Almene vandværker

Hvis du oplever problemer med din vandforsyning eller vil tilsluttes et vandværk, skal du kontakte vandværket i dit forsyningsområde.

Dit lokale vandværk

Er du i tvivl om, hvilket vandværk du hører under?

Se hvilket forsyningsområde din ejendom hører til

Oplever du driftsproblemer?

Hvis du har problemer med din vandforsyning, skal du kontakte dit vandværk. 

I kommunen fører vi tilsyn med alle vandværkerne, men vi er ikke involveret i selve driften. 

Vil du tilsluttes et vandværk?

Hvis du vil tilsluttes et vandværk, skal du kontakte det vandværk, hvis forsyningsområde dækker din ejendom.

Vi har udpeget ”Fremtidige” forsyningsområder for alle vandværker, men vandværkerne har kun forsyningspligt indenfor deres ”Naturlige forsyningsområde”.

Hvorvidt de har forsyningspligt afhænger bl.a. af:

  • placeringen af vandværkets ledninger
  • afstanden til ejendommen
  • antallet af ejendomme, der ønsker tilslutning samtidig

Godt at vide

Bakkeskolen Vandværk (Løgstør Vand)

Borup Vandværk

Fandrup Vandværk

Fjelsø Vandværk

Flejsborg Vandværk

Forsyningsselskabet Ejdrup-Vegger

Gundersted Vandværk

Gundestrup-Giver Vandværk

Haubro Vandværk

Hvalpsund Vandværk (Louns Vandværk)

Hvorvarp Vandværk

Hyllebjerg Vandværk

Jenle Vandværk

Klotrup-Bygum Vandværk

Lendrup Vandværk (Løgstør Vand)

Næsborg Vandværk

Simested Vandværk

Sjøstrup Vandværk

Strandby Risgårde Vandforsyning

Ullits Vandværk

Vesthimmerlands Vand

Telefon: 9868 3200

Vilsted Vandværk

Vindblæs Vandværk

Østerbølle Vandværk

Østrup Vandværk

Vandværkernes takstblad

Alle vandværker har et takstblad, som indeholder takster for driftsbidrag, tilslutningsbidrag og gebyrer.

Vandværkerne må ikke opkræve beløb, som ikke fremgår af deres godkendte takstblad.

Det er vandværket, der udarbejder takstbladet, som efterfølgende bliver godkendt af kommunen. Det sker 1 gang om året. 

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidraget er et engangsbeløb, du skal betale, hvis din ejendom skal tilsluttes et vandværk.

Bidraget består af:

  • Et stikledningsbidrag, som svarer til udgiften ved at lægge ledninger ind i en ejendom. Stikledninger går kun frem til skellet, og som grundejer skal du selv betale for resten af ledningen på din egen grund (jordledning).
  • Et forsyningsledningsbidrag, som er udgiften til en hovedledning, der ligger i vejen. Udgiften varierer ofte, afhængig af om din ejendom ligger i en by- eller landzone. 
  • Et anlægsbidrag, som svarer til at købe en andel i vandværket. 

Driftsbidrag

Driftsbidraget indeholder de løbende omkostninger til vandværket.

Det er typisk opdelt i et fast årligt bidrag og i et forbrugsbidrag - det vil sige en pris pr. kubikmeter vand, der forbruges. 

 

Alle vandværker i Vesthimmerland får regelmæssigt udtaget vandprøver, så vi sikrer, at vandet er rent. 

Du kan se kvaliteten af drikkevandet fra dit vandværk på GEUS hjemmeside, ved at søge på dit vandværk i søgefeltet.

Se vandkvaliteten

Der kan gå et stykke tid, før analyserne bliver indberettet af laboratorierne. 

Hvis der er problemer med vandkvaliteten

Dit vandværk vil altid give dig besked, hvis der er problemer med vandkvaliteten.

Vandværket vil derudover også informere dig om, hvordan du skal reagere. 

Alle vandværker skal ifølge vandforsyningsloven have et gældende regulativ, der beskriver forholdende mellem vandforsyning og forbruger.

Regulativet er en samling af lovbaserede forpligtelser, normer og praksis, herunder lokal praksis og politik.

Regulativet skal bl.a. indeholde nærmere regler om retten til forsyning fra forsyningsledningerne, herunder om forbruget skal måles ved vandmålere, og om grundejernes forpligtelser med hensyn til vandindlæg. Regulativet kan endvidere indeholde andre bestemmelser af almindelig betydning for vandforsyningen.

Det er vandværket der udarbejder regulativet, der efterfølgende godkendes af kommunen.

Det er altid muligt at kontakte sit lokale vandværk, for at få tilsendt det gældende regulativ.

Vesthimmerlands Kommune har udarbejdet tilsynsrapporter for alle almene vandværker i kommunen.

Hvis du ønsker en af tilsynsrapporterne tilsendt, er du velkommen til at kontakte os:

Telefon: 9966 7100
Mail: grundvand@vesthimmerland.dk