Hvervsfortegnelse 2018 - 2021

Se hvilke Byrådsmedlemmer, der er udpeget som repræsentanter i de forskellige hverv.

Oversigt over hverv

Medlemmer udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

Medlem Stedfortræder
Poul Østergaard (A)  
Mads Krarup (V) Jane Gertsen
Henrik Frandsen (C)  


Marts 2020 indtræder Poul Østergaard som medlem i stedet for Eigild Gertsen.

Byrådet udpegede nye medlemmer til bestyrelsen, da der ikke var taget højde for at medlemmerne skulle være bosiddende i Aggerborg sogn, ved udpegningen på det konstituerende møde.

Byrådet godkendte ovenstående medlemmer på møde den 25. januar 2018.

Byrådet har truffet beslutning om at være medlem af foreningen. 

Læs mere om Balance Danmark

Beboerklagenævnet består af en formand og to andre medlemmer, samt et socialsagkyndigt medlem.

Medlemmer af Beboerklagenævnet:

  Medlem Stedfortræder
Formand Charlotte Jakobsen Tina Kjær-Christensen
Lejerrepræsentant Kurt Freiheit Nielsen Michael P. Andersen
Udlejerrepræsentant Niels Krogh Madsen Ove Flak
Socialsagkyndig Lilli Vestergaard Lone Lollesgaard


Medlemmer samt formand for Beboerklagenævnet blev valgt på Byrådets møde den 1. marts 2018.

Beskæftigelsesudvalget består af 7 medlemmer.

Beskæftigelsesudvalgets medlemmer:

Beskæftigelsesudvalgets medlemmer
Medlem Parti  
Brian Christensen O Formand 
Kurt Friis Jørgensen V Næstformand 
Svend Jørgensen C  
Liselotte Lynge Jensen O  
Per Jensen A  
Jakob Vium Dyrman V  
Rasmus Vetter A  

På Byrådets møde den 29. august 2019 blev det godkendt at Peter Harbo udtrådte af Byrådet og at Jakob Vium Dyrman indtræder i stedet. Jakob Vium Dyrman indtræder samtidig i Beskæftigelsesudvalget.

På Byrådets møde den 2. april 2020 blev det godkendt at Henrik Dalgaard udtræder og Allan Ritter træder ind.

På Byrådets møde den 28. januar 2021 blev det godkendt at Allan Ritter Andersen udtrådte af Beskæftigelsesudvalget pr. 2. marts 2021 og at Svend Jørgensen indtrådte i stedet.

Bevillingsnævnet består af 7 medlemmer samt vicepolitiinspektøren.

Medlemmer af Bevillingsnævnet:

Medlem   Stedfortræder  
Poul Severinsen Vicepolitiinspektør    
Per Bach Laursen V Kurt Friis Jørgensen V
Jens Lauritzen V Inge M. Nielsen V
Allan Ritter C Henrik Dalgaard C
Doris Lauritzen A Per Jensen A
Brian Christensen O Liselotte Lynge Jensen O
Peder Holm Pedersen Horesta    
Adnan Fejzic Økonomisk indsigt    

1. marts 2018 blev Adnan Fejzic udpeget som medlem med økonomisk indsigt.

På Byrådets møde den 11. januar 2021 blev det godkendt, at Per Jensen træder ind som personlig stedfortræder i stedet for Uffe Bro.

Bestyrelsen er den øverste myndighed og er sammensat således:

 • 1 medlem udpeges af Vesthimmerlands Kommune
 • 1 medlem udpeges af lnadsforeningen LEV lokalt
 • 1 medlem udpeges blandt beboerne, eller pårørende/beboerrepræsentant

Der vælges en stedfortræder for medlemmet.

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

Medlem Stedfortræder
Karsten Kjærgaard Søren Dolmer 

Vesthimmerlands Kommunes borgmester og kommunaldirektør er fødte medlemmer af udvalget.

Medlemmer af bestyrelsen fra Vesthimmerlands Kommune:

 • Per Bach Laursen (V)

Medlemmer af direktionen fra Vesthimmerlands Kommune:

 • Henrik Kruuse

Læs mere om udvalget

Børne- og Familieudvalget består af 7 medlemmer.

Børne- og Familieudvalgets medlemmer:

Børne- og Familieudvalgets medlemmer
Medlem Parti  
Inger Nielsen  V Formand 
Niels Heebøll F Næstformand
Doris Lauritzen A  
Lars Andresen V  
Niels Krebs Hansen C  
Rasmus Vetter A  
Signe Nøhr C

Børne- og Ungeudvalget består af:

 • 2 byrådsmedlemmer
 • byretsdommeren i retskredsen
 • 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af statsforvaltningen

Medlemmer af Børne- og Ungeudvalget:

Medlem   Stedfortræder
Per Jensen (A) Formand Asger Andersen (A)
Morten Mejdahl (V) Næstformand Kurt Friis Jørgensen (V)

Bestyrelsen består af 9 medlemmer:

 • 1 medlem udpeges af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune
 • 1 medlem udpeges af Byrådet i Mariagerfjord Kommune
 • 2 medlemmer udpeges af DH blandt relevante brugerorganisationer med tilknytning til CKU Himmerland
 • 2 medlemmer vælges af og blandt skolens lærere og øvrige medarbejdere. Heraf skal mindst én være lærer
 • 1 medlem vælges af og blandt undervisningsinstitutionens elever.
 • 2 medlemmer udpeget efter indstilling fra arbejdsmarkedets parter LO og DA.

For alle medlemmer vælges der stedfortrædere.

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

Medlem Stedfortræder
Søren Virenfeldt (G) Kirsten Moesgaard

 Det blev godkendt på Byrådsmødet i maj 2020, at Søren Virenfeldt indtræder som medlem i stedet for Kirsten Moesgaard, og at Kirsten Moesgaard indtræder som stedfortræder i stedet for Søren Virenfeldt.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer:

 • 4 medlemmer vælges af den ordinære generalforsamling
 • 1 medlem udpeges af Byrådet

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Lene Mikkelsen 

Udpegningen følger den kommunale valgperiode og gælder i 4 år.

Medlemmer af Destination Himmerland:

Borgmester Per Bach Laursen  
Erhvervsrepræsentant Kent Lodberg Landal GreenParks
  Mark Bering Himmerland
Repræsentant for forenings- og kulturlivet Per Frederiksen  

Bestyrelsen består af 5 medlemmer:

 • 4 medlemmer vælges på generalforsamlingen
 • 1 medlem udpeges af Byrådet

Vælger Byrådet ikke at udpege et medlem består bestyrelsen kun af de 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Asger Andersen (A)

Byrådet udpeger 1 medlem til optagelse på liste over medlemmer af ekspropriationskommissionen. Medlemmet bør have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Jens Erik Laustsen

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der sammensættes således:

 • 2 medlemmer udpeget af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune
 • 2 medlemmer indstillet fra Erhvervsskolernes bestyrelse
 • 2 medlemmer indstillet fra beboerne på et beboermøde.

Medlemmer udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Søren Virenfeldt
 • Per Lauge

På Byrådets møde den 21. juni 2018 blev det godkendt at Jakob Gelardi Davidsen udtrådte og at Søren Virenfeldt indtræder i stedet. 

Bestyrelsen består af:

 • 1 medlem udpeget af Byrådet i Vesthimmerlands kommune,
 • 1 medlem udpeget af Himmerlands Udviklingsråd,
 • 1 medlem udpeget af Dansk Maskinhandlerforening,
 • 1 medlem udpeget af handelsstandsforeningerne i Vesthimmerlands kommune i forening,
 • 1 medlem udpeget af DS håndværk og industri,
 • 1 medlem udpeget af Dansk Metal Himmerland,
 • 1 medlem udpeget af HK Nordjylland,
 • 1 medlem udpeget af 3F Midtfjord,
 • 1 medlem udpeget af Kost- og ernæringsforbundet,
 • 2 medlemmer udpeget af elevrådet, heraf 1 med stemmeret og en uden,
 • 2 medlemmer udpeget af institutionens medarbejder, heraf 1 med stemmeret og en uden.

Udpegningen har virkning for perioden 1. maj 2018 – 31. april 2022.

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Inger M. Nielsen (V)

Erhverv Væksthimmerland ledes af en styrelse på 10 medlemmer:

 • De fire lokale erhvervsråd/erhvervsforeninger udpeger hver 2 medlemmer.
 • 2 medlemmer udpeget af Byrådet

Medlemmer udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Per Bach Laursen (V)
 • Asger Andersen (A)

På Byrådets møde den 17. december 2020 blev det godkendt at Palle Jensen udtrådte og at Asger Andersen indtræder i stedet.

Borgmesteren i Vesthimmerlands Kommune er født medlem af fonden.

Medlemmer fra Vesthimmerlands Kommune:

 • Per Bach Laursen (V)

Fonden ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, der sammensættes således:

 • 1 medlem udpeget af Vesthimmerlands Museum
 • 1 medlem udpeget af Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur
 • 1 medlem udpeget af Bygningsfredningsforeningen BYFO, og
 • 1 medlem udpeges af Vesthimmerlands Kommune

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

Medlem   Stedfortræder  
Per Bach Laursen V Theresa Berg Andersen  F

Byrådet besluttede i møde den 23. august 2012 at udpege den til enhver tid siddende borgmester. 

FGU ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer - heraf 2 udpeget fra Byrådet i Vesthimmerlands Kommune

Medlemmer fra Vesthimmerlands Kommune

 • Niels Krebs Hansen
 • Kurt Friis Jørgensen

På Byrådsmødet den 2. april 2020 blev det godkendt, at Niels Krebs Hansen indtræder i stedet for Signe Nøhr.

Et fredningsnævn består af:

 • 1 formand, der skal være dommer, og som udpeges af Miljø- og Fødevareministeren 
 • 1 medlem, der udpeges af Miljø- og Fødevareministeren,
 • 1 medlem, der udpeges af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

Medlem Stedfortræder
Jens Lauritzen (V) Kurt Friis Jørgensen (V)

Den valgte person fra Byrådet indtræder i fredningsnævnet ved behandling af sager, der vedrører arealer i Vesthimmerlands kommune.

Fritidsrådet består af 13 medlemmer og er sammensat således:

 • 6 medlemmer indstillet af foreninger og fritidsklubber
 • 2 medlemmer indstillet af folkeoplysningsforbund
 • 2 medlemmer indstillet af de uniformerede korps
 • 1 medlem indstillet af lokale handicaporganisationer
 • 2 medlemmer udpeget af Byrådet

Fritidsrådets medlemmer:

Medlem     1. stedfortræder (personlig)      2. stedfortræder  
Udpeget af Byrådet               
Jakob Vium Dyrman V   Jens Lauritzen V   Lars Andresen
Asger Andersen    Per Jensen    Rasmus Vetter A

Øvrige medlemmer:

Medlem 1. stedfortræder (personlig) 2. stedfortræder (personlig) 
Allan Bach Sørensen Lone Bentzen Rune Toft
Thomas Jensen Torben Thulstrup Peder Ditlev
Bo Hansen Kristian Lorenzen Ivor Bjergaard
Søren B. Sørensen Henning Als Thomas Svenningsen
Kim Trier Patrick Trier Lone Trier
Poul Erik Pedersen Gert Rasmussen Kenneth Møller Nielsen
Søren V. Sørensen Jesper H. Jespersen Irene Bæk
A. Aage Mortensen Ole Petersen Anni B. Poulsen
Eva Harbo Andersen Mona Andersen Dorthe Rolighed
Gitte Rieks Jakobsen Diana Nielsen Bolette Sahl
Inga Vad Nielsen Inge Høecke Signe Elkær

Poul Erik Pedersen er valgt til formand.
Søren B. Sørensen er valgt til næstformand.

Byrådet godkendte 30.  august 2018 at Jens Lauritzen og Peter Harbo bytter pladser, således at Peter Harbo blev medlem og Jens Lauritzen blev suppleant.

På Byrådets møde den 29. august 2019 blev det godkendt at Peter Harbo udtrådte af Byrådet og at Jakob Vium Dyrman indtræder i stedet. Jakob Vium Dyrman indtræder samtidig i Fritidsrådet. 

Grundlisteudvalget består af 5 medlemmer udpeget af Byrådet.

Grundlisteudvalget består af:

 • Per Nørgaard
 • Ulla Skov
 • Søren Virenfeldt
 • Herdis Brix
 • Gerda V. Sørensen

Handicaprådet består af 8 medlemmer, og sammensættes således:

 • 2 medlemmer udpeget efter indstilling fra Danske handicaporganisationer
 • 2 medlemmer udpeget efter indstilling fra lokale handicaporganisationer eller af grupperinger udenfor Danske Handicaporganisationer
 • 2 medlemmer udpeget blandt Byrådets medlemmer
 • 2 medlemmer udpeget blandt ansatte i Vesthimmerlands Kommune 

Vesthimmerlands Kommunes Handicapråd består af:

Medlem     Personlig stedfortræder  
Fra Byrådet         
Morten Mejdahl V   Lars Andresen V
Doris Lauritzen A   Rasmus Vetter A
Fra administrationen        
Britta Bruun-Schmidt     Lene Schmidt Sundheds- og Kulturforvaltningen
Birgit Graversgaard     Lone Lollesgaard Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Øvrige        
Ella Holm Hansen     Merete Bennov  
Lisbeth Nielsen     Lisbeth H. Mikkelsen  
Tinna Johannesen     Vilhelm Stensgaard  
Leif Holm Nielsen     Dorte Vejs  

På Byrådets møde den 2. april 2020 blev det godkendt at Karina Rye udtræder og Tinna Johannesen indtræder.

Vilhelm Stensgaard indtræder som personlig stedfortræder for Tinna Johannesen, og Dorte Vejs indtræder som Personlig stedfortræder for Leif Holm Nielsen.

Byrådet skal udpege 3 medlemmer samt 3 personlige stedfortrædere.

Hegnssynet består af:

Medlem     Personlig stedfortræder  
Kurt Friis Jørgensen V Formand Lars Andresen V
John Engelhardt Vigsø      Ivan Bach  
Hans-Jørgen Kastberg     Per Nyborg C

4 medlemmer udpeges af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune, heraf skal:

 • 1 medlem være medlem af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune
 • 1 medlem have interesse for kulturarven
 • 1 medlem have kendskab til museumsverdenen
 • 1 medlem have kendskab til bestyrelsesarbejde og indsigt i budget og regnskab.

Herregårdsrådet og bestyrelsen for Hessels Venner udpeger hver 1 medlem.

Medlemmer udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

Byrådsmedlem Lars Andresen   V
Interesse for kulturarven Holger Jessen  
Kendskab til museumsverdenen Broder Berg  
Kendskab til bestyrelsesarbejde og
indsigt i budget og regnskab
Kurt Friis Jørgensen  V

Bestyrelsen udpeges således:

 • 1 medlemmer udpeges af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune
 • 2 medlemmer udpeges i fællesskab af Spar Nord Bank A/S og Sparekassen Himmerland.

De således udpegede 3 bestyrelsesmedlemmer udpeger de resterende 3 medlemmer af bestyrelsen.

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Gitte Straagaard Holm

Byrådet indstiller 1 person, der udpeges til distriktsudvalget af Forsvarsministeren.

Medlem udpeget af byrådet:

 • Jens Lauritzen (V)

Byrådet udpeger 1 medlem samt 1 personlig stedfortræder blandt dets medlemmer.

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

Medlem     Stedfortræder  
Jens Lauritzen V    Per Bach Laursen  V

Huslejenævnet består af en formand og to andre medlemmer, samt et socialsagkyndigt medlem.

Huslejenævnet består af:

  Medlem Stedfortræder
Formand Tina Kjær-Christensen Charlotte Jakobsen
Lejerrepræsentant Nikoline Brohus Sørensen Jørgen D. Jensen
Udlejerrepræsentant Finn Krebs Andersen Henning Lauridsen
Socialsagkyndig Lilli Vestergaard Lone Lollesgaard

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, hvoraf 3 udpeges af Vesthimmerlands Kommune og 3 af Skive Kommune.

Medlemmer fra Vesthimmerlands Kommune:

Morten Mejldahl V
Niels Krebs Hansen C
Anders Kjær Kristensen A

På Byrådets møde den 11. januar 2021 blev det godkendt, at Anders Kjær Kristensen træder ind i stedet for Uffe Bro.

Institutionen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der sammensættes således:

 • 1 medlemmer udpeges blandt medlemmerne af kultur- og Fritidsudvalget eller - hvis dette ikke er muligt - af Byrådets midte
 • 1 medlem udpeges efter indstilling af bestyrelsens øvrige medlemmer og skal have relation til samtidens literære miljø
 • 2 medlemmer udpegers af Vesthimmerlands Museum
 • 3 medlemmer udpeges efter indstilling fra Johannes V. Jensen Museets Støtteforening

Medlemmer udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Niels Heebøll (F)

Øvrige medlemmer:

 • Per Nørgaard
  Bente Høj Jensen
  Else Marie Spanggard Drost
  Ole Wøide
  Hans Støttrup Jensen

Pr. 14. august 2019 er der blevet godkendt vedtægtsændringer, så bestyrelsen nu udgøres af 7 medlemmer. Det ekstra medlem skal have relation til samtidens literære miljø.

Borgmesteren i Vesthimmerlands Kommune er født medlem af kredsen.

Medlemmer fra Vesthimmerlands Kommune:

 • Per Bach Laursen (V)

Delegerede til Kommunalpolitisk topmøde:

Delegerede med stemmeret     Stedfortræder  
Per Bach Laursen V   Kurt Friis Jørgensen V
Inger M. Nielsen V   Jakob Vium Dyrman V
Svend Jørgensen  C   Allan Ritter C
Theresa Berg Andersen F   Niels Heebøll F
Doris Lauritzen A    Palle Jensen A

På Byrådets møde den 29. august 2019 blev det godkendt at Peter Harbo udtrådte af Byrådet og at Jakob Vium Dyrman indtræder i stedet. Jakob Vium Dyrman indtræder samtidig som stedfortræder som delegeret til Kommunalpolitisk topmøde. 

På Byrådets møde den 28. november 2019 blev det godkendt at Theresa Berg har orlov 1. januar 2020 - 30. juni 2020 pga. folketingsarbejde. Karen Clausager indtræder som vikar. Karen Clausager indtræder samtidig som delegeret til Kommunalpolitisk topmøde.(Det blev godkendt i Byrådsmødet maj 2020 af forlænge orloven til 31. juli 2020 hvorefter Theresa Berg Andersen indtræder igen.

Borgmesteren er født medlem af KL´s repræsentantskab.

Byrådet udpeger en stedfortræder for borgmesteren:

Medlem Stedfortræder
Per Bach Laursen (V) Liselotte Lynge Jensen (O)


22. marts 2018 blev det godkendt at Theresa Berg Andersen bliver fritaget fra posten. Liselotte Lynge Jensen blev udpeget som stedfortræder. 

Vesthimmerlands Kommunes kommunaldirektør er født medlem af foreningen og kredsen.

Medlemmer fra Vesthimmerlands Kommune:

 • Henrik Kruuse

Læs mere om foreningen

 

Borgmesteren i Vesthimmerlands Kommune er født medlem af rådet.

Medlemmer fra Vesthimmerlands Kommune:

Medlem Stedfortræder
Per Bach Laursen Theresa Berg Andersen

Læs mere om rådet

Borgmesteren i Vesthimmerlands Kommune er født medlem af udvalget.

Medlemmer fra Vesthimmerlands Kommune:

 • Per Bach Laursen (V)

Læs mere om udvalget

Kultur- og Fritidsudvalget består af 7 medlemmer.

Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer:

Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer
Medlem Parti  
Asger Andersen A Formand
Niels Heebøll F Næstformand
Jens Lauritzen V  
Per Jensen A  
Per Nyborg C  
Jakob Vium Dyrman V  
Niels Krebs C  

På Byrådets møde den 29. august 2019 blev det godkendt at Peter Harbo udtrådte af Byrådet og at Jakob Vium Dyrman indtræder i stedet. Jakob Vium Dyrman indtræder samtidig i Kultur- og Fritidsudvalget. 

På Byrådets møde den 2. april 2020 blev det godkendt at Signe Nøhr udtræder og Niels Krebs Hansen træder ind.

Kredsrådet består af politidirektøren, der er formand, og borgmestrene i politikredsen.

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

Medlem Stedfortræder
Per Bach Laursen (V) Theresa Berg Andersen (F)

Bestyrelsen består af 11 medlemmer:

 • 4 medlemmer valgt fra Vesthimmerlands Kommune
 • 4 medlemmer valgt fra Jammerbugt Kommune 
 • 1 medlem udpeget af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune
 • 1 medlem udpeget af Byrådet i Jammerbugt Kommune 
 • 1 medlem udpeget af Regionen

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

Medlem Stedfortræder
Rasmus Vetter  (A) Doris Lauritzen   (A)

Byrådet har truffet beslutning om at være medlem af foreningen. 

Læs mere om Landdistrikternes Fællesråd

Landsbyudvalget består af 10 medlemmer:

 • Byrådet udpeger 2 medlemmer blandt Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer , for Byrådets valgperiode
 • 2 medlemmer og 1 suppleant fra hvert af de 4 lokalområder vælges senest 1. december og godkendes i Kultur- og Fritidsudvalget 

Landsbyudvalget konstituerer sig på det første udvalgsmøde i det nye kalenderår.  Valg af formand og næstformand for Landsbyudvalget sker blandt udvalgets medlemmer og er gældende for et kalenderår.

Medlemmer udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Niels Heebøll (F)
 • Asger Andersen (A)

Bestyrelsen består af 7 medlemmer:

 • 5 medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling
 • 2 medlemmer udpeges af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune. 1 af medlemmerne skal være medlem af Byrådet. 

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Jens Lauritzen (V)
 • Per Jensen (A)

Hver kommune udpeger 1- 2 repræsentanter til det politiske forum:

 • 1 repræsentant udpeges blandt Byrådets midte fortrinsvis blandt medlemmeskommunernes  Teknik- og Miljøudvalg
 • 1 repræsentant kan udpeges udenfor Byrådets midte

Det enkelte Byråd kan beslutte, at det andet medlem kan vælges uden for Byrådets midte.

Vesthimmerlands Kommunes Byråd besluttede i møde den 31. oktober 2013, at Vesthimmerlands Kommune udpeger 2 medlemmer fra Byrådets midte til Limfjordsrådet.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Medlemmer fra Vesthimmerlands Kommune:

Medlem   Stedfortræder   
Jens Lauritzen  V Mikael Lisberg Toft A
Niels Krebs Hansen   C Anders Kjær Kristensen  A

På Byrådets møde den 11. januar 2021 blev det godkendt, at Mikael Lisberg Toft træder ind som personlig stedfortræder for Jens Lauritzen i stedet for Uffe Bro.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer:

 • 1 medlem udpeget af KKR - Kommunekontaktrådet
 • 2 medlemmer udpeges af LEV Nordjylland
 • 2 medlemmer vælges af og blandt skolens lærere og øvrige medarbejdere
 • 1 medlem vælges af og blandt undervisningsinstitutionens elever
 • 1 medlem udpeges af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune.

Medlemmer udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

Medlem fra Byrådet   Stedfortræder  
Annagrethe Sperling    Doris Lauritzen  A
Medlem udpeget på vegne af KKR      
Rasmus Vetter  A Doris Lauritzen

Den 22. marts 2018 godkendte Byrådet at Theresa Berg Andersen udtrådte af bestyrelsen. Stedfortræder Annagrethe Sperling indtrådte som medlem i stedet.

Den 26. april 2018 godkendte Byrådet at Doris Lauritzen indtrådte som stedfortræder for Annagrethe Sperling  

De Lokale Arbejdsmarkedsråd består af:

 • Borgmester
 • Formand for Beskæftigelsesudvalget
 • Næstformand for Beskæftigelsesudvalget 
 • Direktør for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
 • Uddannelses og Arbejdsmarkedschef
 • Repræsentant fra Erhverv Væksthimmerland
 • Repræsentant fra Handelsstandsforeningerne

Medlemmer udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

Per Bach Laursen V Borgmester
Brian Christensen O Formand for Beskæftigelsesudvalget
Kurt Friis Jørgensen V Næstformand for Beskæftigelsesudvalget
Morten Lund   Direktør for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Lone Lollesgaard   Uddannelses- og Arbejdsmarkedschef
Dan Skovgaard   Repræsentant for Erhverv Væksthimmerland
Mogens Kristensen        Repræsentant for Handelsstandsforeningerne

Bestyrelsen består af 7 medlemmer:

 • 5 medlemmer vælges på generalforsamlingen
 • 1 medlem udpeges af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune
 • 1 medlem udpeges af Løgstør Boligforening

Hvis Byrådet ikke vælger et medlem reduceres bestyrelsen med 1 medlem.

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Jens Lauritzen (V)

Messecenter Vesthimmerland ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer:

 • 1 medlemmer udpeget af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune, blandt Byrådets midte
 • 1 medlem udpeget af Erhverv Væksthimmerland
 • 1 medlem udpeget af Nordjysk Agrocenter A/S
 • 1 medlem udpeget af Visit Vesthimmerland
 • 1 medlem udpeget af handelsstandsforeningerne

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

Medlem   Stedfortræder  
Brian Christensen O Inger M. Nielsen V

Bestyrelsen udpeges på følgende måde:

 • 1 medlem udpeges af Farsø Tri og Trim
 • 1 medlem udpeges af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune
 • 1 medlem udpeges af de to øvrige medlemmer.

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Karen Clausager 

Naturstyrelsen Himmerland har indbudt Vesthimmerlands Kommune til at udpege en repræsentant til brugerrådet.

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Karen Clausager

Borgmesteren i Vesthimmerlands Kommune er født medlem af kredsen.

Medlemmer fra Vesthimmerlands Kommune:

 • Per Bach Laursen (V)

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

Medlem Stedfortræder
Niels Krebs Hansen (C) Anders Kjær Kristensen (A)

På Byrådets møde den 11. januar 2021 blev det godkendt, at Anders Kjær Kristensen træder ind som personlig stedfortræder for Niels Krebs Hansen i stedet for Uffe Bro.

Medlemmer udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

Medlem   Stedfortræder   
Asger Andersen A Per Jensen A

Valgperioden for bestyrelsen følger den kommunale valgperiode.

Medlemmer udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

Medlem     Personlig stedfortræder  
Anders Kjær Kristensen A Formand Mikael Lisberg Toft A
Jens Lauritzen V   Lars Andresen

På Byrådets møde den 11. januar 2021 blev det godkendt, at Anders Kjær Kristensen træder ind i stedet for Uffe Bro, og at Mikael Lisberg Toft erstatter Anders Kjær Kristensen som personlig stedfortræder. 

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Niels Jørgen Kristensen (V)

Bestyrelsen består af 9 medlemmer:

 • 3 medlemmer udpeges af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune
 • 1 medlem udpeges af Landboforeningen (i lokalområdet)
 • 1 medlem udpeges af DA (i lokalområdet)
 • 1 medlem udpeges af LO (i lokalområdet)
 • 1 medlem udpeges af 3F (i lokalområdet)
 • 1 medlem udpeges af Erhvervsskolerne Aars
 • 1 medlem vælges blandt medarbejderne på Kongshøjgaard Produktionsskole.

Medlemmer udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Kurt Friis Jørgensen (V)
 • Signe Nøhr (C)
 • Annagrethe Sperling

Bestyrelsen består af 5 medlemmer:

 • 1 medlemmer udpeges af Byrådet fra Byrådets midte 
 • 1 medlem udpeges af Ranum Efterskole 
 • 1 medlem udpeges af LO Vesthimmerland 
 • 1 medlem udpeges af DA Vesthimmerland
 • 1 medlem udpeges af medarbejderne på Næsbyhus Produktionsskole

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

Medlem Stedfortræder
Niels Heebøll (F) Brian Christensen (O)

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som udpeges på følgende måde:

 • 1 medlem udpeges af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune
 • 4 medlemmer udpeges af den ordinære generalforsamling

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Per Bisgaard (V)

Røde Kors Hjemmet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer:

 • 5 medlemmer udpeges af bestyrelsen for Dansk Røde Kors´ afdeling i Løgstør blandt foreningens medlemmer i lokalområdet,
 • 2 medlemmer udpeges af Vesthimmerlands Kommune, hvoraf 1 skal være fra Byrådet og bør være medlem af Sundhedsudvalget.

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Morten Mejdahl (V)
 • Karina Rye Pedersen

Bestyrelsen er Røde Kors Plejeboligers øverste myndighed. Bestyrelsen består af 7 medlemmer:

 • 4 medlemmer vælges af beboerne
 • 1 medlem udpeges af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune
 • 2 medlemmer udpeges af bestyrelsen for Den selvejende institution Røde Kors Hjemmet (II) i Løgstør.

Medlem fra Vesthimmerland Kommune:

Medlem   Stedfortræder  
Karin Simensen   Morten Mejdahl V

Medlemmer udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

Medlem Stedfortræder
Gitte Straagaard Holm Søren Tranholm

Sundhedsudvalget består af 7 medlemmer.

Sundhedsudvalgets medlemmer
Medlem Parti  
Palle Jensen A Formand
Liselotte Lynge Jensen O Næstformand 
Kirsten Moesgaard G  
Pia Buus Pinstrup C  
Morten Mejdahl V  
Per Bisgaard V  
Per Nyborg C  

På Byrådets møde den 1. marts 2018 blev det godkendt at Knud Kristensen udtrådte af Byrådet og at Pia Buus Pinstrup indtræder i stedet. Pia Buus Pinstrup træder samtidig ind i Sundhedsudvalget. 

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Søren Virenfeldt

Medlemmer udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Kurt Friis Jørgensen (V)
 • Michael Toft

Teknik- og Miljøudvalget består af 7 medlemmer.

Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer:

Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer
Medlem Parti  
Anders Kjær Kristensen A Formand
Lars Andresen V Næstformand
Henrik Dalgaard C  
Jens Lauritzen V  
Kirsten Moesgaard G  
Svend Jørgensen C  
Mikael Lisberg Toft A  

På Byrådets møde den 2. april 2020 blev det godkendt at Niels Krebs Hansen træder ud og Allan Ritter Træder ind.

På Byrådets møde den 11. januar 2021 blev det godkendt, at Mikael Lisberg Toft træder ind i stedet for Uffe Bro.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 20. januar 2021 blev det godkendt, at Anders Kjær Kristensen tiltræder som formand for Teknik- og Miljøudvalget.

På Byrådets møde den 28. januar 2021 blev det godkendt at Allan Ritter Andersen udtrådte  af Teknik- og Miljøudvalget pr. 2. marts 2021 og at Svend Jørgensen indtrådte i stedet.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. juni 2021 blev det godkendt, at Lars Andresen tiltræder som Næstformand i stedet for Kirsten Moesgaard.

Byrådet vælger 1 medlem bosiddende i den gamle Aalestrup kommune til repræsentantskabet.

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Per Bisgaard (V)

Bestyrelse består af 16 medlemmer:

 • 4 forældre fra 10. Klasses-centret og Ungdomsskolen
 • 2 forældre fra grundskolen
 • 2 repræsentanter fra Ungdomsuddannelserne - 1 fra Vesthimmerlands Gymnasium og 1 fra Erhvervsskolerne Aars 
 • 1 repræsentant fra Himur 
 • 3 medarbejderrepræsentanter 
 • 3 elevrepræsentanter
 • 1 medlem udpeget af Byrådet blandt dets medlemmer

Det blev godkendt på Byrådsmødet i august 2019, at Jakob Vium Dyrmann indtræder i stedet for Peter Harbo.

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Jakob Vium Dyrman (V)

Byrådet udpeger 4 personer inkl. borgmesteren, der er formand, og et tilsvarende antal stedfortrædere til valgbestyrelsen ved Folketingsvalg og til valgbestyrelsen ved valg til Europa-parlamentet.

Valgbestyrelsen ved Folketingsvalg - Himmerlandskredsen samt ved valg til Europaparlamentet:

Medlem     Stedfortræder  
Per Bach Laursen V Formand  Kurt Friis Jørgensen V
Svend Jørgensen C   Allan Ritter C
Niels Heebøll F   Theresa Berg Andersen A
Palle Jensen A  Næstformand Doris Lauritzen A

Udpegningen fandt sted på Byrådsmødet den 1. marts 2018, da der ved en fejl blev udpeget 5 på det konstituerende møde.

På Byrådets møde den 11. januar 2021 blev det godkendt, at Doris Lauritzen træder ind som personlig stedfortræder for Palle Jensen i stedet for Uffe Bro.

Byrådet udpeger 5 - 7 personer inkl. borgmesteren, der er formand og et tilsvarende antal stedfortrædere blandt dets medlemmer.

Stedfortrædere udpeges af den gruppe, der har udpeget det pågældende medlem.

Valgbestyrelsen ved kommunale valg:

Medlem     Stedfortræder  
Per Bach Laursen V Formand  Kurt Friis Jørgensen V
Svend Jørgensen C   Allan Ritter C
Niels Heebøll F   Doris Lauritzen A
Palle Jensen A Næstformand  Asger Andersen A
Brian Christensen O   Liselotte Lynge Jensen O

På Byrådets møde den 11. januar 2021 blev det godkendt, at Doris Lauritzen træder ind som personlig stedfortræder for Palle Jensen i stedet for Uffe Bro. 

Det blev godkendt i Byrådet den 28. januar 2021 at Asger Andersen indtræder som stedfortræder for Palle Jensen i stedet for Doris Lauritzen, da hun i forvejen er udpeget som stedfortræder for Niels Heebøll.

Valgstyrerne vælges ved forholdstalsvalg under ét blandrt vælgerne i kommune. Byrådet vælger ved forholdstalsvalg blandt valgstyrerne en formand for hvert afstemningsområde.

Hvis du ønsker at se hvem der er udpeget til det enkelte område kan du kontakte Byrådssekretariatet: byraadssekretariatet@vesthimmerland.dk.

Medlemmer fra Vesthimmerlands Kommune:

Medlem   Stedfortræder
Jens Lauritzen (V) Formand Kurt Friis Jørgensen (V)
Mikael Lisberg Toft (A)   Palle Jensen (A)
Rasmus Vetter (A) Næstformand Doris Lauritzen (A)
Liselotte Lynge Jensen (O)   Brian Christensen (O)
Per Nyborg (C) Udpeget for 2018 - 2019 Niels Krebs Hansen (C)
Niels Krebs Hansen (C) Udpeget for 2020 - 2021 Per Nyborg (C)

På Byrådets møde den 11. januar 2021 blev det godkendt, at Mikael Lisberg Toft træder ind i stedet for Anders Kjær Kristensen, og at Doris Lauritzen træder ind som personlig stedfortræder i stedet for Uffe bro.

Det blev godkendt i Byrådet den 28. januar 2021 at Palle Jensen indtræder som stedfortræder for Mikael Toft i stedet for Doris Lauritzen, da hun i forvejen er udpeget som stedfortræder for Rasmus Vetter.

Det blev godkendt i Byrådet den 29. oktober 2020 og på generalforsamlingen i Vesthimmerlands Forsyning den 29. april 2021 at Liselotte Lynge Jensen indtræder som medlem i stedet for Brian Christensen, og at Brian Christensen indtræder som stedfortræder i stedet for Liselotte Lynge Jensen.

Bestyrelsen er sammensat således:

 • 1 medlem udpeges af Himmerlands Udviklingsråd
 • 1 medlem udpeges af Lederforening i Efterskolen
 • 1 medlem udpeges af skiftevis Aalborg Universitet 
 • 1 medlem udpeges ved selvsupplering af den tiltrædende bestyrelse
 • 1 medlem udpeges af Byrådene i Regionen i forening
 • 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret udpeges af elevrådet
 • 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret udpeges af og blandt medarbejderne

Medlem udpeget af Byrådet:

 • Per Bisgaard (V)

På Byrådets møde den 25. januar 2018 blev det godkendt at Per Bisgaard er medlem istedet for Inger M. Nielsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på følgende måde:

 • 2 medlemmer udpeges af Byrådet
 • 3 medlemmer udpeges af Vesthimmerlands Museumsforening
 • 1 medlem fra Støtteforeningen for Stenaldercenter Ertebølle.
 • 1 medlem vælges af og blandt medarbejderne.

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Niels Heebøll (F)
 • Jakob Vium Dyrman

På Byrådets møde den 8. oktober 2020 blev det godkendt at Per Nørgaard udtræder og Jakob Vium Dyrman indtræder i stedet.

Bestyrelsen består af 4 medlemmer:

 • 2 medlemmer udpeges af Vesthimmerlands Kulturskoles bestyrelse og Vesthimmerlands Gymnasiums bestyrelse 
 • 2 medlemmer udpeges af Vesthimmerlands Kommune 

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Asger Andersen (A)
 • Kristian Dalgaard Nielsen (udpeget af Kultur- og Fritidsudvalget)

Medlemmerne udpeges således:

 • 3 medlemmer vælges af vesthimmerland Kommune efter indstilling fra turistchefen.
 • 1 medlem udpeges af Byrådet
 • 1 medlem udpeges af Turismeforum

Medlemmer udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

Medlem    
Theresa Berg Andersen F  
Kent Lodberg   Himmerland Golf og Spa Resort
Claus Birk Larsen   Direktør Himmerland Golf & Spa Resort
Lars Falk   Assistent professor og adjunkt UCN
Pia Munch Riisgaard    Observatør

På Byrådets møde den 28. november 2019 blev det godkendt at Theresa Berg har orlov 1. januar - 30. juni 2020 pga. folketingsarbejde. Karen Clausager er vikar i perioden og indtræder i bestyrelsen for VisitVesthimmerland.

Det blev godkendt i Byrådsmødet maj 2020 af forlænge orloven til 31. juli 2020, hvorefter Theresa Berg Andersen indtræder igen.

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Jens Erik Andersen

Vurderingsmænd:

 • Kurt Friis Jørgensen (V), Formand
 • Kurt Jensen
 • John Vigsø

Bestyrelse består af 5 medlemmer:

 • 3 medlemmer udpeget af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune
 • 1 medlem valgt af og blandt beboerne eller 1 medlem valgt af beboerne til at varetage deres interesser i bestyrelsen.
 • 1 medlem, der udpeges af og blandt Ældrerådets bestyrelse.

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Per Borregaard
 • Else Marie Sønderstrup
 • A. Aage Mortensen

Økonomiudvalget består af borgmesteren samt 6 af Byrådets øvrige medlemmer.

Borgmesteren er formand for udvalget.

Økonomiudvalgets medlemmer:

Økonomiudvalgets medlemmer
Medlem Parti  
Per Bach Laursen V Formand
Asger Andersen A Næstformand 
Signe Nøhr C  
Doris Lauritzen A  
Kurt Friis Jørgensen V  
Allan Ritter Andersen C  
Theresa Berg Andersen F  
     

På Byrådets møde den 28. november 2019 blev det godkendt at Theresa Berg har orlov 1. januar - 30. juni 2020 pga. folketingsarbejde. Karen Clausager er vikar i perioden. På Byrådets møde den 28. maj 2020 blev det godkendt at forlænge Theresa Bergs orlov til 31. juli 2020.

På Byrådets møde den 2. april 2020 blev det godkendt at Allan Ritter udtræder og at Signe Nøhr træder ind.

På Byrådets møde den 17. december 2020 blev det godkendt at Palle Jensen udtræder og at Asger Andersen træder ind.

På Byrådets møde den 28. januar 2021 blev det godkendt at Svend Jørgensen udtrådte af Økonomiudvalget pr. 2. marts 2021 og at Allan Ritter Andersen indtrådte i stedet.

Det kommunale fællesskab Aalborg Lufthavn er et andelsselskab, med hjemsted i Aalborg Kommune.

De kommunale andelshavere er:

 • Aalborg Kommune
 • Jammerbugt Kommune
 • Rebild Kommune
 • Brønderslev Kommune
 • Frederikshavn Kommune
 • Vesthimmerlands Kommune

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Per Bach Laursen (V)
 • Brian Christensen (O)

Bestyrelsen består af 7 medlemmer:

 • 6 medlemmer vælges af forældrekredsen
 • 1 medlem udpeges af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune.

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Rasmus Vetter (A)

Bestyrelsen består af 5 medlemmer inklusive formanden.

Medlemmer udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

Medlem     Stedfortræder  
Jakob Vium Dyrman V   Lars Andresen V
Karsten Kjærgaard     Gerda V. Sørensen  

På Byrådets møde den 29. august 2019 blev det godkendt at Peter Harbo udtrådte af Byrådet og at Jakob Vium Dyrman indtræder i stedet.

Jakob Vium Dyrman indtræder samtidig i Aars Boligselskab.

Bestyrelse består af 6 medlemmer:

 • 2 medlemmer udpeget af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune
 • 1 medlem indstillet fra Erhvervsskolernes bestyrelse
 • 1 medlem indstillet fra Vesthimmerlands Gymnasium
 • 2 medlemmer indstillet fra beboerne på et beboermøde.

Medlem udpeget af Vesthimmerlands Kommune:

 • Søren Virenfeldt
 • Per Lauge

Byrådet udpeger 7 byrådsmedlemmer til udvalget svarende til det antal, der er i Økonomiudvalg og stående udvalg. Medlemmerne vælges i Byrådet ved forholdstalsvalg (jf. styrelsesloven § 24, stk. 3). De gældende anmeldte valggrupper anvendes til fordelingen af pladser, hvilket betyder, at valggruppe 1 udpeger 5 medlemmer og valggruppe 2 udpeger 2 medlemmer. Formanden for udvalget udpeges af Byrådet.

Udvalget kan desuden udpege gæster og inddrage relevante ressourcepersoner efter behov. Direktionen udpeger en repræsentant for administrationen, der deltager i udvalgsmøderne.

Medlemmer af § 17 stk. 4 udvalget

 
Lars Andresen V Formand
Doris Lauritzen A  
Anders Kjær Kristensen A  
Per Nyborg C  
Signe Nøhr C  
Niels Heebøll F  
Jakob Vium Dyrman V  

På Byrådets møde den 29. august 2019 blev det godkendt at Peter Harbo udtrådte af Byrådet og at Jakob Vium Dyrman indtræder i stedet. Jakob Vium Dyrman indtræder samtidig i § 17 stk. 4 udvalget.