Information til personer med opholdstilladelse efter særloven om fordrevne fra Ukraine

Publiceret 14-03-2024

Her kan du læse mere om muligheder for at ansøge om børnetilskud som enlig.

 

Information om mulighed for at ansøge om børnetilskud som enlig

Udlændinge- og integrationsministeren har den 23. januar 2024 fremsat lovforslag nr. L 98 om ændring af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine og lov om Udbetaling Danmark (Tilskud til forsørgelse af børn, der forsørges af andre end forældremyndighedsindehavere, sidestilling af gifte praktisk set enlige forsørgere med reelt enlige i forhold til forsørgelsesydelse m.v.).

Med lovforslaget foreslås der indført en ordning, hvor en person med opholdstilladelse efter særloven om fordrevne fra Ukraine, der er gift og bor alene med sine børn i Danmark, fordi ægtefællen opholder sig i Ukraine, og hvor personen derfor kan anses som praktisk set enlig forsørger, kan ansøge om børnetilskud under samme betingelser som reelt enlige forsørgere.

Det vil være en betingelse for at få hjælpen, at den ansvarlige kommune vurderer, at personen med opholdstilladelse efter særloven kan anses for praktisk set enlig forsørger, og kommunen derfor forventes at yde personen selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (eller overgangsydelse) som enlig forsørger efter § 22, stk. 2, nr. 1, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovforslagets forslag til § 30 c, stk. 1. Hvis en person lever sammen med en anden end sin ægtefælle på adressen i Danmark, kan personen ikke anses for praktisk set enlig forsørger.

I forhold til retten til børnetilskud er det en betingelse, at der bliver ansøgt om børnetilskuddet senest den 31. marts 2024 for at få ret til børnetilskuddet fra den 1. april 2024. Det er derfor vigtigt, at man allerede nu ansøger om børnetilskuddet, hvis man tilhører målgruppen for denne ordning, selv om loven først skal træde i kraft den 31. marts 2024. Udbetaling Danmark vil dog først kunne træffe afgørelse i medfør af loven fra det tidspunkt, hvor loven er trådt i kraft.

Hvis du vil ansøge om børnetilskud efter den nye ordning

Den nye ordning gælder kun for personer med opholdstilladelse efter særloven om fordrevne fra Ukraine.

Det er en betingelse, at man er gift og har børn, men praktisk set kan anses som enlig, fordi ens ægtefælle opholder sig i Ukraine og hverken helt eller delvist er i stand til at bidrage til forsørgelsen. Det er også en betingelse, at personen ikke anses for samlevende med en anden end sin ægtefælle på adressen i Danmark som beskrevet ovenfor.

Din ansøgning skal indgives senest den 31. marts 2024, hvis du ønsker at få ret til børnetilskuddet allerede fra den 1. april 2024. Din ansøgning kan indgives til enten din Borgerservice i din kommune eller Udbetaling Danmark via borger.dk. Indtil loven træder i kraft, kan du ansøge ved, at du mundtligt eller skriftligt tilkendegiver over for din kommune eller Udbetaling Danmark, at du ønsker at søge om børnetilskud efter lovforslaget.

Efter den 31. marts 2024 vil det også være muligt at ansøge om tilskuddet, men her skal man ansøge ved at følge den almindelige ansøgningsprocedure, altså digital selvbetjening.

Du skal være opmærksom på, at muligheden for børnetilskuddet afhænger af, om Folketinget vedtager lovforslaget.

Der er et skema på Udbetaling Danmarks hjemmeside, der giver mulighed for at søge tilskuddet.

Søg børnetilskud til enlige (borger.dk)