Forslag til Kommuneplan 2021

Publiceret 06-09-2021

Byrådet har vedtaget at sende Forslag til Kommuneplan 2021-2033 for Vesthimmerlands Kommune og medfølgende miljøvurdering i 8 ugers offentlig høring.

Kommuneplanen er den overordnede plan for den fysiske udvikling af hele kommunen de næste 12 år. Planen består dels af en hovedstruktur og retningslinjer for arealudpegninger for hele kommunen – dels af kommuneplanrammer, der fastlægger indholdet i lokalplanerne for enkelte dele af kommunen. Samtidig indeholder kommuneplanen – i de enkelte afsnit - en redegørelse for de forudsætninger, som ligger til grund for kommuneplanen.

Forslag til Kommuneplan 2021 er en delvis revision af gældende Kommuneplan 2017, hvor der kun er foretaget ændringer for udvalgte emner og geografiske områder. Resten af indholdet i Kommuneplan 2017 genvedtages i forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2021.

I forhold til Kommuneplan 2017 indeholder Forslag til Kommuneplan 2021 ændringer i følgende afsnit:

  • 1.1 Bymønster og byudvikling – hvor ændringen består af nye konkrete arealudlæg til byudvikling for boliger og erhverv ved Aars samt betragtninger omkring perspektivarealer for byudvikling i kommende planperiode. Der er redegjort for de konkrete arealudlæg og perspektivarealerne i opgørelsen for ”Arealbehov og rummelighed” nederst i afsnittet.
  • 1.2 Byvækst i OSD-områder (Områder med Særlige Drikkevandsinteresser) – hvor ændringen består af et supplement til kommuneplanens redegørelsesdel om, hvordan grundvandsbeskyttelsen varetages i planlægningen af arealanvendelserne. Rapporten ”Grundvandsredegørelse for byvækst i Vesthimmerlands Kommune” findes nederst i afsnittet.
  • 5.6 Lavbundsarealer – hvor der henholdsvis udvides og udpeges nye lavbundsarealer ved Lovns samt Thorup Sletten, Bruså og Svoldrup Kær. Udpegningen af lavbundsarealer i kommuneplanen muliggør vådområdeprojekter, der er baseret på frivillige aftaler med lodsejerne. De konkrete afgrænsninger af lavbundsarealerne findes i kortet.
  • Kommuneplanrammer – hvor der tilføjes generelle bestemmelser om grundstørrelser i boligområder og miljøklasser i erhvervsområder. Der ud over er de konkrete arealudlæg til byudvikling for boliger og erhverv ved Aars indarbejdet i kommuneplanrammerne med udvidelse af kommuneplanrammerne 1.B.3 (Galgehøj/Ryttervej), 1.E2.6 (Løgstørvej/Danpo) og 1.E2.11 (Industrivej).

Der er gennemført en Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2021 efter miljøvurderingsloven. Miljøvurderingen er udarbejdet for de planlagte ændringer i f.t. Kommuneplan 2017. Der er således ikke tale om en miljøvurdering af planforslagets samlede indhold – men alene af de ændringer som foretages i Forslag til Kommuneplan 2021.

Det vurderes, at kommuneplanforslaget generelt ikke vil få væsentlige indvirkninger på miljøet. Det vurderes derimod, at der vil opnås en række indvirkninger inden for bosætning, natur og landskabelige interesser. Kommuneplanen vurderes desuden at være i overensstemmelse med de nationale interesser inden for kommuneplanlægningen.

Miljøvurderingen findes i kommuneplanforslaget under menuen "Om kommuneplanen".

LÆS FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2021

I høringsperioden har alle mulighed for at indsende høringssvar til planforslag og miljøvurdering. Vejledning til indsendelse af høringssvar findes på forsiden i den digitale kommuneplan. Høringssvaret skal være kommunen i hænde senest 1. november 2021.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til kommuneplan@vesthimmerland.dk