Boligstatus og boligændringer

Hvis din bolig ændrer status, du får nye bygninger, eller du opdager en fejl i din boligs oplysninger, er du forpligtet til at lave rettelserne i BBR.

Du kan også få rettet dine BBR-oplysninger ved at sende en mail til bbrpost@vesthimmerland.dk. I emnefeltet skal du skrive dine rettelser.

Din ændring kan kræve tilladelse

Vær opmærksom på, at ændringer af din bolig og dens status kan kræve en bygge- eller landzonetilladelse.

Se, hvordan du søger en byggetilladelse

Se, hvordan du søger en landzonetilladelse

Godt at vide

En bolig kan enten have status som en helårsgrund, fritidsgrund eller et sommerhus. Er du i tvivl om, hvilken status din bolig har, kan du indhente data om din bolig i selvbetjeningen.

Ændrer din bolig status, er du forpligtet til at melde det til BBR.

Der er forskel på, hvilke krav og tilladelser, der kræves, når du skal ændre en boligs status.

Bolig i byzone

Fra helårsbolig til fritidsbolig

 • Du skal melde ændringen til BBR, som sender den til os.
 • Hvis der er en gældende lokalplan, skal din bolig overholde anvendelsesbestemmelsen.
 • Ændringen kan kræve, at du indhenter en byggetilladelse.

Fra fritidsbolig til helårsbolig

 • Du skal melde ændringen til BBR, som sender den til os.
 • Det kræver ikke en byggetilladelse.

Bolig i landzone

Fra helårsbolig til fritidsbolig

 • Du skal melde ændringen til BBR, som sender den til os.
 • Det kræver ikke en landzonetilladelse (jf. Planlovens § 36, stk. 1, nr. 10).
 • Det kan kræve, at du indhenter en byggetilladelse.

Fra fritidsbolig til helårsbolig

 • Du skal melde ændringen til BBR, som sender den til os.
 • Det kræver, at du indhenter en landzonetilladelse (jf. planlovens § 36, stk. 1).
 • Det kan kræve, at du indhenter en byggetilladelse.

Bolig i sommerhusområde

Fra helårsbolig til sommerhus:

 • Du skal melde ændringen til BBR, som sender den til os.
 • Det kræver ikke en byggetilladelse.

Fra sommerhus til helårsbolig

 • Det er som udgangspunkt ikke tilladt at lave en sådan ændring, da det er i strid med den gældende lokalplan.
 • Du skal melde ændringen til BBR, som sender den til os.
 • Det kræver, at du indhenter en byggetilladelse.

Der gives normalt ikke tilladelse til at ændre boligens status fra fritidsbolig til helårsbolig, hvis:

 • fritidsboligen aldrig har haft status som en helårsbolig
 • fritidsboligen ligger i et område, der er fredet
 • fritidsboligen ligger i et område, der er omfattet af en natur- og/eller landskabsudpegning

Fritidsboliger, der har været helårsboliger inden for nyere tid (ca. 10 år), vil ofte kunne opnå tilladelse til igen at blive anvendt som helårsbolig. Vi foretager dog en konkret vurdering i hvert enkelte tilfælde.

Hvis boligen tidligere har været helårsbolig, lægger vi i vurderingen vægt på:

 • hvor længe boligen ikke har været anvendt som helårsbolig
 • størrelsen af boligen
 • om boligen ligger omgivet af flere helårsboliger i nær afstand
 • om der er andre fritidsboliger i områder, som ud fra lighedshensyn også vil have krav på at blive helårsboliger
 • om en tilladelse på sigt vil kunne føre til, at der opføres en væsentligt større bolig – det uanset, om din ansøgning på ansøgningstidspunktet kun indebærer begrænsede eller ingen bygningsmæssige tiltag

Er din bolig placeret i et sommerhusområde, må den kun benyttes til kortvarige ferieophold. Det må ikke benyttes til overnatning (helårsbolig) i perioden fra den 1. november til udgangen af februar. 

I særlige tilfælde kan vi dog dispensere forbuddet.

Hvis du vil søge om dispensation til at benytte dit sommerhus som helårsbolig, skal du sende en mail til byggesag@vesthimmerland.dk med en beskrivelse af den særlige årsag til, hvorfor du søger om dispensation.

Særlige årsager for dispensation vil typisk være:

 • sygdom
 • handicap
 • et ønske om en bolig i tilknytning til lokale erhverv i sommerhusområdet

Dispensationen bortfalder dog, hvis:

 • der sker et ejerskifte
 • boligen ikke længere anvendes som helårsbolig

Særlige regler for pensionister

Er du pensionist, og ejer du en bolig i et sommerhusområde, har du ret til at benytte din bolig som helårsbolig, når du har ejet boligen i 1 år.

Ved pensionist forstås:

 • En person, der har ret til folkepension
 • En førtidspensionist
 • En efterlønsmodtager
 • En modtager af fleksydelser
 • En person på 60 år eller derover, der oppebærer pension

BBR er en forkortelse for Bygnings- og Boligregistret.

Din bolig og dine bygninger skal være registeret i BBR, og dine boligforhold skal afspejle de faktiske forhold. Det vil sige, at dine BBR-oplysninger også skal vise forhold, der eventuelt ikke er godkendt.

Laver du ændringer i din bolig, eller ændrer du din boligs status, er du også forpligtet til at rette dine BBR-oplysninger.

OIS er en forkortelse for Offentlig Informations Server. Det er her, du kan indhente data om din bolig.