige for en brugergruppe eller
 • tiltag for foreningens frivillige

Der kan ikke søges støtte til: 

 • Køb af gaver f. eks. julehjælp og fødselsdagsgaver
 • Lønudgifter
 • Lokaleleje
 • Aktiviteter og indsatser der har missioneren­de, politiske eller radikaliserende formål
 • Ombygning af lokaler

Ansøgningsprocedure og afrapportering

Der ansøges en gang årligt i første kvartal. Den præcise dato fremgår af kommunens hjemmeside og øvrig annoncering. Ansøgning skal ske på det dertil udarbejdede ansøgningsskema og indsendes digitalt eller med post til Vesthimmerlands Kommune. Tildelte midler udbetales i løbet af andet kvartal. Der tildeles ikke støttebeløb på under 2.000 kr.

Ansøgningen skal vedlægges foreningens regn­skab (foregående regnskabsår). Af regnskabet skal fremgå foreningens over-/underskud samt foreningens samlede egenkapital pr. 31. december.

Støttebeløb skal fremgå særskilt af regnskab. I tilfælde, hvor aktiviteter ikke er gennemført som ansøgt, skal midler returneres til Vesthimmerlands Kommune.

Foreninger der modtager tilskud på 20.000 kr. eller derover skal senest, i det efterfølgende års første kvartal, fremsende specifik regnskab for anvendelse af dette tilskud. Ved behov, kan forvaltningen anmode om fremvisning af yderligere dokumentation for anvendelse af midlerne.

Der kan i øvrigt foretages stikprøvekontrol for mindre tilskud.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om tildeling af støtte på baggrund af indstilling fra Frivilligrådet. Kultur- og Fritidsudvalget behandler eventuelle klager over tildelinger. Kultur- og Fritidsudvalgets afgørelse kan ikke ankes.

Lovgrundlag

Retningslinjerne er udarbejdet på grundlag af Servicelovens § 18.

Der ydes ikke tilskud til:

 • Folkeoplysende foreninger
 • Pensionist- /seniorklubber
 • Foreninger, der har til formål at videreformidle tilskud til tredje part
 • Øvrige foreninger, som i forvejen modtager tilskud fra Vesthimmerlands Kommune til samme formål.

Retningslinjer godkendt på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 9. januar 2023.

Kontakt

Marianne Frimer
Sekretariatsmedarbejder
Mail: maf@vesthimmerland.dk
Telefon: 9966 8405