LIFE IP Natureman

LIFE projektet er igangsat i 2018 og skal afsluttes i 2025. Der er krav om en holistisk tilgang, hvor der skabes sammenhæng til EU´s vandrammedirektiv, klimastrategi og regional udvikling.

Projektet er igangsat med henblik på at gøre det økonomisk interessant for landmænd at have naturarealer til afgræsning og/eller høst af biomasse, der skal bidrage til at bevare og beskytte rigkær, kilder og overdrev i 11 Natura 2000-områder i Himmerland og Midtjylland.

Projektet støtter landmændene med uddannelse og økonomi til driften samtidigt med, at den ønskede natur i områderne fremmes. Med projektet udvikles der idéer og værktøjer, som kan anvendes i andre naturområder.

Indsatserne i projektet sker i tæt samarbejde med Miljøministeriet. I Vesthimmerlands Kommune deltager vi med arealer inden for Natura 2000-områderne:

 • N15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal
 • N30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord, Skals, Simested og Nørre ådal, Skravad Bæk

En tilknyttet jordfordeling til projekterne giver gode muligheder for en bedre fordeling af arealerne i forhold til den kommende ønskede drift. Det vil også nedsætte forbruget af brændstof til transport på den enkelte ejendom. Der arbejdes med at tilbageføre ådalene til naturlig hydrologi. Der arbejdes også på at producere protein fra det høstede græs frem for at importere protein(soja) fra udlandet.

Kommunens rolle: Myndighed

I Vesthimmerlands Kommune er vi deltagende som projektejere af naturprojekter i Halkær Ådal (Natura 2000-område nr. 15) og skal deltage eller være projektejere i kommende projekter, der påbegyndes i vores Natura 2000-områder.

Tidsplan: I gang

Projektet løber i perioden 2018-2025

Påvirkning på klimaet

Disse naturprojekter bidrager til en lavere CO2 udledning fra engarealerne, der udlægges med permanent græs. Det giver en CO2-besparelse på 5.001 ton CO2 7 år.

Ansvarlig

Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Landbrugsstyrelsen og de deltagende kommuner. Vesthimmerlands Kommune deltager med to medarbejdere i projektgrupper som en del af LIFE IP Natureman.

Ansvarlig forvaltning:
Teknik- og Økonomiforvaltning

Ansvarlig chef/medarbejder:
Per Egge Rasmussen, Vand og Natur

Interessenter og partnere

 • Landmænd
 • Danske landbrugsskoler
 • Viborg Kommune
 • Rebild Kommune
 • Jammerbugt Kommune
 • Skive Kommune
 • Mariagerfjord Kommune
 • Randers Kommune
 • Aalborg Kommune
 • Landbrugsstyrelsen
 • Miljøstyrelsen
 • Naturstyrelsen
 • Miljøministeriet
 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
 • Aage V. Jensens Fonde
 • juni fonden
 • Borgere

 

Budget

Vesthimmerlands Kommune står for 1 mio. kr. af det samlede budget. Det samlede budget er på 130 mio. kr.