Frivilligrådet

Rådet består af 7 medlemmer og fungerer som foreningers adgang til det politiske samarbejde i Vesthimmerland.

Hvilke arbejdsopgaver sidder rådet med?

Byrådet skal høre Frivilligrådet om alle initiativer, der har betydning for det frivillige sociale arbejde - herunder ansøgninger om tilskud efter Lov om Social Service § 18.

Frivilligrådets opgaver er blandt andet at:

 • være Byrådets rådgiver i spørgsmål om det frivillige sociale arbejde
 • holde sig orienteret om forholdene i kommunen, om behovet for og ønsker om frivilligt socialt arbejde.
 • fremkomme med forslag om ethvert emne, der vedrører og har betydning for det frivillige sociale arbejde.

Frivilligrådets indsatsområder

I byrådsperioden 2022-2025 arbejdes der med Kultur- og Fritidsudvalgets vision "vi vil forebygge ufrivillig ensomhed" herunder specifikt: 

 • Socialt udsatte unge
 • Ensomme ældre
 • Ensomme Unge

Har du et spørgsmål til Frivilligrådet?

Alle henvendelser skal ske til sekretariatet for Frivilligrådet:

Kontakt

Marianne Frimer
Sekretariat for Frivilligrådet

Godt at vide

Frivilligrådet består af 7 foreningsrepræsentanter

 • Per Nilsson, formand
 • Helen Schøning
 • Hanne Hannesbo Holm
 • Inge Lise Hemmingsen
 • Birgit Bjerregaard
 • Jytte Goldschmidt
 • Rita Pedersen

Suppleanter

 • Vilhelm Steensgaard Jensen – 1. suppleant
 • Karen Marie Larsen – 2. suppleant
 • Onsdag den 7. februar - Årsmøde
 • Onsdag den 3. april - Ordinært møde
 • Onsdag den 12. juni - Ordinært møde
 • Onsdag den 4. september - Ordinært møde
 • Fredag den 27. september - Frivillig Fredag
 • Onsdag den 13. november - Ordinært møde

§ 1 Navn

Navnet er Frivilligrådet i Vesthimmerlands Kommune.

Rådets hjemsted er Vesthimmerlands Kommune.

§ 2 Lovgrundlag

Rådet er nedsat efter reglerne i Lov om social Service § 18

§ 3: Formål

Frivilligrådets formål er:

 • At være et rådgivende og ideskabende organ for det frivillige sociale arbejde i
  Vesthimmerlands Kommune.
 • At være med til at udvikle og skabe positivt samarbejde mellem dem der udfører frivilligt socialt arbejde og Byrådet.
 • At formidle synspunkter om lokalpolitiske forhold inden for det frivillige sociale arbejde.
 • At medvirke ved udarbejdelsen af lokale visioner, mål og politikker for, hvorledes Vesthimmerlands Kommune tilrettelægger og fornyer det frivillige sociale arbejde.

§ 4 Opgaver

Byrådet skal høre Frivilligrådet over alle initiativer som har betydning for det frivillige sociale arbejde, herunder ansøgninger om tilskud efter Lov om Social Service § 18.

Frivilligrådets opgaver er:

 • At være Byrådets rådgiver i spørgsmål om det frivillige sociale arbejde
 • At holde sig orienteret om forholdene i kommunen, om behovet for og ønsker om frivilligt socialt arbejde.
 • At fremkomme med forslag om ethvert emne, der vedrører og har betydning for det frivillige sociale arbejde.

Frivilligrådet arrangerer en gang årligt, i februar måned, årsmøde for alle aktører inden for det frivillige sociale arbejde.

I valgårene afholdes valget i forbindelse med årsmødet.

Frivilligrådet udarbejder en årlig redegørelse/beretning over deres arbejde, , som forelægges på årsmødet.

Kultur- og Fritidsudvalget afholder efter behov dialogmøde med Frivilligrådet.

Frivilligrådet fremkommer med forslag til nye initiativer.

Frivilligrådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, personalesager eller konkrete klagesager.

§ 5 Rådet

Frivilligrådet skal bestå af 7 medlemmer, som repræsenterer det frivillige sociale arbejde i Vesthimmerlands Kommune.

Vesthimmerlands Kommune stiller en sekretær til rådighed for rådet.

Sekretæren varetager tillige funktionen som kontaktperson.

§ 6 Valg

Valg til Frivilligrådet afholdes i februar måned i ulige år. Valget afholdes i forbindelse med årsmødet. Valget annonceres senest 1 måned før valgdagen.

Valgperioden er 4-årig, der er henholdsvis 3 og 4 medlemmer på valg af gangen. Der vælges 2 suppleanter.Suppleanter er valgt for en toårig periode.

Kandidater som ønsker at opstille til valg til Frivilligrådet kan anmelde deres kandidattur ved valgtes afholdelse.

Valget foregår ved skiftlighed.

Hver forening med eget CVR-nummer har 1 stemme

Frivilligrådet konstituerer sig selv med en formand og næstformand.

§ 7 Forretningsorden

Frivilligrådet fastsætter selv sin forretningsorden, dog afholder Frivilligrådet møde mindst 4 gange årligt.

§ 8 Administration

Vesthimmerlands Kommune afholder alle udgifter i forbindelse med Frivilligrådets drift.

Der udbetales ikke diæter.

Vedtaget 6. december 2006

Revideret 11. september 2007

Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget den 9. januar 2019

Frivilligrådet afholder årsmøde hvert år i februar måned. I ulige år afholdes der samtidig valg til Frivilligrådet.

Som medlem af rådet, kan du indberette kørsel.

Indberet kørsel