Kystvandråd for den centrale Limfjord

Publiceret 19-09-2022

Viborg Kommune og Limfjordsrådet vil ansøge Miljøstyrelsen om at der nedsættes et lokalt kystvandråd for den centrale Limfjord, mere præcist Hjarbæk Fjord, Skive Fjord Lovns Bredning, Risgaard Bredning og Bjørnsholm Bugt.

Det fremgår af Miljøstyrelsens oplæg, at kommuner kan ansøge om at nedsætte et kystvandråd på opfordring af en eller flere interessenter. Viborg Kommune og Limfjordsrådet vil derfor på vegne af kommunerne i oplandet til den centrale Limfjord (Hjarbæk Fjord, Skive Fjord Lovns Bredning, Risgaard Bredning og Bjørnsholm Bugt) indbyde interessenter til at deltage i et lokalt partnerskab for at forbedre natur og miljø i fjorden. Vi vil derfor anmode interesserede organisationer om dels at sende:

  1. En opfordring til at der nedsættes et kystvandråd for den centrale Limfjord, med angivelse af hvilken organisation/forening opfordringen sendes på vegne af
  2. Tilsagn om at kunne deltage i arbejdet i hele projektperioden, der forventes at løbe frem til oktober 2023
  3. Kontaktoplysninger (dvs. navn, adresse, e-mail og telefonnummer) på i alt et medlem og en suppleant, der kan indgå i kystvandrådets arbejde.

Opfordring, tilsagn og kontaktoplysninger sendes til:
limfjordsraadet@aalborg.dk
senest fredag den 30. september 2022 kl. 12.00.

Hvem kan søge om at være med?

Initiativet til at oprette et kystvandråd skal komme fra de organisationer og foreninger, der har mulighed for at være medlem.

Mange forskellige interessenter har mulighed for at deltage i et kystvandråd, men Miljøstyrelsen har udstukket følgende overordnede rammer for, hvilke organisationer og foreninger, der kan være medlem:

  1. Relevante landsdækkende og lokale erhvervsorganisationer
  2. Repræsentanter for forsyningsselskaberne i oplandet
  3. Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser
  4. Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

Eksempler på relevante erhvervsorganisationer kan være Landbrug & Fødevarer, Bæredygtigt Landbrug, Dansk Akvakultur, Danske Vandløb, Dansk Industri og DANVA. Som eksempler på landsdækkende grønne organisationer kan nævnes Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Kano og Kajak Forbund og Friluftsrådet. Men også andre organisationer kan komme på tale.

De lokale foreninger og organisationer skal have et lokalt udspring og være selvstændige foreninger henholdsvis organisationer. De udpegede medlemmerne skal være repræsentanter for de relevante foreninger og organisationer. Privatpersoner kan ikke være medlem.

Hvem sammensætter Vandrådet og hvornår kan ansøgerne forvente svar?

Viborg Kommune vil i samråd med Limfjordsrådets sekretariat de øvrige kommuner i oplandet til den centrale Limfjord træffe afgørelse om, hvilke af de indstillede medlemmer, der kan være medlem af kystvandrådet. Sammensætningen vil ske med udgangspunkt i de rammer Miljøstyrelsen har udstukket.

Snarest herefter vil alle ansøgere bliver orienteret om udfaldet, og medlemmerne vil blive indkaldt til det første møde.

Kystvandrådets opgaver og arbejde

Kystvandrådene skal levere en analyse af kystvandets væsentligste udfordringer for at opnå målopfyldelse jf. Vandrammedirektivets krav til god økologisk tilstand. Derudover skal kystvandrådene levere minimum ét og maksimalt to scenarier med forslag til lokalt tilpassede og forankrede indsatsprogrammer, der sikrer målopfyldelse i kystvandet.

Forslag til indsatsprogram skal indeholde en indsatsplan for mulig målopfyldelse i det konkrete kystvand. Indsatsprogrammet skal som minimum indeholde:

  • En beskrivelse af individuelle virkemidler og indsatser i indsatsprogrammet, og argumentation for valg af disse med henvisning til dokumentation for effekter, og vurdering i forhold til målopfyldelse i kystvandet.
  • En redegørelse for, hvorvidt der findes finansieringskilder eller der vurderes behov for justeringer af eksisterende tilskudsordninger, og forslag til finansieringskilder, som understøtter de valgte virkemidler. Det kan enten være igennem tilskudsordninger hos Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen eller via andre alternative veje.
  • En tabel med scenariets forslag til virkemidler, sammen med deres placering (på ID15 oplandsniveau, hvis virkemidlet er landbaseret), den forventede effekt på næringsstofbelastningen fra N og P, målt i ton

Kystvandrådet skal rådgive kommunalbestyrelserne ved udarbejdelse af materialet til Miljøstyrelsen. Sekretariatskommunen har det administrative ansvar i forhold til ansøgningsprocessen, er ansvarlige for gennemførelse af projektet og varetager sekretariatsbetjeningen af kystvandrådet. Sekretariatskommunen skal sikre, at kystvandrådene inddrages i arbejdet og diskussionen af, de leverancer, som sendes til Miljøstyrelse.

Som det fremgår af beskrivelsen af rådets opgaver, må det forventes, at arbejdet i kystvandrådet har en forholdsvis detaljeret teknisk karakter.

Konkret bliver arbejdet i kystvandrådet ledet af et sekretariat bemandet af Limfjordsrådet og Viborg kommune. Der forventes desuden etableret en teknisk følgegruppe med repræsentanter fra kommunerne i oplandet. Her har organisationer, der indgår i kystvandrådet, også mulighed for at være repræsenteret.

Kommunen skal indberette forslagene til Miljøstyrelsen senest den 1. august 2023, og arbejdet forventes efterfølgende afsluttet med politisk behandling i kommunerne i efteråret 2023.

Baggrund for nedsættelse af kystvandråd

Med Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug af 4. oktober 2021 blev det vedtaget, at indsatsbehovet og håndteringen af resterende indsatsbehov for fjernelse af kvælstof revurderes i forbindelse med genbesøget af aftalen i 2023/24. Revurderingen skal bl.a. inddrage såkaldt lokalt funderede analyser i udvalgte kystvande. De skal afdække om der kan findes andre veje til at opnå målopfyldelse, som defineret i EU’s Vandrammedirektiv.

Projektet lokalt funderede analyser baseres på udvalgte kystvande, hvor opgaven varetages af kommunerne i oplandet og lokalt nedsatte kystvandråd bestående af relevante interesseorganisationer og -foreninger som beskrevet.

Hvis sekretariatskommunen og kystvandrådet ønsker at få vurderet de lokale indsatsprogrammer med henblik på evt. indarbejdelse i genbesøget af Vandområdeplanerne 2021-2027, skal sekretariatskommunen senest den 1. august 2023, aflevere kystvandrådenes bidrag til Miljøstyrelsen.

Yderligere information kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside