STU (særligt tilrettelagt uddannelse)

Med en STU kan unge med særlige behov gennemføre en ungdomsuddannelse.

Uddannelsen har en varighed på 3 år, og er ikke kompetencegivende til videre uddannelse eller erhverv.

CKU Himmerland er udbyder af STU

Hvis du ønsker en STU på CKU Himmerland skal du kontakte din UU vejleder for at få en afklaring på om en STU er det rette tilbud til dig.

Du kan også komme i praktik på CKU Himmerlands afdeling med STU.

Her kan du læse mere om STU på CKU Himmerland

STU - særligt tilrettelagt uddannelse

Med en STU kan unge med særlige behov gennemføre en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Uddannelsen har en varighed på 3 år, og er ikke kompetencegivende til videre uddannelse eller erhverv.

Uddannelsen har til formål, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til at kunne leve så selvstændigt og aktivt et voksenliv som muligt.

Man er i målgruppen til en STU, hvis man ikke har udsigt til at kunne gennemføre anden uddannelse. Selv ikke, hvis der ydes specialpædagogisk støtte (www.spsu.dk). Man kan søge en STU i forbindelse med undervisningspligtens ophør og inden man er fyldt 25 år.

Hvis UU vurderer, at den unge ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse ej heller med støtte, laver UU en indstilling til kommunalbestyrelsen i forhold til målgruppevurdering og uddannelsessted. Kommunalbestyrelsen har herefter den endelige kompetence til at vurdere, om den unge er i målgruppen til STU og træffe beslutning i forhold til uddannelsessted.

Det er KUI(UU) der sammen med STU-institutionen samarbejder omkring opfølgning på den uges progression i uddannelsesforløbet.

Uddannelsen er et individuelt tilrettelagt forløb, men skal bl.a. indeholde en udvikling indenfor de personlige-, sociale-, faglige- og praktiske kompetencer. Ungdomsuddannelsen skal være med til, at give den unge en ny start med mulighed for, at afprøve nye muligheder og færdigheder, og ikke mindst være med til at give den unge tilknytning til et ungemiljø, og danne relationer man kan tage med ind i voksenlivet.

  • Vejen frem mod STU er en afklaring af at andre uddannelsestilbud ikke er en mulighed.
  • Den unge bliver informeret omkring kommunens STU-tilbud hvor der er mulighed for besøg og praktik. Ligeledes informeres omkring andre mulige STU-tilbud der passer til den unges behov, udfordringer og interesser.
  • Den unge skal komme med to ønsker omkring sted i prioriteret rækkefølge
  • Den unge har selv mulighed for at finde et STU-sted. Den unges ønske tæller højest, hvis ikke det økonomisk, kvalitetsmæssigt eller transportmæssigt afviger fra de steder den unge er vejledt omkring.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - se her.

Forældre/ung kan klage til Klagenævnet for Specialundervisning over følgende:

  • Tilbud eller afslag på tilbud om en ungdomsuddannelse
  • Målgruppevurdering
  • Indholdet af ungdomsuddannelsen
  • Afslag på anmodning om at afbryde eller holde pause fra ungdomsuddannelsen
  • Afbrydelse af ungdomsuddannelsen