Valg til Byrådet i Vesthimmerlands Kommune

Publiceret 04-08-2021

Bliv orienteret om valgret, valgbarhed, kandidatlister, listeforbund med videre

Kvinde der putter stemmeseddel i stemmeurne

Der er valg til Byrådet i Vesthimmerlands Kommune tirsdag den 16. november 2021. Der vælges 27 byrådsmedlemmer for valgperioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Afstemningen finder sted fra kl. 8.00 til kl. 20.00 på de 14 afstemningssteder i Vesthimmerlands Kommune. Vælgerens stemmested fremgår af det valgkort, som alle med valgret får tilsendt. Desuden offentliggøres stemmestederne på https://vesthimmerland.dk/politik-og-faellesskab/valg.

Valgret - hvem har ret til at stemme?

Man har valgret, hvis man på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen og herudover enten:
har dansk indfødsret

  • er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union
  • er statsborger i Island eller Norge
  • uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 4 år forud for valgdagen
  • eller er britisk statsborger, der er bopælsregistreret i CPR pr. 31. januar 2020 og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark.

Derudover har man valgret, når man på valgdagen er fyldt 18 år, er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union og er registreret i Udenrigsministeriets protokol.

Valgretten er siden 2017 også udvidet, så personer, som er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, har mulighed for at stemme, hvis de opfylder betingelserne ovenfor.

Visse udlændinge har ikke valgret, selvom de opfylder ovenstående betingelser. Det gælder:

  • udlændinge på tålt ophold
  • udvisningsdømte udlændinge
  • administrativt udviste udlændinge
  • udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner.

Valgbarhed - hvem kan opstille som kandidat?

Man har valgbarhed til Byrådet i Vesthimmerlands Kommune, hvis man fredag den 1. oktober 2021 opfylder betingelserne for valgret, bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedrørende varigheden af forudgående fast bopæl i riget.

Hvis valgretsbetingelserne ikke er opfyldt fredag den 1. oktober 2021, skal betingelserne være opfyldt senest mandag den 4. oktober 2021 kl. 12.00, bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedrørende varigheden af forudgående fast bopæl i riget, der først skal være opfyldt på valgdagen.

Kandidatlister samt liste- og valgforbund - hvordan opstiller man til Byrådet?

Kandidatlister

Alle partier og lister, der ønsker at opstille til Byrådet I Vesthimmerlands Kommune, skal indlevere en kandidatliste, som højest må indeholde 31 kandidatnavne.

De partier eller lister, der blev valgt ind i Vesthimmerlands Kommunes Byråd ved kommunalvalget i 2017, kan anmode om at blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra stillere. Muligheden for fritagelse for stillere betinges af, at partiet/listen senest ni uger før valgdagen, det vil sige tirsdag den 14. september 2021, fortsat er repræsenteret i Byrådet. Indlevering af kandidatlister uden stillere kan tidligst ske tirsdag den 31. august 2021 og senest tirsdag den 14. september 2021 kl. 12.00.

Alle øvrige partier og lister, der ønsker at stille op til valget til Vesthimmerlands Kommunes Byråd, skal indlevere en kandidatliste, som er personligt underskrevet af mindst 25 og højst 50 stillere. Stillerne skal være bosat i kommunen, opfylde betingelserne for valgret, må ikke selv være kandidat på listen og kan kun være stiller for én kandidatliste. Indlevering af kandidatlister med stillere kan ske tidligst tirsdag den 14. september 2021 og senest tirsdag den 28. september 2021 kl. 12.00.

Formularen til kandidatlister med og uden stillere kan afhentes hos Byrådssekretariatet, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars. De udfyldte kandidatlister kan afleveres i de angivne tidsrum til formanden for Valgbestyrelsen, Borgmester Per Bach Laursen, via Byrådssekretariatet. Der kan med fordel aftales tidspunkt for aflevering af kandidatlisterne på Byraadssekretariatet@vesthimmerland.dk eller telefon 99 66 72 27.

Listeforbund/valgforbund

Kandidatlister kan indgå i listeforbund og/eller valgforbund med andre partier og lister. Indlevering af anmeldelse om liste- og valgforbund skal ske senest mandag den 4. oktober 2021 kl. 12.00 til formanden for Valgbestyrelsen, Borgmester Per Bach Laursen, via Byrådssekretariatet på Vestre Boulevard 7, 9600 Aars.
Anmeldelsen skal for hver kandidatliste være underskrevet af kandidatlistens repræsentant.

Bemærk!

Der kan ikke dispenseres fra de angivne frister, som er lovbestemte.

Spørgsmål til kandidatlister og anmeldelser om listeforbund og/eller valgforbund kan ske til Byrådssekretariatet via e-mail Byrådssekretariatetet@vesthimmerland.dk.

Valg til Regionsrådet i Nordjylland

Samtidig med valget til Byrådet for Vesthimmerlands Kommune er der valg til Regionsrådet i Region Nordjylland. Det sker efter Regionsvalgbestyrelsens bekendtgørelse.