Kommuneplan 2021-2033

Kommuneplanen er en overordnet plan, der geografisk omfatter hele kommunen. Her kan du læse mål og regler for arealanvendelse i hele kommunen.

En kommuneplan gælder for 12 år. Den skal revideres hvert 4. år for at sikre, at den lever op til loven og den udvikling, der er i kommunen.

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen fastsætter de overordnede retningslinjer og rammer for arealers anvendelse og udvikling – for eksempel: 

  • Hvordan skal byerne udvikle sig
  • Hvor kan der være butikker
  • Hvor er der særlige natur- og kulturværdier
  • Hvilke rammer skal lokalplanlægningen ske indenfor
  • Kommuneplanen dækker hele kommunen, både byerne og det åbne land

Hvem gælder kommuneplanen for?

Kommuneplan 2021-2033 for Vesthimmerlands Kommune blev endeligt vedtaget i Byrådet d. 16. december 2021.

Byrådet og administrationen skal arbejde for kommuneplanens gennemførelse. Byrådet skal altså sørge for at overholde kommuneplanen, når den vedtager lokalplaner og behandler borgernes sager. Kommuneplanen er ikke bindende for borgerne, hvorimod lokalplaner har direkte retsvirkninger for borgerne.

Revision af kommuneplanen hvert 4. år

Kommuneplanen omfatter den fysiske udvikling i de kommende 12 år og skal revideres hvert 4. år. Byrådet kan beslutte, at foretage en hel eller delvis revision.

I planstrategien, som er en del af kommunens udviklingsstrategi, fastlægges de temaer, der skal revideres i den kommende kommuneplan.

LÆS KOMMUNPLAN 2021-2033

Kommuneplantillæg

Hvis en kommuneplan ønskes ændret inden næste revision, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg. Forslag til kommuneplantillæg skal ligesom forslaget til kommuneplanen udsendes i offentlig høring. 

Høringsperioden giver borgere, virksomheder og organisationer mulighed for at komme med bemærkninger.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til plan@vesthimmerland.dk