Lavbundsprojekter

Udtagning af lavbundsjorde af landbrugsdrift, og genoprettelse af naturlig hydrologi (gør arealerne vådere) med henblik på tilbageholdelse af kulstof.

Vesthimmerlands Kommune screener og faciliterer forundersøgelser af geografiske områder i kommunen med potentiale for at udtage tørvejord af omdrift. Alle lavbundsprojekter sker på frivillig basis, og jordfordeling indgår i projekterne, så lodsejer i områderne enten får erstatningsjord eller tilbydes kompensation

Kommunens rolle

Myndighed. 

Tidsplan

Løbende, afhængigt af Landbrugsstyrelsens og Miljøstyrelsens forskellige tilskudspuljer.

Påvirkning på klimaet

Reduktion af kommunens samlede CO2-udledning (+ andre afledte effekter, bl.a. reduceret næringsstofbelastning af Limfjorden)

Ansvarlig

Ansvarlig forvaltning:

Teknik- og Økonomiforvaltningen

Ansvarlig chef/medarbejder:

Karen Clausager

Natur og Miljø, Vand og Natur.

Interessenter og partnere

  • Lokale lodsejere/landmænd
  • Vesthimmerlands Kommune (Vand og Natur) – projektejer/leder
  • Limfjordsrådets sekretariat
  • Naturstyrelsen – projektejer/leder
  • Landboorganisationernes udtagningskonsulenter