Fordebat: Retlig lovliggørelse vindmøller ved Thorup Sletten

Eurowind Project A/S har den 25. marts 2022 fremsendt en ansøgning om igangsætning af planproces med miljøvurdering for retlig lovliggørelse af vindmølleprojekt Thorup-Sletten.

Projektet vedrører et vindmølleområde ved Thorup-Sletten øst for Limfjorden og vest for Aggersund med i alt 18 vindmøller, hvoraf ni møller er opstillet i Jammerbugt Kommune og ni møller i Vesthimmerlands Kommune. Projektet er realiseret og møllerne opstillet på baggrund af tidligere planmæssige godkendelser og politisk behandling. Kommuneplantillæg, lokalplan, VVM-tilladelse og miljørapport, blev umiddelbart efter vedtagelsen påklaget af naboer og Danmarks Naturfredningsforening. Klagerne indeholder en række klagepunkter, herunder bl.a. støjforhold, skyggeforhold, visuelle forhold og forhold vedr. projektets påvirkning af fugle på udpegningsgrundlaget i Habitatområde H16.

Planklagenævnet har den 9. marts 2021 truffet afgørelse i sagen vedr. både Jammerbugt Kommunes og Vesthimmerlands Kommunes vedtagelse af lokalplan og indholdet af miljørapporten. Samme dag traf Miljø - og Fødevareklagenævnet afgørelse i sagen om kommunernes VVM-tilladelse til opstilling af vindmøllerne.

I begge afgørelser blev hhv. plangrundlaget og VVM-tilladelsen ophævet under henvisning til manglende iagttagelse af habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, og den danske implementering heraf i form af habitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven samt efterfølgende fortolkning af habitatreglerne fra EU-domstolens domme i 2017 og 2018.

Klagenævnenes afgørelser medførte, at kommunen er forpligtet til at igangsætte og gennemføre en lovliggørelsesproces hurtigst muligt, og i den forbindelse er forpligtede til at afdække og undersøge muligheden for en retlig lovliggørelse i form af tilvejebringelse af det fornødne plangrundlag og en fornyet VVM-tilladelse.

Da de supplerende undersøgelser viser, at en retlig lovliggørelse vil være muligt, er Vesthimmerlands Kommune, i samarbejde med Jammerbugt Kommune, forpligtiget til at arbejde herfor. På den baggrund igangsættes planprocessen for en retlig lovliggørelse af projektet. Første skridt i processen frem mod en retlig lovliggørelse er at indkalde idéer og forslag til planlægningen.

Alle inviteres hermed til at deltage i debatten. I debatfasen har alle borgere, foreninger, interesseorganisationer og myndigheder mulighed for at komme med forslag til, hvad der skal indgå i den efterfølgende planlægning.

Forslag, ideer eller bemærkninger til planlægningen skal være modtaget på mail: plan@vesthimmerland.dk senest 6. juli 2022.

Læs oplægget til fordebat (PDF)

Læs den supplerende Natura2000 konsekvensvurdering (PDF)

Læs udkast til afgrænsningsnotat (PDF)