Opgradering af Vegger Biogasanlæg

Energi Vegger A.M.B.A, liggende i udkanten af Vegger, har produceret biogas siden 1994. Anlægget er løbende udvidet og moderniseret. Anlægget er i dag et varmeværk med biogasproduktion, samt kraftvarmeanlæg med salg af el til elnettet og fjernvarme til Vegger by. Ca. halvdelen af biogasproduktionen, der produceres på anlægget, forbrændes i anlæggets egne 2 gasmotorer, hvor der produceres el og varme.

Elproduktionen sælges til nettet og varmen forsyner byen og anlæggets biologiske proces. Den anden halvdel af anlæggets biogasproduktion sendes til Arlas Mejeri i Bislev, hvor den forbrændes i motor og kedel.

I 2021 har Energi Vegger søgt om en opgradering af anlægget for at sikre anlæggets fortsatte overlevelse, samt for at øge produktionen af CO2-neutral el og varme. Det således, at projektet er bæredygtigt fremadrettet både set med anlægsøkonomiske briller og med samfundsmæssige briller. Den godkendte tilførsel af biomasse til anlægget ændres ikke i forbindelse med ændring af anlægget.

Selve opgraderingen består i, at biogassens indhold af CO2 fjernes, hvorved der opnås en koncentreret metangas, som kan bruges til opvarmning af industrielle processer eller i f.eks. transportsektoren som brændstof. Den opgraderede biogas er kemisk sammenlignelig med gas i gassystemet, men biogas adskiller sig ved at være bæredygtig og produceret fra vedvarende kilder.

Anlægget udvides med en ny reaktortank på 1800 m3, og en eksisterende fedttank udskiftes til en ny på 500 m3. Biomassen består af gylle, gyllefibre og energiafgrøder fra landmænd i nærområdet. 75 % af biomassen består af husdyrgødning. Efter udvidelsen forventes en årlig biogas produktion på 7.000.000 m³/år, hvor halvdelen afsættes til Arla, Bislev og halvdelen til kraftvarmeproduktion på biogasanlægget. Elproduktionen udvides til 10.000 MWh/år

 

Kommunens rolle: Myndighed

I Vesthimmerlands Kommune har primært myndighedsrollen i forhold til biogasanlæggene. Kommunen samarbejder med anlæggene i forbindelse med opstart og senere ændringer af virksomheden.

Tidsplan: I gang

Igangværende.  

Påvirkning på klimaet

Opgraderingen af biogasanlægget giver et potentiale for CO2 fangst på 6.243 ton CO2 / år.

Ansvarlig

Ansvarlig forvaltning: 

Teknik- og Økonomiforvaltningen.

Interessenter og partnere

  • Lokale leverandører af biomasse
  • Ejere, driftsledere og ansatte på biogasanlæggene
  • Vesthimmerlands Kommune
  • Borgere
  • Erhverv

 

Budget

Afholdes af Vegger Biogas.