Lokalplaner

Forslag til lokalplaner bliver behandlet politisk efter en offentlig høring. Du har ret til at indsende indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til planforslaget i høringsperioden. Efter høringsperioden kan du klage over den endelige vedtagelse.

Se aktuelle lokalplaner

I vores lokalplanportal kan du se aktuelle lokalplaner.

Gå til lokalplanportal

Har du brug for hjælp?

Hvis du ikke kan finde den rigtige plan eller ikke fik besvaret dit spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Teknik og Miljø
Frederik IX's Plads
Mail: plan@vesthimmerland.dk

Godt at vide

Som person eller virksomhed kan du bruge lokalplanerne, når du vil have information om, hvad der gælder for det område, hvor du bor eller driver virksomhed. En lokalplan er nemlig sigende for, hvad du må i området. 

Informationen om hvad der gælder for det område, hvor du bor eller driver virksomhed er vigtige, når du skal til- og ombygge, ændre anvendelsen af en bygning eller ønsker at udstykke en ny ejendom.

En lokalplan kan indeholde bestemmelser omkring forhold som:

 • Anvendelse
 • Bebyggelsen
 • Omfang
 • Placering
 • Veje
 • Stier
 • Arkitektur
 • Friarealer

Startredegørelsen beskriver i korte træk det konkrete projekt eller den problemstilling, der ligger til grund for, at en bygherre har ønsket at få udarbejdet en lokalplan.

Inden den lovpligtige proces med en lokalplan bliver startet, kan der laves en startredegørelse. Startredegørelsen kan være med til at sikre, at lokalplanerne i kommunen bliver mere helhedsorienteret og afvejer forskellige interesser. 

I den politiske behandling kan der ske en prioritering mellem de udfordringer en specifik lokalplan kan give.

Når et lokalplanforslag er vedtaget af Byrådet, skal det offentliggøres og til offentlig debat i mindst 8 uger. I nogle tilfælde dog mindst 4 uger og i andre tilfælde mindst 2 uger. I den periode har du mulighed for at give kommunen et høringssvar med indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til forslaget.

Byrådet skal efter den offentlige høring tage stilling til dit høringssvar, og vedtage lokalplanen endeligt, eventuelt med ændringer, eller helt forkaste lokalplanforslaget.

Når et lokalplanforslag er i offentlig høring har det betydning for, hvad du må indenfor planområdet. Det kaldes de midlertidige retsvirkninger, og de er beskrevet i Planlovens § 17.

Som hovedregel må du ikke gøre noget, som reguleres i lokalplanen. Inden lokalplanen er endeligt vedtaget kan du som hovedregel for eksempel ikke få en byggetilladelse til et byggeri, som er reguleret i lokalplanen. Der er enkelte undtagelser hertil.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.

Efter udløbet af høringsfristen kan kommunalbestyrelsen dog tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde m.v. En sådan tilladelse kan dog ikke meddeles, hvis Miljøministeren, Regionen eller en anden kommune har gjort indsigelse mod planforslaget eller hvis Miljøministeren har besluttet at overtage beføjelser i sagen.

Efter en lokalplan er endeligt vedtaget, med eller uden ændringer, kan du klage til Planklagenævnet. Du har 4 uger til at klage fra den dag, hvor afgørelsen er annonceret. 

Du kan klage over retlige spørgsmål så som:

 • om planen er tilvejebragt i overensstemmelse med Planlovens procedureregler om borgerinddragelse
 • om der er uoverensstemmelser mellem lokalplan og kommuneplan
 • om planloven og kommuneplanen er fortolket korrekt
 • om et byggeprojekt er lokalplanpligtigt
 • om almindelige forvaltningsretlige regler vedr. habilitet, partshøring og ligebehandling m.m. er fulgt
 • om kommunens afgørelse af, om lokalplanen er omfattet af kravet om miljøvurdering af planen, er korrekt

Du vil blive opkrævet et klagegebyr

Når Planklagenævnet behandler en klage, opkræver de et klagegebyr.

Sådan klager du 

Din klage skal være skriftlig og sendes direkte til Planklagenævnet via deres klageportal.

Gå til Planklagenævnets klageportal

Når en lokalplan er endeligt vedtaget har den betydning for, hvad du må i området. Det kaldes de varige retsvirkninger og er beskrevet i Planlovens § 18.

Ejendommene indenfor lokalplanområdet må kun udstykkes, bebygges eller anvendes efter planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.

Lokalplanen medfører ikke krav om etablering af de byggerier, anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

Byrådet kan give dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres efter en ny lokalplan.

Private tilstandsservitutter, der beskrives i lokalplanen, og som er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen (bortfalder).

Efter Planlovens § 47 kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder
over ejendomme, når det er af væsentlig betydning for lokalplanens virkeliggørelse.

Når du vil bygge nyt, skal du være opmærksom på, om der er en eksisterende lokalplan som du skal overholde. Hvis ikke der er det, kan det ofte være nødvendigt at lave en ny lokalplan.

Der skal udarbejdes en lokalplan før der gennemføres større bygge- og anlægsarbejder. Dette vurderes ud fra, om der sker væsentlige ændringer i det eksisterende miljø. Opførelsen af et nyt boligområde, større erhvervsbyggeri eller bygninger til offentlige formål kan eksempelvis kræve ny lokalplan.

Alle grundejere kan i princippet få udarbejdet en lokalplan. Det kræver blandt andet, at der er overensstemmelse mellem byggeønsker og den overordnede planlægning i kommuneplanen, samt at Byrådet mener, at projektet skal gennemføres.

Der kan laves lokalplaner i alle tre zoner; byzone, landzone og sommerhusområder.

Der er pligt til at udarbejde en lokalplan:

 • når der skal ske større ændringer i det bestående miljø,
 • når der fx skal bygges eller nedrives bygninger, og dette bør ses i en større planlægningsmæssig sammenhæng,
 • når der ønskes opført et byggeri, som er i strid med en eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt,
 • når det ønskes, at borgerne skal have lejlighed til at debattere fx et nyt byggeri og komme med ændringsforslag hertil.
 • Lokalplanpligten vurderes konkret og med udgangspunkt i det konkrete sted. Hvor meget byggeri, der skal til, før et byggeri udgør 'en større ændring i det bestående miljø', afhænger derfor af stedet. Vurderingen af, om et projekt udløser lokalplanpligt, er en planfaglig vurdering, som foretages af Teknik og Økonomiforvaltningen.

Kommunen kan altid af egen drift beslutte, at der skal udarbejdes en lokalplan for et givet projekt, eller for at fremme en kommunal politik.

Hvis du ønsker at få udarbejdet en ny lokalplan, skal du sende en skriftlig anmodning til kommunen. I anmodningen skal du komme med begrundede informationer om projektet, ligesom du skal oplyse, hvorfor du ønsker en ny lokalplan. 

Anmodningen med dertilhørende bilag kan sendes via mail eller post

Du kan sende anmodningen til følgende mail: plan@vesthimmerland.dk

Du kan sende anmodningen til følgende postadresse:

Teknik og Økonomi
Projekter og Ejendomme
Vestre Boulevard 7
9600 Aars

Hvilke oplysninger skal din anmodning indeholde?

Når du anmoder om at få lavet en ny lokalplan, skal du oplyse følgende:

Basisoplysninger

 • Ejerforhold jf. tingbogen. Fremsendes anmodningen af en anden end ejeren, skal der medsendes dokumentation fra ejeren om adkomst og en fuldmagt fra ejeren.
 • Lokalplanområdets adresse, matrikelbetegnelse, zonestatus og areal. Hvis området er stort, kan det være en god idé at vise det på et kort. 
 • Delområde jf. kommuneplanen samt eventuelt gældende lokalplaner og byplanvedtægter.
 • Lokalplanens formål, områdets fremtidige anvendelse og om den er i overensstemmelse med kommuneplanen (jf. kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer samt delområdets rammebestemmelser) eller andre gældende planer. Hvis der ikke er overensstemmelse, skal du gøre rede for hvorfor med den planlægningsmæssige begrundelse for fravigelsen samt hvilke konkrete ændringer af kommuneplanen eller andre planer, der skal til, for at dit ønske om en ny lokalplan kan blive opfyldt.

Projektoplysninger

Dit forslag til bebyggelsesplanen skal indtegnes på kommunes grundkort, suppleret med beskrivelse af lokalområdet. Her skal du desuden gøre følgende:

 • Angive afgrænsningen for det område, lokalplanen skal dække. Du må gerne opdele i anvendelsesområder og etaper.
 • Angive beliggenhed, størrelse og indretning af opholdsarealer (jf. Byggeloven) og fælles friarealer (jf. kommuneplanen) i projektbeskrivelsen. Du skal angive arealernes størrelse både for de enkelte delarealer og det samlede areal.
 • Angive placering af adgangsveje og parkeringsarealer med redegørelse for parkeringsdækningen (jf. reglerne for Vesthimmerlands Kommune) i projektbeskrivelsen.
 • Indtegne hvor bebyggelsen bliver placeret, hvad det bliver brugt til, hvor højt det bliver, hvor mange etager det bliver, hvor stort etagearealet bliver og hvor høj bebyggelsesprocenten inden for området bliver.
 • Oplyse, hvor mange boliger, der vil blive bygget, hvilke type boliger, der er tale om, og hvad størrelsen på boligerne bliver - dette kun hvis det er en lokalplan for boliger, du ønsker.
 • Oplyse bygningsvolumen og virksomhedsklassen udover de oplysninger, der står under boligbyggeriet  - dette kun, hvis det er en lokalplan for erhvervsbyggeri, du ønsker. Hvis en del af eller hele byggeriet skal ske med offentlig støtte (efter gældende regler) skal det fremgå af projektoplysningerne. 
 • Oplyse om eventuelle bygnings- og landskabsfredninger, bevaringsværdige bygninger (jf. kommuneplanen), naturbeskyttelsesinteresser og lignende. På planen skal du angive planlagt nedrivning.
 • Illustrere bebyggelsens udformning, facader, materiale og farver - dette kun, hvis lokalplanen skal realisere et konkret byggeprojekt.
 • Vise placeringen af eventuelt eksisterende bygninger, beplantninger og terræn (terrænkurver) ved at indtegne det på grundkortet.

Hvilke oplysninger kan din anmodning indeholde?

Følgende projektoplysninger kan du medtage i din anmodning:

 • Hvis du i forbindelse med lokalplanen skal fælde eller rydde eksisterende beplantninger og/eller terrænregulere udover 0,5 meter, skal du oplyse dette i anmodningen.
 • Hvis du placerer et regnvandsbassin i forbindelse med byggeriet, må du gerne oplyse om dette. 
 • Hvis din virksomhed kan give støj fra sig, så det belaster naboarealerne, veje eller lignende, må du gerne skrive ind i dine projektoplysninger, hvordan du har tænkt dig at imødekomme disse udfordringer. Støj kan lægge restriktioner på byggemulighederne. 
 • Hvis du planlægger for et støjramt område, skal du medsende dokumentation for at udfordringer med støj bliver løst (jf Planlovens § 15a).
 • Du må gerne sende oplysninger om bæredygtigheden i byggeriet og hvordan det bidrager til et bæredygtigt miljø.

 

Når der laves en ny plan, skal kommunen lave en miljø-screening (forundersøgelse) af planforslaget for at afgøre, om planen kan have væsentlige indvirkninger på miljøet. I så fald skal der laves en miljøvurdering.

Hvis der er væsentlige indvirkninger på miljøet

Hvis planen kan have væsentlige indvirkninger på miljøet, skal der laves en miljøvurdering, hvor indvirkningerne beskrives. Miljøvurderingen sendes i offentlig høring sammen med planforslaget.

Under den offentlige høring har du mulighed for at give kommunen dit høringssvar med indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til miljøvurderingen. Hvis du samtidig har et høringssvar til selve planforslaget kan du sende ét samlet høringssvar.

Efter den offentlige høring skal Byrådet tage stilling til dit høringssvar, og beslutte om miljøvurderingen og/eller planforslaget skal ændres eller helt forkastes.

Byrådets beslutning kan herefter påklages til Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger efter, at den er annonceret på kommunens hjemmeside. Annoncen vil indeholde en klagefrist.

Hvis der ikke er væsentlige indvirkninger på miljøet

Hvis planen  ikke har væsentlige indvirkninger på miljøet, træffer Byrådet en afgørelse om ikke at lave en miljøvurdering.

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er annonceret. Afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside, som regel sammen med planforslaget. Annoncen vil indeholde en klagefrist.

Hvis du vil klage over beslutningen om ikke at lave miljøvurdering, skal du sendes en klage direkte til Planklagenævnet, mens planforslaget er i offentlig høring. Klageperioden forløber dermed samtidig med de første 4 uger af den offentlige høring af et planforslag.