Børne- og Familieudvalget i Vesthimmerlands Kommune har vedtaget en ny udviklingsplan for Skole- og dagtilbud, gældende for de næste 4 år: 2026-planen

Publiceret 02-06-2022

2026-planen bygger videre på den retning, der blev sat i 2017 med 2022-planen, som er den seneste udviklingsplan for området

- Vores Vesthimmerland 2022-2026 er den overliggende strategi i Vesthimmerlands Kommune, som udviklings- og handleplanerne tager afsæt i. På den måde sikrer, vi at strategien implementeres på alle vores kommunale arbejdspladser, og dermed når ud til den enkelte borger, fortæller Direktør i Børne- og arbejdsmarkedsforvaltningen, Morten Lund.

Udviklingsplanen indeholder i alt 12 indsatsområder, heraf er 8 af dem SKAL-indsatser, der er obligatoriske for alle kommunens skoler og dagtilbud, mens 4 af dem er KAN-indsatser, hvilket giver mulighed for, at institutionerne kan prioritere de områder, de er særlige optaget af.

Vi har i Børne- og familieudvalget prioriteret et større råderum til den enkelte institution, så der er færre SKAL-indsatser, der i øvrigt er en fortsættelse af igangværende indsatser. Vi ved, det er et langt og sejt træk, at skabe de ønskede forandringer, men vi ønsker samtidig fortsat også at holde fokus på medarbejdernes kerneopgaver, siger Formand for Børne- og familieudvalget, Inger Nielsen (V)

De 8 SKAL-indsatser, som bygger direkte videre på indsatserne fra 2022-planen, er Kvalitet i Dagtilbud, Inkluderende læringsfællesskaber i Dagtilbud, Sprog- og literacy 0-16år, Matematik 0-16år, Fravær – Alle børn i skole, Styrket indsats overfor flerkulturelle, Den mangfoldige folkeskole og Sundhed og bevægelse i folkeskolen.

- Vi har prioriteret at 2026-planen har fokus på kvalitet og kvalitetsløft i vores institutioner. Endvidere giver den samlede fælles retning mulighed for at bygge videre på eksisterende indsatser, ligesom den eksempelvis understøtter en god rød tråd i børnenes fælles udvikling hele vejen fra 0-16 år. De i planen beskrevne kompetenceløft, giver mulighed for et samlet kvalitetsløft på både skole- og dagtilbudsområdet, hvilket yderligere understøttes de indsatsområder den indeholder, fortæller Direktør i Børne- og arbejdsmarkedsforvaltningen, Morten Lund

Endvidere har institutionerne mulighed for at byde ind i ”KAN-indsatserne” som skal skabe fundamentet for et samlet løft – ”KAN-indsatserne” dækker over følgende: STEM, Erasmus+, Det 21. århundredes kompetencer og Drenge- og pigetrivsel.

Tilblivelsen af 2026-planen er sket gennem en længere proces med bred involvering af de decentrale institutioner, hvilket har været positivt modtaget ifølge de endelige høringssvar.

- 2026-planen fastholder målet om at alle børn skal blive så dygtige de kan. Naturligvis har vi fortsat fokus på den tidlige- og forebyggende indsats med afsæt i Vesthimmerlandsmodellen og i tråd med Børne- og ungepolitikken i kommunen, fortæller Formand for Børne- og familieudvalget, Inger Nielsen (V)

Evalueringerne af planen vil ske i 2023 og 2025 og bliver forelagt til politisk drøftelse i Børne- og Familieudvalget. Det sker gennem en inddragende proces med de decentrale institutioner og skal sikre, at vi skaber de bedst mulige rammer for at nå de, i planen, ønskede forandringer.