Planstrategi

Offentliggørelse af temaplanstrategi for sommerhusområder i kystnærhedszonen

Byrådet har den 26. oktober 2023 godkendt at offentliggøre en temaplanstrategi for sommerhusområder i kystnærhedszonen i Vesthimmerlands Kommune. 

Temaplanstrategien er i høring fra den 30. oktober til den 25. december 2023.

Hvis du har bemærkninger til temaplanstrategien, som du ønsker byrådet skal tage stilling til, skal dine bemærkninger sendes til plan@vesthimmerland.dk. Skriv gerne ’Sommerhusområder’ i mailens emnefelt. Bemærkninger skal indsendes senest den 25. december 2023.

Se temaplanstrategien inkl. screening for miljøvurdering (PDF)

Link til sag nr. 176 i byrådet den 26. oktober 2023

Afgørelse om ikke at lave miljøvurdering af temastrategi for sommerhusområder i kystnærhedszonen

Kommunen har lavet en screening af temaplanstrategiens berørte sommerhusområder i henhold til miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, LBKG 2023-01-03 nr. 4), og byrådet har på den baggrund truffet afgørelse om, at temaplanstrategien ikke skal miljøvurderes.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet senest 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er offentliggjort – dvs. 4 uger fra den 30. oktober 2023.

Du skal sende klagen til klagenævnet via Klageportalen, som du finder på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/, www.borger.dk eller www.virk.dk.

Det koster et gebyr at klage, og klagenævnet opkræver gebyret via Klageportalen. Gebyret betales tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, hvis du ikke er klageberettiget eller hvis klagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen.

Du kan indbringe klagenævnets afgørelse for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er meddelt eller offentliggjort. Uanset om der anlægges retssag er man forpligtet til at rette sig efter nævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme andet.