Personlig og praktisk hjælp i hjemmet

Hvis du har brug for personlig pleje eller praktisk hjælp, kan du blive visiteret til hjemmehjælp.

Sådan bliver du visiteret til hjemmehjælp

Det er vores sagsbehandlere i Bevilling Voksne/Ældre, der visiterer til hjemmehjælp. Ønsker du - eller din pårørende - at blive visiteret til hjemmehjælp, skal du kontakte bevillingen pr. telefon:

Kontakt

Bevilling Voksne/Ældre

Telefon: 99668170

Det er vores sagsbehandlere, der behandler din ansøgning.

Telefontid

Pleje og praktisk hjælp:
Alle hverdage, kl. 8.00 - 12.00

Hjælpemidler, genbrugs- og kropsbårnehjælpemidler samt genoptræning:

Alle hverdage, kl. 8.00 – 9.00

Fleksibel hjælp

Du kan - efter aftale med din hjælper - vælge at få hjælp til andre opgaver, end dem, du har fået bevilling til. 

Opgaverne må dog ikke:

 • være sikkerhedsmæssigt uforsvarlige for hjælperen
 • tage mere tid en den tid, der normalt bruges på de aftale opgaver

Du kan kun bytte mellem praktisk og personlig hjælp, hvis du er visiteret til begge typer og har samme leverandør. Muligheden for fleksibel hjælp begrænses altså, hvis du vælger to forskellige leverandører.

Hvis du ofte bytter opgaver

Hvis du ofte vælger at få hjælp til andre opgaver, vil bevillingen lave en vurdering af, om du er visiteret til de rette ydelser.

Hvilken praktisk hjælp kan du få?

Kan du få hjælp til rengøring?

Du - eller din pårørende - kan blive visiteret til midlertidig eller varig hjælp til rengøring, hvis du har meget vanskelig ved - eller ikke er i stand til - at varetage de nødvendige, praktiske opgaver i dit hjem. 

Du kan ikke få hjælp til rengøringen, hvis der er andre i husstanden, der kan udføre opgaverne. 

Hvad består rengøringen af?

Rengøringen beregnes ud fra et areal på 67 m2 og kan maksimalt omfatte:

 • entré/bryggers
 • badeværelse
 • køkken
 • opholdsstue
 • soveværelse

Rengøringen kan bestå af at:

 • tørre støv af
 • vaske gulv
 • rengøre badeværelset
 • rengøre køkkenet
 • rydde op
 • gøre hjælpemidler rent

Hvilken rengøring du får foretaget afhænger af dit individuelle behov. Det kan f.eks. være, at vi vurdere, at du selv kan klare lettere rengøringsopgaver, mens du skal have hjælp til andre.

Kan du få hjælp til at købe dagligvarer?

Du - eller din pårørende - kan få hjælp til indkøb, hvis du midlertidigt eller varigt har meget vanskelig ved - eller ikke er i stand til - selv at klare indkøb af dagligvare, skrive indkøbsliste og/eller sætte varer på plads.

Hvad består hjælpen af?

Du - eller din pårørende - får hjælp til at købe dagligvarer 1 gang om ugen.

Indkøbene sker ved de leverandører, vi i kommunen har en aftale med eller gennem et Fritvalgsbevis. Er der kun en godkendt leverandør i dit område har du mulighed for at få et Fritvalgsbevis. Med et Fritvalgsbevis vil du få mulighed for selv at tage kontakt til en leverandør af dagligvarer og aftale levering af dagligvarer.

Vesthimmerlands Kommune har lige nu aftale med:

 • Min Købmand i Farstrup

Hvis du - eller din pårørende - af helbredsmæssige årsager ikke selv kan administrere penge, kan du i særlige tilfælde få hjælp til at hente penge og betale regninger.

Vi anbefaler dog, at regninger betales via PBS.

Hvilken personlig pleje kan du få?

Hvad består hjælpen af?

Hvis du bliver visiteret til hjælp med din personlige hygiejne, kan du få hjælp til f.eks.:

 • Morgen- og aftentoilette
 • Af- og påklædning
 • Toiletbesøg
 • Forflytninger
 • Sengeredning

Hvor ofte får du hjælp?

Du kan få hjælp hele døgnet alt efter, hvad dit behov er.

Bad og hårvask sker som udgangspunkt 1 gang om ugen. Når du får vasket hår, hjælper vi dig også med føntørringen.

Du kan blive visiteret til at få hjælp til at indtage doseret medicin.

Kan du få hjælp?

Du kan blive henvist til fodpleje hos en fodterapeut, hvis du har:

 • dårligt kredsløb med fod- og negledeformitet
 • diabetes

Vi fører tilsyn

Her kan du finde vores årsberetning for hjemme- og sygeplejen fra 2023, samt læse vores tilsynsrapporter.

Læs samlet tilsynsrapport for Hjemme- og sygeplejen i Vesthimmerland 2023 (PDF)

Godt at vide

Hjemmehjælp er forskellige former for hjælp, som kommunen kan hjælpe dig med i dit hjem, hvis du har behov for det. Det kan være til personlig pleje og praktisk hjælp.

 • Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, at få tøj på, at komme ud af sengen, hjælp til at spise m.m.
 • Praktisk hjælp er hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet som fx hjælp til rengøring, tøjvask og indkøb.

Du kan få hjemmehjælp, hvis du har et handicap eller i en periode har været syg og derfor ikke længere har de fysiske eller psykiske færdigheder, du havde tidligere. Afgørelsen om, hvilken hjælp du kan få, træffer kommunen på grundlag af en vurdering af dit behov.

Du kan få hjælp til:

 • personlig pleje
 • praktiske opgaver i hjemmet     

Du kan ansøge kommunen om hjemmehjælp i form af varig hjælp, midlertidig hjælp eller som lejlighedsvis aflastning. Du kan få hjælp uanset om du bor alene, i eget hus, i bofællesskab, i plejebolig eller andet.

Du skal kontakte kommunen for at søge om hjemmehjælp. Det kan du gøre ved at ringe til visitationen i kommunen.

Kommunen vurderer din individuelle og samlede situation og afgør på dette grundlag, hvor meget hjælp du kan få, og om du har brug for at få varig hjælp eller hjælp i en kortere periode. Kommunen skal også overveje muligheden for et tidsafgrænset rehabiliteringsforløb, hvor du får hjælp til at forbedre din funktionsevne. Kommunens afgørelse skal være skriftlig, og den skal indeholde en klagevejledning. Hvis dine behov ændres, skal hjælpen tilsvarende ændres.

Kommunen fastsætter årligt kommunens serviceniveau, som beskrives i en kvalitetsstandard. Her kan du finde generel information om den hjælp, du kan forvente at få i kommunen, hvis du får behov for personlig og praktisk hjælp.

Uanset om du får hjemmehjælp til praktiske opgaver eller hjælp til personlig pleje, har du mulighed for selv at vælge hvem af de godkendte leverandører, der skal levere hjemmehjælpen. Kommunen skal oplyse dig om, hvilke leverandører du kan vælge imellem. Kommunen udleverer materiale, hvor du kan læse om, hvad den enkelte leverandør kan tilbyde.

Har du et specifikt ønske om, hvem der skal stå for din hjemmehjælp, kan du søge om at få personen godkendt af kommunen. Personen skal opfylde kommunens krav til uddannelse m.m.

Endelig kan du, hvis kommunen ikke kan yde den hjælp, du er blevet tilkendt, efter aftale med kommunen ansætte en privat hjælp og få tilskud til lønnen. Får du mere end 20 timers hjælp om ugen, har du også mulighed for at ansætte din egen hjælp og få tilskud. Kravet er, at du skal have en betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Den person, du vælger, skal opfylde kommunens krav til uddannelse m.m. 

Fleksibel hjemmehjælp

Fleksibel hjemmehjælp betyder, at du har ret til at bytte ydelser inden for bestemte rammer. Hvis du modtager personlig pleje og praktisk hjælp, har du mulighed for at vælge en helt eller delvis anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om.

Du kan for eksempel vælge at bytte støvsugningen med en gåtur eller andre ydelser, du aktuelt har behov for, hvis det kan holdes inden for samme tidsramme. Reglen er, at du skal være tildelt begge ydelsesformer – praktisk hjælp og personlig pleje for at kunne bytte mellem dem. Hvis du kun er tildelt en af ydelsesformerne, fx praktisk hjælp, kan du ikke bytte til en ydelse, der hører under personlig pleje eller omvendt. Du kan til gengæld bytte til andre former for praktisk hjælp.

Erstatningshjælp

Kommunen skal sørge for, at hjælpen leveres inden for en rimelig frist, hvis den oprindelige aftale ikke kan overholdes. Kommunen beslutter, hvad der er en rimelig frist.

Hvis du er berettiget til varig hjemmehjælp, kan du få hjemmehjælp i perioder, hvor du opholder dig i en anden kommune end din bopælskommune, fx i forbindelse med et sommerhusophold.

Det er din midlertidige kommune, der beslutter, hvilken hjælp du konkret kan få, og serviceniveauet vil blive tilpasset det lokale niveau.

Du skal kontakte din bopælskommune, hvis du ønsker hjemmehjælp i en begrænset periode.

Du kan klage over din hjemmehjælp, fx over hjælpens omfang, den måde opgaverne udføres på, den person, som udfører opgaverne, eller over at der er givet afslag på hjemmehjælp.

Det er kommunalbestyrelsen i kommunen, der har det overordnede ansvar for ældreplejen. Ønsker du at klage eller gå i dialog angående kommunens serviceniveau, kan du derfor rette henvendelse til kommunalbestyrelsen.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse om hjemmehjælp, skal du klage til kommunen inden 4 uger. Kommunen skal genvurdere sin afgørelse inden 4 uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Indhold fra borger.dk