Søg om landzonetilladelse - for private

Skal du opføre et nyt byggeri, udstykke en ny ejendom, eller ændre brugen af et areal eller en bygning på landet? Så kræver det ofte, at du får en landzonetilladelse, inden du går i gang.

Inden I søger

Inden I sender en ansøgning, anbefaler vi, at I booker en forhåndsdialog med en vores af byggesagsbehandlere. Mødet er telefonisk, varer cirka 30 minutter og er gratis.

Book et møde med en byggesagsbehandler

Vi anbefaler, at I booker mødet i god tid - på den måde sikrer vi, at I får mest muligt ud af mødet.

Når I booker mødet, skal I oplyse:

 • hvilken type byggeri, der er tale om
 • hvilken adresse, der er tale om
 • hvilket tidspunkt på dagen, der passer jer bedst indenfor vores åbningstider (se nederst på siden)

I kan desuden med fordel vedhæfte tegninger af projektet.

Når du er klar til at søge

Godt at vide

Byggerier og ændringer, der kræver landzonetilladelse (jf. Planlovens § 35 stk. 1):

 • Opførelse af ny bolig
 • Opførsel af en garage, carport eller et udhus på over 50 m2 i tilknytning til boligen
 • Udvidelse af eksisterende bolig til over 500 m2
 • Ibrugtagning af en fritidsbolig til en helårsbolig
 • Udstykning af en ny ejendom
 • Ændret anvendelse af erhvervsbygning til privat udhus

Der er dog nogle undtagelser, hvor der ikke kræves landzonetilladelse.

Se undtagelserne i Planloven § 35

Byggerier og ændringer af beboelse

Hvis du ønsker at lave ændringer eller opføre nye bygninger på din grund til beboelse - for eksempel i form af helårshuse, garager, carporte eller udhuse, skal du i nogle tilfælde ikke søge om landzonetilladelse.

Byggerier og ændringer, der ikke kræver landzonetilladelse:

 • Til- og ombygning af helårshus, hvor husets samlede bruttoetageareal ikke overstiger 250 m².
 • Opførelse af en garage, carport, udhus, drivhus og lignende bygninger på højst 50 m², når disse opføres i tilknytning til enfamiliehuse eller sommerhuse, og byggeriet ikke medfører oprettelse af en ny bolig. Der kan dog kun opføres en bygning under 50 m² af samme art og til samme brug uden landzonetilladelse.
 • Helårsboligs overgang til anvendelse som fritidsbolig.

Byggerier og ændringer i erhverv og landbrug

Som hovedregel skal du ikke søge landzonetilladelse, hvis dit byggeri er erhvervsmæssigt nødvendigt for dit landbrug, skovbrug eller fiskerierhverv.

Læs mere om de særlige undtagelser

Hvis dit byggeri eller ændring kræver en landzonetilladelse, skal du forvente, at det kan tage lang tid, før du har din tilladelse.

Anden lovgivning

Der kan være andre lovgivninger, som har betydning for behandlingstiden af din sag.

Det kan være tilfældet, hvis dit byggeri skal opføres tæt på en sø, å, kirke eller gravhøj.

Nabohøringer

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at foretage en naboorientering, hvor der er en høringsfrist for bemærkninger på 14 dage, inden der kan træffes en afgørelse. 

Herefter skal tilladelsen annonceres på vores hjemmeside, hvorefter der er 4 ugers klagefrist. Når den udløber, vil du modtage et brev fra os, der fortæller, om der er sket indsigelser eller ej.

Hvis der ikke er nogle indsigelser, kan du benytte din landzonetilladelse, og du vil efterfølgende få meddelt en byggetilladelse.

Det kan være komplekst at søge om landzonetilladelse. Det skyldes, at en ansøgning kræver, at du fremsender teknisk dokumentation for dit byggeri, før dit projekt kan færdigmeldes.

Med de store krav, der stilles til ansøgningen, anbefaler vi, at du tager kontakt til en professionel rådgiver.

En professionel rådgiver kan være en:

 • arkitekt
 • ingeniør virksomhed
 • bygherrerådgiver
 • entreprenør
 • fagperson indenfor byggeri.

Vær opmærksom på, at det ikke er noget krav, at du har en rådgiver, og du må gerne søge på egen hånd.

Når du ansøger om landzonetilladelse, opkræver vi i nogle tilfælde et gebyr for den tid, vi har brugt på din sag.  Som bygherre har du derfor selv indflydelse på, hvor stort gebyret bliver. Hvis din ansøgning er grundig, og du har vedlagt relevant dokumentation, kræver det nemlig mindre tid for os at behandle din sag.

Byggesager, hvor der opkræves gebyr:

Vi opkræver blandt andet gebyr for:

 • tilladelser og afslag – herunder lovliggørelsessager
 • dispensationer fra bygningsreglementer
 • påbud i forbindelse med lovliggørelser

Byggesager, hvor der ikke opkræves gebyr:

Vi opkræver for eksempel ikke gebyr for:

 • annullerede og henlagte sager (før afgørelsen)
 • sagsbehandling efter anden lovgivning – f.eks. dispensationer fra lokalplaner og generel vejledning

Timepriser for sagsbehandling i 2022

Timepris uanset sagstype: 604 kr.

Forhåndsdialog på max 1 time: 0 kr.

Forhåndsdialog på over 1 time: 604 kr.

Hvordan opkræves gebyret?

Gebyret opkræves i 2 rater:

 1. rate opkræves, når byggetilladelsen, den midlertidige byggetilladelse, dispensationen eller afslaget er udstedt.
 2. rate opkræves, når byggearbejdet kan sættes lovligt i gang, og byggesagen afsluttes.

Vi sender som udgangspunkt fakturaen til ejeren af bygningen. Skal vi sende fakturaen til en anden, skal det fremgå af din ansøgning.

Når du får en landzonetilladelse, vil der i nogle tilfælde fremgå en udnyttelsesfrist på 3 år.

Er det tilfældet, har du 3 år til at udnytte din tilladelse inden den bortfalder.

Kontakt vores byggesagsbehandlere

Kontakt

Team Byg
Frederik IX’s Plads 1
9640 Farsø
Tlf.: 99668227
Mail: byggesag@vesthimmerland.dk

Telefontid

Mandag: lukket
Tirsdag: 12.30 – 15.00
Onsdag: lukket
Torsdag: 12.30 – 17.00
Fredag: lukket